simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Luke [AB] . ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ . ܐܦ ܠܟܘܢ ܣܦܪܐ̈ ܂ ܘܝ . ܕܡܛܥܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬ ܣܦܪܐ̈ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܦܢܐ ܆ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܐܢܬ ܂ ܐܦ ܠܢ ܡܨܥܪ
P:Luke [AB] . ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܡܪܚܘ ܠܡܫܐܠܘܬܗ ܥܠ ܡܕܡ ܀ ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܁ ܐܢܬ ܘܥܢܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܣܦܪܐ̈ ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܡܠܦܢܐ ܂ ܫܦܝܪ ܐܡܪ
P:Luke [AB] . ܥܢܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܕܬܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܆ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ ܂ ܘܡܢ ܐܢܬ . ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗ . ܒܢܡܘܣܐ ܐܝܟܢܐ ܟܬܝܒ . ܐܝܟܢܐ ܩܪܐ
P:Luke [AB] . ܫܠܝܛ ܠܢ ܁ ܕܢܬܠ ܟܣܦ ܪܝܫܐ ܠܩܣܪ ܂ ܐܘ ܠܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܣܬܟܠ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܢܣܒ ܐܢܬ ܒܐܦܐ̈ . ܐܠܐ ܒܩܘܫܬܐ ܂ ܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܦ
P:Luke [AB] . ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܝ ܂ ܕܝܠܟ ܗܘ . ܠܡܒܣܡ ܕܝܢ ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܢ ܂ ܐܢܬ ܠܗ ܬܘܪܐ ܕܦܛܡܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܘܗܝ . ܒܪܝ ܆ ܐܢܬ ܒܟܠܙܒܢ ܥܡܝ
P:Luke [AB] . ܘܡܚܕܐ ܟܕ ܗܘ ܡܡܠـܠ ܂ ܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ . ܘܐܬܦܢܝ ܝܫܘܥ ܂ ܘܚܪ ܐܢܬ ܓܠܝܠܝܐ ܗܘ ܓܝܪ . ܐܡܪ ܟܐܦܐ . ܓܒܪܐ ܂ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܡܢܐ ܐܡܪ
P:Luke [AB] . ܘܡܢܘ ܗܘ ܕܝܗܒ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ ܗܢܐ . ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܐܢܬ ܩܫܝܫܐ̈ ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܐܡܪ ܠܢ ܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܗܠܝܢ ܥܒܕ
P:Luke [AB] . ܟܐܦܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܂ ܠܐ ܗܘܝܬ . ܘܒܬܪ ܫܥܐ ܚܕܐ ܆ ܐܚܪܢܐ ܡܬܚܪܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܚܙܝܗܝ ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܦ ܐܢܬ ܡܢܗܘܢ
P:Luke [AB] . ܠܐ ܬܩܛܘܠ . ܘܠܐ ܬܓܘܪ . ܘܠܐ ܬܓܢܘܒ . ܘܠܐ ܬܣܗܕ ܣܗܕܘܬܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܝ ܛܒܐ . ܠܝܬ ܛܒܐ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܂ ܐܠܗܐ . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܝܕܥ
P:Luke [AB] : ܕܐܦ ܐܢܬ ܒܗ ܐܢܬ ܒܕܝܢܐ ܆ ܘܚܢܢ ܟܐܢܐܝܬ . ܐܝܟ ܕܫܘܝܢ ܐܢܬ ܘܦܨܐ ܐܦ ܠܢ . ܘܟܐܐ ܒܗ ܚܒܪܗ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܦ ܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚܠ
P:Luke [AB] ܁ ܘܐܚܕ ܐܢܬ ܕܘܟܬܐ ܐܚܪܝܬܐ . ܐܠܐ ܡܐ ܕܐܙܕܡܢܬ ܆ ܙܠ ܐܢܬ ܘܠܗ ܩܪܐ ܇ ܘܢܐܡܪ ܠܟ ܂ ܕܗܒ ܕܘܟܬܐ ܠܗܢܐ ܇ ܘܬܒܗܬ ܟܕ ܩܐܡ
P:Luke [AB] ܁ ܩܕܝܫܗ ܅ ܕܐܠܗܐ . ܘܟܐܐ ܒܗ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ . ܣܟܘܪ ܦܘܡܟ ܂ ܐܢܬ ܠܢ ܘܠܟ ܁ ܝܫܘܥ ܅ ܢܨܪܝܐ . ܐܬܝܬ ܠܡܘܒܕܘܬܢ . ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ
P:Luke [AB] ܂ ܐܦ ܠܢ ܡܨܥܪ ܐܢܬ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ . ܐܦ ܠܟܘܢ ܣܦܪܐ̈ ܂ ܘܝ . ܐܢܬ ܀ ܘܥܢܐ ܚܕ ܡܢ ܣܦܪܐ̈ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܦܢܐ ܆ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ
P:Luke [AB] ܂ ܡܪܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܠܬܥܠܐ̈ ܂ ܢܩܥܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ . ܐܢܬ ܀ ܘܟܕ ܐܙܠܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢܫ . ܐܬܐ ܒܬܪܟ ܠܐܬܪ ܕܐܙܠ
P:Luke [AB] ܂ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܕܟܝܘܬܝ ܂ ܘܦܫܛ ܐܝܕܗ ܝܫܘܥ ܁ ܩܪܒ ܠܗ ܂ ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܘܢܦܠ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܁ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܪܝ ܆ ܐܢ ܨܒܐ
P:Luke [AB] ܂ ܢܥܒܪܢܝ ܟܣܐ ܗܢܐ . ܒܪܡ ܂ ܠܐ ܨܒܝܢܝ ܁ ܐܠܐ ܕܝܠܟ ܢܗܘܐ ܀ ܐܢܬ ܟܐܦܐ . ܘܣܡ ܒܘܪܟܘܗܝ ܘܡܨܠܐ ܗܘܐ ܂ ܘܐܡܪ . ܐܒܐ ܆ ܐܢ ܨܒܐ
P:Luke [AB] ܆ ܗܒ ܬܐܓܘܪܬܐ ܘܬܬܦܪܩ ܡܢܗ . ܕܠܡܐ ܢܘܒܠܟ ܠܘܬ ܕܝܢܐ ܇ ܐܢܬ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܙܠ ܐܢܬ ܥܡ ܒܥܠܕܝܢܟ ܠܘܬ ܐܪܟܘܢܐ ܆ ܥܕ ܒܐܘܪܚܐ
P:Luke [AB] ܆ ܡܢܘ ܩܪܒ ܠܝ ܆ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܂ ܐܢܫ ܩܪܒ ܠܝ . ܐܢܐ ܓܝܪ ܝܕܥܬ ܐܢܬ ܟܐܦܐ ܂ ܘܕܥܡܗ . ܪܒܢ ܁ ܟܢܫܐ̈ ܐܠܨܝܢ ܠܟ ܘܚܒܨܝܢ ܆ ܘܐܡܪ
P:Luke [AB] ܐܡܪܬ ܀ ܘܐܡܪ ܦܝܠܛܘܣ ܠܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܘܠܟܢܫܐ . ܐܢܐ ܡܕܡ ܐܢܬ ܫܐܠܗ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܂
P:Luke [AB] ܐܢܬܬܐ ܗܕܐ : ܠܒܝܬܟ ܥܠܬ . ܡܝܐ̈ ܠܪܓܠܝ̈ ܠܐ ܝܗܒܬ . ܗܕܐ ܐܢܬ ܕܢܬ . ܘܐܬܦܢܝ ܠܘܬ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܫܡܥܘܢ . ܚܙܐ