simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܂ X0ܘܐܦܠܐ ܠܗܕܐ ܐܬܪܡܝ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܥܡܐ ܐܢܬܘܢ ܩܫܝܐ ܂ ܐܢܬ ܘܢܫܡܠܐ ܛܟܣܐ ܕܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܂ ܟܕ ܐܢܬ ܡܢ ܨܝܕܝܢ ܠܐ ܡܪܚܩ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܂ ܐ̇ܡܪ ܠܗ ܃ ܝܗ̇ܒ ܐܢܐ ܠܟ ܓܘܙܐ̈ ܘܠܘܙܐ̈ ܘܬ̈ ܐܢܐ ܂ ܂ ܐܢܬ ܇ ܗ̇ܘ ܕܚ̇ܙܐ ܗܘ̇ܝܬ ܒܥܕܬܐ ܂ ܘܠܐ ܝ ܇ ܕܥ ܗ̣ܘ̇ܝܬ ܕܝܗܘܕܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܠܝܟܐ̣ ܂ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܡܢܐ ܢܐܡܪ ܠܗܘܢ ܥܠ ܗܕܐ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܣܝܡܬܐ ܡܬܛܫܝܐ̣ ܐܘ ܥܠܝܡܐ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣ̇ܒܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܂ ܝܡܠܝܟܐ ܐܡ̣ܪ ܃ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ̣ ܂ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܐܢܬ ܕܗܘܢܝ̣ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܂ ܂ ܐܢܬܘܦܛܣ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܃ ܡܢ ܝ ܐܝܡܟܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܂ ܡܠܟܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܐܠܘ 2ܠܐ ܕܗܝ̇ܡܢܬ ܘܠܐ ܒܬܪܟ ܡܫܕܪ ܗܘ̇ܝܬ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܒܫܡܗ ܃ ܥ-ܡ ܓܒܪܐ ܕܓܘܫܡܟ ܐܦ ܓܪܒܐ ܕܚܛܗܝܟ̈ ܫ̇ܠܚ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܦܠܛ ܡܢ ܗܪܟܐ̣ ܂ X ܫܡܥܝܢܝ̣ ܘܢܐܛܒ ܐܢܬ ܒܪܘܟܬX ܥܕ ܡܐ ܠܥܐܕܐ Xܚܪܢܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܬܐܬܐ ܠܕܒܚܐ ܐܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܐܢܬ ܝ ܂ ܗܟܝܠ ܐܦܝܣ ܠܗܢܐ ܟܢܫܐ ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܂ ܐܦ ܐܢܬ ܠܟ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܙܕܝܩܐ ܐܝܬܝܟ ܃ ܘܒܐܦܐ̈ ܕܐܢܫ ܠܐ ܢ̇ܣܒ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܕܗܐ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܠܪܗܘܡܝܐ ܙܪ ܂ ܩܝܢܝ ܂ ܒܠܫ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ܫܠܚ ܠܗ̣ ܂ ܕܣ̇ܦܩܝܢ ܠܟ ܝX ܫܩܠܐ̈ Xܢܨܒܝܢ ܕܢ̇ܣܒ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܕܝ̣ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܚܢܢ ܂ ܕܦܠܢ ܣܗܕܐ ܚܢܢ ܂ ܕܦܠܢ ܫܠܝܚܐ ܚܢܢ ܂ ܐܢܬ ܥܠ ܚܕܕܐ̣̈ ܂ ܟܕ ܥ ܩܝܢ ܘܙܪܒܝܢ̣ ܘܩ̇ܥܝܢ ܃ Xܠ̣ܐܝܟܐ ܐܬ̇ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܐܚܐ̈ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܟ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܝܨ ܐܢܬ ܂ ܓܠܝܐܝܬ ܓܝܪ ܐܬܚܙ̣ܝܬ̇ ܕܒܚܘܒܐ ܡܡܠܝܢܗ ܕܢܡܘܣܐ ܪܬ̇ܚ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܬܡܗ ܒܢܦܫܗ̣ ܘܐ̣ܡܪ ܃ ܗܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܢܗܘܐ ܠܟ ܂ ܘܡܟܣܝܢ ܥܠܝܟ ܂ ܘܐܠܐ̣ ܝX ܠܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܡܫܬܠܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܕܚ̣ܠ ܣܓܝ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܂ ܡܢܐ ܨ ܂ ܒܐ ܐܢܬ̣ ܡܪܝ ܂ ܐܢܬ ܨ̤ [ܕܘܗܝ ܒܪ]ܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܘܐܥܝܪܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܂ ܡܘ ܢ ܕܡܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܠܐ ܢܦܘܩ ܠܘܬܟ ܘܢܫܪ ܠܡܠܝܟ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܢܩܪܒ ܥܡܟ ܂ ܘܬܟܝܠ ܐܢܬ ܚܒܪܝ̈ ܂ ܆ ܥܠܝ ܕܠܐ ܫܡܥܘܢܝ ܂ ܕܐܡ̇ܪܬ Xܝ ܠܗܘܢ ܕܕܓܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܠܐܢܬܬܐ ܡܢܐ ܒ̇ܛܢܐ ܐܢܬܝ ܂ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪܝܬܐ̣̈ ܂ ܐܢܬ ܐ ܟ ܕܡܢ ܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܆ ܕܘܝ̇ ܠܕܐܡ̇ܪ ܠܐܒܐ ܡܢܐ ܡܘܠܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܡ̇ܢ ܝ̇ܕܥ ܠܟ ܢܐܬܐ ܢܣܗܕ ܥܠܝܟ ܂ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܫܡ ܐܢܬ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ̣ ܂ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܐܝܬܝ ܂ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܂ ܒܪ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܛܒ ܟܐܝܢܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܃ ܪܘܪܒܢܝܟ̈ ܡܪܘܕܝܢ ܂ ܐܢܬ ܒܝܫܬܐ̈ ܂ ܘܐܦ ܐܡܪ̈ ܂ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܘܠܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܡܠܬܐ ܘܗ̇ܦܟ ܡܕܓܠ ܂ ܘܐܢ ܕ ܢ ܡܕܓܠ̣ ܐܢܬ ܐܪܒܝܢܕܐ̣ ܂ ܘܫܠ̣ܚ ܠܗ ܠܩܘܕ ܃ ܕܗܫܐ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܠܘ ܡܠܟܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܠܢ ܕܝܠܢ ܗܠܝܢ ܚܙ ܢܢ ܂ ܘܗ ܂ ܠܝܢ ܡܣ̇ܗܕܝܢܢ ܂ ܕܟܠܢܫ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܚܠܝܡܐ ܂ ܂ ܟܕ ܐܡܪ ܂ ܕܥܠ ܕܠܝܬ ܒܟ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܡܬܐܣܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܃ ܕܐ ܢ ܐܟܦܘܪ ܐ[ܐX Xܘܒܕ ܐܐ ܂ ܝXܕܝܢ ܐܝܝ ܝXܠܬX ܟܠXܘ ܢ ܐܢܬ ܐܝXܪ ܂ ܘܟܠ ܝXܢ ܙܒ ܂ ܂ ܂ ܐ ܘܠܘ X XܢܢXܫX Xܘܒܕ ܠX ܂ ܕܐܝXܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܃ ܘܨ̇ܒܐ Xܢܬ ܕܬܛܥܐ ܒܣܒܐ̈ ܘܒܚܟܝܡܐ̈ ܕܐܦܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܐܢܬ ܐܒܗܝܟ̈ ܠܕܪܐ̈ ܘܠܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̣̈ ܂ ܕܗܐ ܐܢܬ ܥܠܝܡܐ