simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Matt [AB] . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܐܚܘܟ ܇ ܫܒܘܩ ܐܦܩ ܓܠܐ ܡܢ ܥܝܢܟ ܇ ܘܗܐ ܐܢܬ ܚܙܐ ܐܢܬ ܓܠܐ ܕܒܥܝܢܗ ܕܐܚܘܟ ܆ ܘܩܪܝܬܐ ܕܒܥܝܢܟ ܠܐ ܒܚܪ
P:Matt [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܠܬܥܠܐ̈ ܢܩܥܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܆ ܘܠܦܪܚܬܐ ܐܢܬ ܀ ܘܩܪܒ ܣܦܪܐ ܚܕ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܪܒܝ ܆ ܐܬܐ ܒܬܪܟ ܠܐܬܪ ܕܐܙܠ
P:Matt [AB] . ܘܫܕܝܗܝ ܟܣܦܐ ܒܗܝܟܠܐ ܁ ܘܫܢܝ ܂ ܘܐܙܠ ܚܢܩ ܢܦܫܗ ܀ ܪܒܝ̈ ܐܢܬ ܕܡܐ ܙܟܝܐ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܠܗ . ܠܢ ܡܐ ܠܢ . ܐܢܬ ܝܕܥ
P:Matt [AB] . ܐܠܐ ܙܠ ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܠܟܗܢܐ̈ ܆ ܘܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܐܝܟ ܕܦܩܕ ܐܢܬ ܒܫܥܬܐ ܐܬܕܟܝ ܓܪܒܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܇ ܚܙܝ ܠܡܐ ܠܐܢܫ ܐܡܪ
P:Matt [AB] . ܐܦ ܡܡܠܠܟ ܓܝܪ ܡܘܕܥ ܠܟ . ܗܝܕܝܢ ܫܪܝ ܠܡܚܪܡܘ ܘܠܡܐܡܐ ܆ ܐܢܬ ܗܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܟܐܦܐ . ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܦ ܐܢܬ ܂ ܡܢܗܘܢ
P:Matt [AB] . ܘܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܒܩܘܫܬܐ ܡܠܦ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܫܩܝܠ ܐܢܬ ܨܦܬܐ ܐܢܬ ܁ ܥܡ ܕܒܝܬ ܗܪܘܕܣ ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܡܠܦܢܐ ܆ ܝܕܥܝܢܢ ܕܫܪܝܪ
P:Matt [AB] . ܘܠܐ ܫܩܝܠ ܐܢܬ ܨܦܬܐ ܕܐܢܫ . ܠܐ ܓܝܪ ܢܣܒ ܐܢܬ ܒܐܦܐ̈ ܐܢܬ ܆ ܝܕܥܝܢܢ ܕܫܪܝܪ ܐܢܬ . ܘܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܒܩܘܫܬܐ ܡܠܦ
P:Matt [AB] . ܘܡܢܘ ܝܗܒ ܠܟ ܁ ܫܘܠܛܢܐ ܗܢܐ . ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܐܢܬ ܕܥܡܐ ܁ ܟܕ ܡܠܦ ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢ ܗܠܝܢ ܥܒܕ
P:Matt [AB] ܁ ܢܥܒܕ ܬܢܢ ܂ ܬܠܬ ܡܛܠܝܢ̈ ܁ ܚܕܐ ܠܟ ܁ ܘܚܕܐ ܠܡܘܫܐ ܂ ܘܚܕܐ ܐܢܬ ܂ ܘܐܡܪ ܠܝܫܘܥ . ܡܪܝ ܆ ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܢ ܂ ܕܬܢܢ ܢܗܘܐ . ܘܐܢ ܨܒܐ
P:Matt [AB] ܂ ܘܐܫܩܝܢܟ . ܘܐܡܬܝ ܚܙܝܢܟ ܕܐܟܣܢܝܐ ܐܢܬ ܂ ܘܟܢܫܢܟ ܇ ܐܘ ܐܢܬ . ܡܪܢ ܅ ܐܡܬܝ ܚܙܝܢܟ ܕܟܦܢ ܐܢܬ ܂ ܘܬܪܣܝܢܟ ܇ ܐܘ ܕܨܗܐ
P:Matt [AB] ܂ ܘܟܢܫܢܟ ܇ ܐܘ ܕܥܪܛܠܝ ܐܢܬ ܂ ܘܟܣܝܢܟ . ܘܐܡܬܝ ܚܙܝܢܟ ܐܢܬ ܇ ܐܘ ܕܨܗܐ ܐܢܬ ܂ ܘܐܫܩܝܢܟ . ܘܐܡܬܝ ܚܙܝܢܟ ܕܐܟܣܢܝܐ
P:Matt [AB] ܂ ܘܟܣܝܢܟ . ܘܐܡܬܝ ܚܙܝܢܟ ܟܪܝܗܐ ܂ ܐܘ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܐܢܬ . ܘܐܡܬܝ ܚܙܝܢܟ ܕܐܟܣܢܝܐ ܐܢܬ ܂ ܘܟܢܫܢܟ ܇ ܐܘ ܕܥܪܛܠܝ
P:Matt [AB] ܂ ܘܬܪܣܝܢܟ ܇ ܐܘ ܕܨܗܐ ܐܢܬ ܂ ܘܐܫܩܝܢܟ . ܘܐܡܬܝ ܚܙܝܢܟ ܐܢܬ ܢܐܡܪܘܢ ܠܗ ܗܢܘܢ ܙܕܝܩܐ̈ . ܡܪܢ ܅ ܐܡܬܝ ܚܙܝܢܟ ܕܟܦܢ
P:Matt [AB] ܂ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬ . ܐܦ ܡܡܠܠܟ ܓܝܪ ܡܘܕܥ ܠܟ . ܗܝܕܝܢ ܫܪܝ ܐܢܬ ܕܝܢ ܆ ܩܪܒܘ ܗܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܟܐܦܐ . ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܦ
P:Matt [AB] ܂ ܥܡ ܝܫܘܥ ܗܘܝܬ ܢܨܪܝܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܟܦܪ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܂ ܘܐܡܪ . ܐܢܬ ܗܘܐ ܠܒܪ ܒܕܪܬܐ ܆ ܘܩܪܒܬ ܠܘܬܗ ܐܡܬܐ ܚܕܐ ܂ ܘܐܡܪܐ ܠܗ . ܐܦ
P:Matt [AB] ܂ ܩܫܝܐ . ܘܚܨܕ ܐܢܬ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܙܪܥܬ . ܘܡܟܢܫ ܐܢܬ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܐܦ ܗܘ ܕܢܣܒ ܚܕܐ ܟܟܪܐ ܂ ܘܐܡܪ . ܡܪܝ ܅ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܠܟ ܂ ܕܓܒܪܐ
P:Matt [AB] ܆ ܐܫܝܓ ܐܦܝܟ̈ ܂ ܘܡܫܘܚ ܪܝܫܟ . ܐܝܟ ܕܠܐ ܬܬܚܙܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܘܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܩܒܠܘ ܐܓܪܗܘܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܐ ܕܨܐܡ
P:Matt [AB] ܆ ܕܦܪܝܫܐ̈ ܕܫܡܥܘ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܂ ܐܬܟܫܠܘ . ܗܘ ܕܝܢ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܠܒܪܢܫܐ ܀ ܗܝܕܝܢ ܩܪܒܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܝܕܥ
P:Matt [AB] ܆ ܟܡܐ ܡܣܗܕܝܢ ܥܠܝܟ ܀ ܘܠܐ ܝܗܒ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܂ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܡܠܐ . ܐܢܬ ܆ ܡܕܡ ܦܬܓܡܐ ܁ ܗܘ ܠܐ ܦܢܝ ܀ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܛܘܣ . ܠܐ ܫܡܥ
P:Matt [AB] ܆ ܠܐ ܬܗܘܐ ܐܝܟ ܢܣܒܝ̈ ܒܐܦܐ̈ ܇ ܕܪܚܡܝܢ ܠܡܩܡ ܒܟܢܘܫܬܐ̈ ܂ ܐܢܬ . ܘܐܒܘܟ ܕܚܙܐ ܒܟܣܝܐ ܆ ܗܘ ܢܦܪܥܟ ܒܓܠܝܐ . ܘܡܐ ܕܡܨܠܐ