simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SermHolyWeek -- -- ¹¹ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܟܝܡܐ ܡܡܠܠ ܗܘ ܕܝܢ ܐܦ ܚܟܝܡܐ ܐܦ ܟܕ ܐܢܬ ⁰ܘܡܫ̇ܬܩ ܡܢ ܩܠ]ܝXܗܘXܢẌ ⁰X[ XXX ܕܡ̇ܝܬ ܠܝ ܕܡܟܝܟܐ
SermHolyWeek 985ܠܐ ܐܝܬܝܟ ܪܚܡܗ ܕܩܐܣܪ ܘܡܐ ܕܐܬܝܕܥܬ ܠܗ ܗܕܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܝܫܘܥ -- -- ܝ ¹ܠܦܝܠܛܘܣ ܕܚ̇ܠܘ ܕܐܢ ܠܗܢܐ ܠܡ ܫ̇ܪܐ
SermHolyWeek X X -- -- -- X1ܠܝܛܐ ܟܠܗ̇ ܟܡܐ ]ܐܫܬܥܠܝܬ X [ܥܠ ܡܪܟ ܘܗܐ ܐܢܬ ]ܟܒܪ ¹ [ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܝܬ ܒܪܢܫܐ ܕ]ܬܪܝܢ̈ X [ܡܘܬܝܢ̈ ܚܝ̇ܒ
SermHolyWeek X · . . . -- ¹¹ X 1ܡܢ ܕܝܢ ܐܦ : XܢXXX X X ܕܢܫܝܓ X ⁷ܢ -- ܐܢܬ X 1ܕܝܢܘܗܝ X ܕܡܪܝܐ ܝܒܕ X · . . X . -- ¹X X 1ܦܩܕܘ X ·ddܫܪܐ
SermHolyWeek XXXX ܡܢ ܕܚܠܬܗܘܢ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܡܟܣܝܐ ܗܘܬ ܗܝܡܢܘܬܟ ܘܕܗܕܐ ܐܢܬ ܕܡܫܝܚܐ ܘܡܢ ܕܩܒܪܬܝܗܝ ܐܬܝܕܥܬ ܠܦܪܘܫܐ̈ ܕܬܠܡܝܕܗ
SermHolyWeek XXXX¹⁰ X01ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܫܒܬܐ ܬܫܪܐ ܐܦܠܐ ܠܢܡܘܣܐ ܬܒ̇ܛܠ ܐܢܬ X ܢ̇ . X ܢ̇X XXX--¹¹ܡܠܠ ܗܘܐXdd·ܡܠܝܢ ܐܢܬܘܢX·ddܡܥ
SermHolyWeek ܐܕܥ ܐܬܪܟ ܘܒܪܝܬܟ ܕܐܢ ܒܪ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܟ ܡܕܝܢܬܟ ܘܐܬܪܟ ܡܢ ܐܢܬ ܩܪܒܗ ܠܝܫܘܥ ܘܡܟܝܟܐܝܬ ܐܡܪ ܠܗ X 93ܐܡܪ ܠܝ ܡܢ ܐܝܟܐ
SermHolyWeek ܐܘ ܓܒܪܐ ܕܝܫܘܥ ܐܝܬܝܟ ܬܠܡܝܕܐ ܥܢܐ ܫܡܥܘܢ ܘܛܥܐ ܘܟܦܪ ܐܢܬ ܥܠܝܡܬܐ ܢܛܪܬ ܬܪܥܐ ܐܪܥܬܗ ܒܡܠܬܐ ܘܐܡܪܬ XX ܠܡܐ ܟܝ ܐܦ
SermHolyWeek ܐܘ ܓܢܣܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܒܡܪܚܘܬܐ ܡܢ ܝܘܡܝܟ̈ ܘܠܘܛܬܗ ܕܢܘܚ ܐܢܬ ܕܒ̣ܪܗ̇ ܠܝܡܝܢܟ 3X9ܕܗ̣ܘ ܥܒܕܟ ܘܐܢܬ ܫܩܦܬܝܗܝ ܠܝܛ
SermHolyWeek ܐܘܕܥܝܢܝ ܐܚܘܪ ܒܟ ܐܝܟ ܕܒܡܠܟܐ XX ܘܐܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܟ ܡܠܟܐ ܐܢܬ 1X1ܚܕ ܟܡܐ ܐܒܘܟ ܒܚܙܬܗ ܡܪܗܒ ܠܐܝܢܐ ܕܚܐܪ ܒܗ ܐܢ ܡܠܟܐ
SermHolyWeek ܐܝܟ ܒܪ ܡܠܟܐ XX ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡ̇ܝܬܟ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܠܝܫܘܥ ܐܡܪ ܦܝܠܛܘܣ ܕܡܕܡܐ ܕܡܝܬ ܗܘ ܠܡܠܟܐ ܘܝܩܝܪ
SermHolyWeek ܐܠܗܐ ܠܒܪܢܫܐ ܪܒܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܢ ܬܗܘܐ 89ܕܒܣܕܘܢܐ ܬܟܦܪܝܢܝ ܐܢܬ ܬܫܝܓ ⁸ 85ܐܢܬ ܙܕܝܩܐ ܠܚܛܝܐ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܬܫܝܓ ܪܓܠܝ̈
SermHolyWeek ܐܦ ܒܪ ܡܠܟܐ 1X9ܡܕܝܢ ܚܘܢܝ ܡܠܟܘܬܟ ܐܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܝ ܪܒܘܬܟ ܐܢܬ ܐܡܪ ܡܕܝܢ ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܗܝ ܡܠܬܟ ܗܢܘ ܚܝܠܗ̇ ܕܡܠܟܐ
SermHolyWeek ܒܗ ܕܗܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܐܨܕ ܒܗ XXX ܘܐܢܐ ܐܠܘ ܠܐ ܕܛܝܒܘܬܝ ܐܢܬ ܕܪܡ ܗܘ ܡܢ ܪܘܡܐ ܘܩܛܝܢ ܗܘ ܡܢܗ ܕܫܡܫܐ ܐܝܟܢܐ ܡܗܝܡܢ
SermHolyWeek ܒܡܢ --ܠ ¹¹ܠܟ ܥܠ ܡܣܟܢܐ̈ XXX ܐܝܢܐ -- -- ¹²ܡܣܟܢܐ̈ ܠܘ ܐܢܬ -- -- -- -- ⁸ܗܕܝܢ ⁹ܐܢ ܒܝܐܬ ܐܢܘܢ ]ܐܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ¹⁰ [ܪܚܝܩ
SermHolyWeek ܒܬ ܠܬܝܢ X ¹ܙܒܢܬܝܗܝ ]ܟܡܐ ܗܘ ܬܡܠܐ ¹X [ܠܗܘܢ ܠܣܪܦܐ̈ -- ܐܢܬ ܡܐ ܕ-- -- -- ¹¹ܓܝܗܢܟ XXX ܕܠܗ̇ܘ -- -- -- -- X ¹ܐܢܘܢ
SermHolyWeek ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܬܕܥ ܫܒܘܩܝܢܝ ܫܡܥܘܢ ܕܐܫܝܓܟ ܕܣܓܝ ܥ̇ܕܪܐ ܐܢܬ ܡܘܢ ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ܐܡܪ ܪܒܐ ܠܬܠܡܝܕܗ XX ܗܫܐ ܟܣܝܐ ܘܠܐ ܪܓܝܫ
SermHolyWeek ܕܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ ܕܫܦܝܪܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ X 11ܘܐܢܗܘ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܡܠܟܐ XX ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡ̇ܝܬܟ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ ܡܠܟܐ
SermHolyWeek ܕܝ̇ܢܐ 1X5ܡܕܝܢ ܠܡ ܐܡܪ ܫܡܥܘܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܪܓܠܝ̈ ܬܫܝܓ ܐܢܬ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܫܪܒܬܐ̈ ܐܢ ܠܐ ܡܫܝܓ ܐܢܐ ܠܟ ܪܓܠܝܟ̈ ܠܐ ܗ̇ܘܐ
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܚܘܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܘܬܟ XX ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܫܘܠܛܢܟ ܘܟܐܝ ܐܢܬ XX ܘܐܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܟ ܡܠܟܐ ܠܡܢ ܣ̇ܢܝܢ ܠܟ ܝܘܕܝܐ̈ ܐܢ ܡܠܟܐ