simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ProvQohSong [AB] . ܒܪܝ : ܐܢ ܚܟܝܡ ܠܒܟ : ܐܦ ܠܒܝ ܕܝܠܝ ܢܚܕܐ . ܘܢܕܘܨܢ̈ ܐܢܬ ܡܐܬ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܚܐ ܐܢܬ ܠܗ ܒܫܒܛܐ : ܘܢܦܫܗ ܡܢ ܫܝܘܠ ܡܦܨܐ
P:ProvQohSong [AB] . ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܡܠܬܐ ܒܝܫܬܐ . ܘܙܒܢܐ ܘܕܝܢܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܡܠܠ ܡܠܟܐ ܫܠܝܛ . ܘܡܢܘ ܕܢܐܡܪ ܠܗ : ܡܢܐ ܥܒܕ
P:ProvQohSong [AB] . ܟܠܗܘܢ ܡܐܡܪܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܓܒܝܢ . ܘܡܣܝܥ ܠܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܐܝܢܘ ܫܡܗ . ܘܐܝܢܘ ܫܡܐ ܕܒܪܗ : ܐܢ ܝܕܥ
P:ProvQohSong [AB] . ܐܦ ܥܪܣܢ ܪܨܝܦ . ܩܪܝܬ̈ ܒܝܬܢ ܐܪܙܐ̈ : ܥܪܩܐ̈ ܕܩܛܪܩܐ . ܐܢܬ ܐܢܬܝ . ܥܝܢܝܟܝ̈ ܕܝܘܢܐ . ܗܐ ܫܦܝܪ ܐܢܬ ܕܕܝ : ܐܦ ܒܣܝܡ
P:ProvQohSong [AB] . ܢܠܘܛܘܢܗ ܥܡܡܐ̈ : ܘܢܨܚܝܢܗ̈ ܐܡܘܬܐ̈ . ܡܟܣܢܐ̈ ܐܢܬ ܒܐܦܐ̈ ܒܕܝܢܐ : ܠܐ ܫܦܝܪ . ܐܦܠܐ ܠܡܐܡܪ ܠܥܘܠܐ ܕܙܕܝܩ
P:ProvQohSong [AB] : ܐܩܦ ܐܢܘܢ ܠܟ . ܘܥܡܟ ܢܗܘܘܢ . ܛܪ ܐܢܘܢ ܕܢܢܛܪܘܢܟ . ܘܡܐ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܒܠܒܟ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܟܪܘܟ ܐܢܘܢ ܒܨܘܪܟ . ܘܡܐ ܕܡܗܠܟ
P:ProvQohSong [AB] : ܕܥ ܐܦܝ̈ ܥܢܟ̈ . ܘܣܝܡ ܠܒܟ ܥܠ ܓܙܪܟ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܥܠܡ ܐܢܬ : ܡܕܡ ܠܐ ܡܘܬܪ ܐܢܬ ܠܗ . ܐܦܠܐ ܡܥܒܪ ܐܢܬ ܣܟܠܘܬܗ . ܡܐ ܕܪܥܐ
P:ProvQohSong [AB] : ܘܠܪܚܡܝܟ̈ . ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܒܝܫ : ܒܠܚܘܕܝܟ ܬܕܠܐ ܐܢܝܢ ܐܢܬ ܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܕܚܝܐ̈ . ܒܪܝ : ܐܢ ܚܟܝܡ ܐܢܬ : ܠܢܦܫܟ ܚܟܝܡ
P:ProvQohSong [AB] : ܚܕܐ ܗܝ ܕܡܘܬܪܐ . ܘܐܝܢܐ ܕܒܨܝܪ ܒܥܘܡܪܗ : ܢܝܚܐ ܘܒܣܝܡܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܥܡ ܥܒܕܝ̈ ܛܒܬܐ̈ ܗܝ . ܒܟܠ ܕܝܨܦ
P:ProvQohSong [AB] : ܠܐ ܢܙܘܥܢ̈ ܗܠܟܬܟ̈ . ܘܐܢ ܪܗܛ ܐܢܬ : ܠܐ ܬܬܩܠ . ܚܡܣܢ ܐܢܬ ܕܚܟܡܬܐ ܐܠܦܬܟ : ܘܗܠܟܬܟ ܒܫܒܝܠܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ . ܘܡܐ ܕܡܗܠܟ
P:ProvQohSong [AB] : ܠܐ ܬܬܩܠ . ܚܡܣܢ ܒܡܪܕܘܬܝ : ܘܠܐ ܬܫܒܩܝܗ̇ . ܛܪܝܗ̇ ܡܛܠ ܐܢܬ ܬܪܝܨܐ̈ . ܘܡܐ ܕܡܗܠܟ ܐܢܬ : ܠܐ ܢܙܘܥܢ̈ ܗܠܟܬܟ̈ . ܘܐܢ ܪܗܛ
P:ProvQohSong [AB] : ܠܢܦܫܟ ܚܟܝܡ ܐܢܬ : ܘܠܪܚܡܝܟ̈ . ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܒܝܫ : ܐܢܬ ܝܘܡܬܟ̈ . ܘܢܬܬܘܣܦܢ̈ ܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܕܚܝܐ̈ . ܒܪܝ : ܐܢ ܚܟܝܡ
P:ProvQohSong [AB] : ܡܬܝܒ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܡܚܒܠ ܐܢܬ ܡܠܝܟ̈ ܒܣܝܡܬܐ̈ . ܩܕܡ ܣܟܠܐ ܐܢܬ ܐܟܠ ܐܢܬ ܘܫܬܐ ܥܡܗ . ܘܠܒܗ ܠܐ ܗܘܐ ܠܘܬܟ . ܘܠܚܡܐ ܕܐܟܠ
P:ProvQohSong [AB] ܐܝܢܐ ܢܟܫܪ : ܐܘ ܗܢܐ ܐܘ ܗܢܐ : ܘܐܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܐܟܚܕ ܛܒܝܢ . ܐܢܬ ܨܦܪܐ ܙܪܘܥ ܙܪܥܟ . ܘܒܪܡܫܐ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܐܝܕܟ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥ
P:ProvQohSong [AB] ܓܝܪ ܡܚܐ ܐܢܬ ܠܗ ܒܫܒܛܐ : ܘܢܦܫܗ ܡܢ ܫܝܘܠ ܡܦܨܐ ܐܢܬ . ܒܪܝ : ܐܢܬ ܠܐ ܬܟܠܐ ܡܪܕܘܬܐ ܡܢ ܛܠܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܡܚܐ ܐܢܬ ܠܗ : ܠܐ ܡܐܬ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܕܝ : ܐܦ ܒܣܝܡ ܐܢܬ . ܐܦ ܥܪܣܢ ܪܨܝܦ . ܩܪܝܬ̈ ܒܝܬܢ ܐܪܙܐ̈ : ܐܢܬ ܩܪܝܒܬܝ . ܗܐ ܫܦܝܪܐ ܐܢܬܝ . ܥܝܢܝܟܝ̈ ܕܝܘܢܐ . ܗܐ ܫܦܝܪ
P:ProvQohSong [AB] ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܢܕܪ ܐܢܬ ܦܪܘܥ . ܛܒ ܗܘ ܕܠܐ ܬܕܘܪ : ܡܢ ܕܬܕܘܪ ܘܠܐ ܐܢܬ : ܠܐ ܬܫܬܘܚܪ ܠܡܫܠܡܘܬܗ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܨܒܝܢܐ ܒܣܟܠܐ̈ .
P:ProvQohSong [AB] ܘܫܬܐ ܥܡܗ . ܘܠܒܗ ܠܐ ܗܘܐ ܠܘܬܟ . ܘܠܚܡܐ ܕܐܟܠ ܐܢܬ : ܡܬܝܒ ܐܢܬ ܬܪܓ ܡܢ ܡܐܟܘܠܬܗ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢܫ ܒܠܥ ܙܦܬܐ : ܗܟܢܐ ܐܟܠ
P:ProvQohSong [AB] ܚܒܢܢܐ . ܐܡܬܝ ܡܢ ܫܢܬܟ ܬܩܘܡ . ܩܠܝܠ ܬܢܘܡ : ܘܩܠܝܠ ܬܕܡܟ . ܐܢܬ ܡܢ ܩܝܛܐ ܠܚܡܗ . ܘܩܦܣ ܒܚܨܕܐ ܡܐܟܘܠܬܗ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܕܡܟ
P:ProvQohSong [AB] ܠܐܠܗܐ ܕܚܠ . ܘܐܢ ܥܘܠܒܢܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܚܛܘܦܝܐ ܘܕܝܢܐ ܐܢܬ ܕܒܣܘܓܐܬ ܚܠܡܐ̈ ܘܗܒܠܐ̈ ܘܦܬܓܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܛܘܥܝܝ .