simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr . ܐܘ ܫ̇ܬܩ ܐܢܬ ܘܥܒ̇ܪ ܐܢܬ ܠܗ ܠܦܬܓܡܐ : ܟܕ ܡܚܒܠ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܐܢܬ ܗܢܐ : ܟܕ ܠܐ ܫܒܩܬ ܠܚܝܒܝܟ̈ : ܒܕܓܠܘܬܐ ܘܨܕܘܐ ܡܬܚܫܚ
SynOr . ܘܕܠܡܐ ܐܢܐ ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܐܟܪܙܬ : ܐܢܐ ܩܢܘܡܝ ܡܣܠܝܐ ܐܗܘܐ ܐܢܬ ܕܫܠܝܚܐ . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܕܡܠܦ ܐܢܬ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܢܦܫܟ ܠܐ ܡܠܦ
SynOr . ܘܫܡ̇ܥܬ ܕܝܢ ܦܪܘܫܐܝܬ ܡܢ ܐܫܬܩܕܝ ܘܠܟܐ ܐܦ ܥܠ ܫܦܝܪܘܬ ܐܢܬ ܆ ܘܚܦܝܛܘܬܟ ܕܥܠ ܙܕܩܬܟ̈ ܘܗܘܦܟܐ̈ ܕܩ̇ܢܐ
SynOr . ܫܘܪܝܗ̇ ܕܝܢ ܕܬܝܒܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܘܫܐ ܕܡܢ ܣܢܝܬܐ̈ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܠܗܠ ܆ ܒܫܪܟܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܐܫܬܚܪ ܠܟ ܙܕܝܩܘܬܟ ܦ̇ܠܚ
SynOr ܐܒܝ ܠܘܬܟ : ܒܗ̇ܘ ܫܘܒܚܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܠܘܬܟ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ : ܐܒܝ ܐܬܬܫܥܬܐ ܆ ܫܒܚ ܒܪܟ ܕܒܪܟ ܢܫܒܚܟ . ܘܫܒܚܝܢܝ
SynOr ܐܘ ܡܪܝ ܕܠܘ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܣܝܡ ܐܝܕܐ : ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܕܐܬ̇ܝܢ ܠܡܩܒܠܘ ܟܝܪܛܘܢܝܐ ܒܕܪܓܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܀ ܥܗ̇ܕ
SynOr ܐܝܟ ܕܝܢܐ ܒܡܨܥܬܐ . ܘܚܙܝܬ ܕܥܒܪ ܫܪܪܐ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܠܠ ܡܠܠ ܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܣܝܡ
SynOr ܐܝܟ ܕܦܩܝܕ ܐܢܬ ܥܩܒܬܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܕܫܪܪܐ ܟܬܒܬ ܠܢ ܐܢܬ ܥܡܘܛܘܬ ܝܘܠܦܢܐ ܕܢܘܟܪܝ ܠܫܪܪܐ . ܟܕ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܠܒܝܟ
SynOr ܒܐܘܪܚܐ . ܥܕ ܐܝܬ ܐܬܪܐ . ܕܒܬܘܪܨܐ ܕܬܝܒܘܬܗܘܢ ܕܚܛܝܐ̈ ܐܢܬ ܘܡܣܪܕܢܐܝܬ . ܗܘܝܬ ܡܬܐܘܐ ܥܡ ܒܥܠ ܕܝܢܟ ܥܓܠ : ܥܕ ܥܡܗ
SynOr ܒܙܒܢ ܐܬܦܢ ܆ ܘܫܪܪ ܐܚܝܟ̈ . ܗܕܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܘܚܦܝܛܘܬܐ ܐܢܬ ܥܠܝܟ ܕܠܐ ܬܚܣܪ ܗܝܡܢܘܬܟ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡ̇ܪ . ܐܠܐ ܐܦ
SynOr ܒܝܬ ܡܩܕܫܐ . ܐܚܪܢܐ̈ ܬܘܒ ܟܗܢܐ̈ ܘܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܫܡܐ ܟܕܒܐ ܆ ܐܢܬ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܕܫܐ̇ܛ ܐܢܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܆ ܡܚܠܨ
SynOr ܒܝܬܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ ܆ ܠܐ ܗܘܝܬܝ ܒܨܝܪܐ ܒܡܠܟܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ . ܐܢܬ ܐܠܗܘܬܗ ܀ ܗܟܢܐ ܘܢܒܝܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܡ̇ܪ : ܕܐܦ
SynOr ܒܫܪܒܐ ܕܩܢܘܢ ܐܪܙܐ̈ ܕܥܠ ܪܘܫܡܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܬܒܥܬ ܐܢܬ ܪܫ̇ܡ ܨܠܝܒܐ ܀ ܗܠܝܢ ܥܠ ܪܘܫܡܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܣܦܩܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ
SynOr ܕܝܢ ܐܘ ܡܪܐ ܪܚ̇ܡ ܬܝܒܐ̈ : ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝܬ ܫܒܘܩ ܠܢ ܐܢܬ ܕܟܠ ܡܚܣܝܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܦܩܕܬ ܠܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ̈ .
SynOr ܕܩܪܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܥܡ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܡܪ ܐܦ ܗܕܐ : ܐܢܬ ܟܕ ܡܟܣ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܡܬܬܩܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܆ ܕܡܓܕܦ
SynOr ܗܘ ܕܫܘܐܠܐ̈ ܕܟܬܒܬ ܘܫܕܪܬ ܠܢ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܗܘ̇ܝܢ ܗܘܘ ܐܢܬ ܕܥܡܢ . ܛܝܒܘܬܐ ܥܡ ܟܠܢ . ܐܡܝܢ ܀ ܡܬܪܥܝܢܢ ܗܟܝܠ ܕܥܗܝܕ
SynOr ܗܟܝــܠ ܟــܕ ܐܚܝܕ ܐܢــܬ ܘܡܡܪܐ ܐܢــܬ ܒܥܩܬܐ̈ 172 ܐܢܬ ܠܡܫܦܪ ܘܠܡܪܥܝܘ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܐܫܦܪ ܘܩ̇ܪܒ ܠܐܠܗܐ . ܐܦ
SynOr ܗܟܝܠ ܕܡܠܦ ܐܢܬ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܢܦܫܟ ܠܐ ܡܠܦ ܐܢܬ . ܘܕܠܡܐ ܐܢܐ ܐܢܬ . ܢܬܕܟܪܘܢ ܗܟܝܠ ܚܣܕܗ ܕܫܠܝܚܐ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܕܫܠܝܚܐ .
SynOr ܗܟܝܠ ܕܫܐ̇ܛ ܐܢܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܆ ܡܚܠܨ ܐܢܬ ܒܝܬ ܡܩܕܫܐ . ܐܢܬ ܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܩܠܗ ܡܚܣܕܢܐ ܕܟܪܘܙܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ .
SynOr ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ : ܠܗ ܐܡܪ ܆ ܕܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ . ܘܒܕ ܥܠ ܐܢܬ ܐܝܩܪܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ . ܠܗ̇ܘ ܟܝܢܐ ܕܐܡܪ ܠܗ ܕܥܦܪܐ