simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Rom [AB] . ܘܕܐܡܪ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢܓܘܪܘܢ ܆ ܐܢܬ ܓܐܪ ܐܢܬ . ܘܐܢܬ ܕܫܐܛ ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ ܠܢܦܫܟ ܠܐ ܡܠܦ ܐܢܬ . ܘܕܡܟܪܙ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢܓܢܒܘܢ ܆ ܐܢܬ ܓܢܒ
P:Rom [AB] . ܘܝܕܥܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܒܩܘܫܬܐ ܇ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܗܘ ܡܚܝܒ ܐܢܬ . ܐܦ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܆ ܒܗܝܢ ܗܘ ܡܬܗܦܟ
P:Rom [AB] . ܫܡܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܆ ܡܛܠܬܟܘܢ ܗܘ ܡܬܓܕܦ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܢܡܘܣܐ ܆ ܒܗܘ ܕܥܒܪ ܐܢܬ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܂ ܠܐܠܗܐ ܗܘ ܡܨܥܪ
P:Rom [AB] . ܐܦ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܆ ܒܗܝܢ ܗܘ ܡܬܗܦܟ ܐܢܬ . ܘܝܕܥܝܢܢ ܐܢܬ ܁ ܕܐܢ ܚܒܪܗ : ܒܗܘ ܓܝܪ ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܚܒܪܟ ܆ ܢܦܫܟ ܗܘ ܡܚܝܒ
P:Rom [AB] . ܕܠܡܐ ܐܡܪܐ ܓܒܝܠܬܐ ܠܡܢ ܕܓܒܠܗ̇ ܕܠܡܢܐ ܗܟܢܐ ܓܒܠܬܢܝ . ܐܢܬ . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܢ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܇ ܕܦܬܓܡܐ ܠܐܠܗܐ ܝܗܒ
P:Rom [AB] . ܘܐܢܬ ܕܫܐܛ ܐܢܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܆ ܡܚܠܨ ܐܢܬ ܒܝܬ ܡܩܕܫܐ . ܘܐܢܬ ܐܢܬ ܆ ܐܢܬ ܓܢܒ ܐܢܬ . ܘܕܐܡܪ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢܓܘܪܘܢ ܆ ܐܢܬ ܓܐܪ
P:Rom [AB] . ܘܕܡܟܪܙ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢܓܢܒܘܢ ܆ ܐܢܬ ܓܢܒ ܐܢܬ . ܘܕܐܡܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܢܡܘܣܐ ܆ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܕܡܠܦ ܐܢܬ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܠܢܦܫܟ ܠܐ ܡܠܦ
P:Rom [AB] . ܠܐ ܬܘܒܕ ܒܡܐܟܘܠܬܟ ܠܗܘ ܕܡܛܠܬܗ ܡܝܬ ܡܫܝܚܐ . ܘܠܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܥܝܩ ܐܢܬ ܠܐܚܘܟ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܒܚܘܒܐ ܡܗܠܟ
P:Rom [AB] : ܘܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ ܥܠ ܢܡܘܣܐ : ܘܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܒܐܠܗܐ ܂ ܕܝܕܥ ܐܢܬ ܕܝܠܝ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܝܐ ܡܬܩܪܐ
P:Rom [AB] ܁ ܡܢ ܐܢܬ ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܠܥܒܕܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ . ܕܐܢ ܩܐܡ ܂ ܠܡܪܗ ܩܐܡ ܐܢܬ ܡܢ ܕܠܐ ܐܟܠ ܁ ܠܗܘ ܡܢ ܕܐܟܠ ܂ ܠܐ ܢܕܘܢ . ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܩܪܒܗ .
P:Rom [AB] ܂ ܕܒܣܝܡܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܬܝܒܘܬܐ ܗܘ ܡܝܬܝܐ ܠܟ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܢܬ ܘܥܠ ܡܓܪܬ ܪܘܚܗ ܇ ܘܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܗܒ ܠܟ ܂ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܝܕܥ
P:Rom [AB] ܂ ܕܚܠ . ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܣܪܝܩܐܝܬ ܐܣܝܪ ܠܣܦܣܪܐ . ܡܫܡܫܢܐ ܗܘ ܐܢܬ ܡܫܡܫܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܠܐ ܠܟ ܠܛܒܬܐ̈ . ܘܐܢ ܒܝܫܬܐ ܥܒܕ
P:Rom [AB] ܂ ܠܡܢܐ ܫܐܛ ܐܢܬ ܠܐܚܘܟ . ܟܠܢ ܓܝܪ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܒܝܡ ܐܢܬ ܠܡܝܬܐ̈ ܘܠܚܝܐ̈ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܂ ܡܢܐ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܐܚܘܟ . ܐܘ ܐܦ
P:Rom [AB] ܆ ܒܗܝܢ ܗܘ ܡܬܗܦܟ ܐܢܬ . ܘܝܕܥܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܚܒܪܟ ܆ ܢܦܫܟ ܗܘ ܡܚܝܒ ܐܢܬ . ܐܦ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܕܐܢ
P:Rom [AB] ܆ ܕܐܢܬ ܬܥܪܘܩ ܡܢ ܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܘ ܥܠ ܥܘܬܪܐ ܕܒܣܝܡܘܬܗ ܂ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܗܠܝܢ ܡܬܗܦܟܝܢ ܇ ܟܕ ܐܦ ܐܢܬ ܒܗܝܢ ܡܬܗܦܟ
P:Rom [AB] ܆ ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܂ ܕܒܣܝܡܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܬܝܒܘܬܐ ܗܘ ܡܝܬܝܐ ܐܢܬ ܕܒܣܝܡܘܬܗ ܂ ܘܥܠ ܡܓܪܬ ܪܘܚܗ ܇ ܘܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܗܒ ܠܟ ܂ ܡܡܪܚ
P:Rom [AB] ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܫܩܝܠ ܠܗ ܠܥܩܪܐ ܇ ܐܠܐ ܗܘ ܥܩܪܐ ܫܩܝܠ ܠܟ . ܐܢܬ ܘܠܫܘܡܢܗ ܕܙܝܬܐ ܆ ܠܐ ܬܫܬܒܗܪ ܥܠ ܣܘܟܐ̈ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܫܬܒܗܪ
P:Rom [AB] ܐܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܇ ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܗܠܝܢ ܡܬܗܦܟܝܢ ܇ ܟܕ ܐܦ ܐܢܬ ܒܩܘܫܬܐ ܇ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܠܝܢ ܡܬܗܦܟܝܢ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܡܬܚܫܒ
P:Rom [AB] ܐܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܇ ܕܦܬܓܡܐ ܠܐܠܗܐ ܝܗܒ ܐܢܬ . ܕܠܡܐ ܐܡܪܐ ܐܢܬ ܕܠܡܢܐ ܪܫܐ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܕܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܨܒܝܢܗ . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܢ
P:Rom [AB] ܒܐܠܗܐ ܂ ܕܝܕܥ ܐܢܬ ܨܒܝܢܗ : ܘܦܪܫ ܐܢܬ ܘܠܝܬܐ̈ ܂ ܕܝܠܝܦ ܐܢܬ ܡܬܩܪܐ ܐܢܬ : ܘܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ ܥܠ ܢܡܘܣܐ : ܘܡܫܬܒܗܪ