simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm 0 ܘܠܗܕܐ ܡܥ̇ܠ ܐܢܬ ܠܢ ܒܝܕ ܪܘܝܘܬܐ ܕܨܢܥܬܐ̈ ܂ ܕܥ ܓܝܪ ܕܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܚܠܦ ܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܃ ܠܗ̇ܝ ܕܪܚܡܘܬܐ ܓܒ̇ܐ
SevAnt:LuqGramm 0ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܣ̇ܟܠ ܐܢܬ ܒܢ ܃ ܘܠܘ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܐܝܩܐ ܂ ܟܒܪ ܐܢܬ ܠܐ ܡܓܫܡܐ ܠܦܓܪܐ ܐܬܗܦܟ ܂ ܐܢܕܝܢ ܠܝܬ ܠܟ ܠܡܚܘܝܘ ܇
SevAnt:LuqGramm 1ܠܗܘܢ ܕܥܒܝܐܝܬ ܡܠܠܘ ܀ ܟܕ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܒܪܚ̣ܡܬ̇ ܥ̇ܘܕܠܐ̈ ܐܢܬ ܕܠܐ ܫܩ̣ܠܬ̇ ܛܥܢܐ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܬܚܪܡ ܇ ܐܠܐ ܕܫܘܒܩܢܐ ܝܗ̇ܒ
SevAnt:LuqGramm 2ܕ·ܢ ܕ̣ܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܠܗܠܝܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܇ ܕܒܪܘܟܒܐ ܡܬ̣ܚܙܝܢ ܐܢܬ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܒܚܕ ܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒ̣ܣܪ ܂ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm X X· 1ܝ ܫܡ̣ܥ ܗܟܝܠ ܠܚܡܐܝܬ ܠܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܃ ܘܒܓܘܢܐ̈ ܕܫܡܗܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܒܕܡܘܬ ܙܢܝܬܐ̈ ܡܬܓܘܢܢ̈ ܂
SevAnt:LuqGramm X ܙ XܝXX ܠܗ ܠܡܘܬ ܐ ܇ ܕܒܗ ܐܠܗܐ ܫ̣ܪܝܗܝ ܠܡܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܢܬ ܥܬ̇ܪ ܠܕܚܠܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܂ ܠܡܢܐ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܠܐܠܗܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm X ܛܠܘܡܝܐ ܚܠܝܡܐܝܬ ܂ ܗܕܐ ܗܟܝܠ Xܝܒܕ ܂ ܘܬܠ̣ܝ ܥܝܢܝܟ ܐܢܬ ܗܢܐ ܇ ܘܕܐܝܟܐ ܐܫܬܘܕܝ ܐܠXܐ ܕܡ̇ܩܒܠ ܠܟ ܇ ܟܕ ܡܣܝܒܪ
SevAnt:LuqGramm X ܠܒܝܫܝ̈ ܒܣܪܐ ܇ ܠܐܘܣܝܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܢܬ X XXX ܓܘܢܝܐ̈ ܝܕܝܥܐ ܃ ܘܠܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܬ ܃ ܕܠܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm X ܠܗܝܢ ܆ ܘܒܝܕ ܐ ܠܝܢ ܕܚܢܢ ܐܝܬܝܢܢ ܂ ܘܡ̇ܚܘܐ ܕܕܚܕ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܩܠܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܬ ܣ̣ܡܬ ܇ ܕܡܢ ܠܐ ܪܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܣܬ̇ܟܠ
SevAnt:LuqGramm X ܠܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘXXX ·Xܠܬ ܂ Xܝ ܠX ܐܢܬ ܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܀ ܕܐܫ̇ܕ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܠܬܝXܝܕ
SevAnt:LuqGramm X ܠܩܘܒܠܝ ܂ XXܝXܘܣ ܂ ܠܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܬ ܃ ܕܠܢ ܡ̇ܢ ·X XXX ܐܢܬ ܟܝܢܝܬܐ ܀ ܘܟܕ ܒܡܪܚܘܬܐ ܘܒܠܐ ܝܠܝܦܘܬܐ ܟܐ̇ܐ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm XX ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܇ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܗ ܐܢܬ ܡܬܗܦܟܝܢ ܇ ܐܝܟ ܕܥܠ ܠܒܘܟܝܐ̈ ܡܬܬܘܕܝܢܐ̈ ܡܣܬܡܟ
SevAnt:LuqGramm XX ܘܡܠܐ̈ ܘܝܘܠܦܢܐ̈ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܆ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܐܡܪ ܐܢܬ ܕܒXܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܀ ܐܠܐ ܠܡܨܥܬܐ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܬܘܒ ܆ ܘܡ̇ܚܕܬ
SevAnt:LuqGramm XXܫXܟܢܝ ܕܦܘܪܩܢܐ ܗܘܝܢ̈ ܠܢ ܂ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ̣ ܐܢܬ ܒܚܘܫܒܐ̈ ܠܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܬ ܂ ܠܐ ܬܫ̣ܪܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܇ ܟX ܡܬ̣ܚܪܐ
SevAnt:LuqGramm XܝXܥXܐ ܥܦܝܦܬܐ ܡ̇ܠܦ ܕܐܝܬ ܠܡܫܝܚܐ ܃ ܒܗܝ Xܡܬܝܕܥ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܘܡܢ ܗܢܝܐܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܩܪܒ ܕܢܟܬܘܒ ܂ X ܝXܝXܘXܣ· ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqGramm · 2ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܡܢܢ ܆ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܬ̇ܒܥ ܚܟܝܡܐ Xܩܘܪܝܠܘܣ̣ ܐܢܬ ܐ̇ܡܪ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܀ ܬܘܒ ܓܝܪ ܗ̇ܦܟ
SevAnt:LuqGramm ·X ܙ Xܝ ܒܬܪ ܨܢܥܬܐ ܒܝܫܬܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܒܗܠܝܢ ܐܢܬ ܕܩ̇Xܡ ܐܬ̇ܥܩܒ ܇ ܕܡܢܗܝܢ ܐܬ̣ܚܘܝܬ ܗܪܛܝܩܐ ܇ ܘܕܪܗ̇ܛ
SevAnt:LuqGramm ܀ 0ܝ ܘܠܒܪܢܫܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܇ ܐܢܬ ܡܬܝܩܪ ܂ ܡܬܬܨܝܕ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܆ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm ܀ X ܙ ܝX X ܒܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܘܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܆ ܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܐܢܬ ܂ ܘܕܚܫ ܡ̇ܢ̣ ܚ̇ܫܒ ܐܢܬ ܂ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܕܝܢ ܠܐ ܡ̇ܘܣܦ
SevAnt:LuqGramm ܀ ܗܠܝܢܓ̇ܠܝܐܝܬ ܓܝܪ ܒܓܝܠܢ̈ ܠܟ ܘܝܐܕܝܢ ܂ ܐܠܐ ܦܓ̇ܥ ܒܟ ܐܢܬ ܡܬ̇ܢܟܦ ܐܢܬ ܃ ܕܐܘܣܝܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܣܐ̇ܡ