simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] . ܕܠܡܐ ܦܨܝܘ ܐܠܗܝܗܘܢ̈ ܕܥܡܡܐ̈ : ܕܚܪܒܘ ܐܒܗܝ̈ : ܠܓܘܙܢ ܐܢܬ ܕܐܬܘܪ . ܠܟܠܗܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ : ܘܐܚܪܒܘ ܐܢܝܢ : ܘܐܢܬ ܡܬܦܨܐ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܚܙܐܝܠ : ܡܢܐ ܚܫܝܒ ܥܒܕܟ ܟܠܒܐ : ܕܢܥܒܕ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܡܩܛܠ ܐܢܬ : ܘܝܠܘܕܝܗܘܢ̈ ܡܫܩܦ ܐܢܬ : ܘܒܛܢܬܗܘܢ̈ ܡܦܪܬ
P:Kings [AB] . ܘܐܦܢܝ ܚܙܩܝܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܐܣܬܐ : ܘܨܠܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ . ܐܢܬ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܦܩܕ ܥܠ ܒܝܬܟ : ܡܛܠ ܕܡܐܬ ܐܢܬ : ܘܠܐ ܚܝܐ
P:Kings [AB] . ܘܡܢܐ ܠܥܠܝܡܐ̈ ܘܠܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ : ܘܗܘܘ ܡܐܬܝܢ ܐܢܬ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢܘ ܢܣܕܘܪ ܩܪܒܐ ܠܘܩܕܡ . ܐܡܪ ܠܗ
P:Kings [AB] . ܘܥܢܐ ܢܬܢ ܘܐܡܪ ܠܐܕܘܢܝܐ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܪܢ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܐܢܬ ܠܗ ܐܕܘܢܝܐ : ܥܘܠ ܡܛܠ ܕܓܢܒܪ ܚܝܠܐ ܐܢܬ : ܘܛܒܬܐ ܡܣܒܪ
P:Kings [AB] . ܘܐܦ ܗܘ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܒܚܙܘܗ ܛܒ : ܘܠܗ ܝܠܕܬ ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ . ܐܢܬ ܟܐܐ ܒܗ ܐܒܘܗܝ ܡܢ ܝܘܡܘܗܝ̈ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܟܢܐ ܥܒܕ
P:Kings [AB] . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ : ܕܠܝܬ ܒܢ ܐܢܫ ܕܝܕܥ ܠܡܦܣܩ ܩܝܣܐ̈ ܐܢܬ ܥܡ ܥܒܕܝܟ̈ . ܘܐܓܪܐ ܕܥܒܕܝܟ̈ ܐܬܠ ܠܟ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪ
P:Kings [AB] . ܡܛܠ ܕܠܗܦܟܬܗ̇ ܕܫܢܬܐ : ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܣܠܩ ܥܠܝܟ . ܐܢܬ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܙܠ ܐܬܚܝܠ : ܘܕܥ ܘܚܙܝ ܡܕܡ ܕܥܒܕ
P:Kings [AB] . ܣܝܡ ܠܚܡܐ ܘܡܝܐ̈ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܢܐܟܠܘܢ ܘܢܫܬܘܢ : ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܠܐ ܬܡܚܐ ܐܢܘܢ : ܕܫܒܝܬ ܒܚܪܒܟ : ܘܒܩܫܬܟ ܡܚܐ
P:Kings [AB] : ܐܬܠ ܠܟ ܟܪܡܐ ܚܠܦܘܗܝ ܕܛܒ ܡܢܗ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܠܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ ܐܢܬ ܕܐܡܪܬ ܠܢܒܘܬ ܐܝܙܪܥܠܝܐ : ܗܒ ܠܝ ܟܪܡܟ ܒܟܣܦܐ . ܘܐܢ ܨܒܐ
P:Kings [AB] : ܕܠܝܬ ܒܢ ܐܢܫ ܕܝܕܥ ܠܡܦܣܩ ܩܝܣܐ̈ ܐܝܟ ܨܝܕܢܝܐ̈ . ܘܟܕ ܐܢܬ ܕܥܒܕܝܟ̈ ܐܬܠ ܠܟ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܝܕܥ
P:Kings [AB] : ܘܒܛܢܬܗܘܢ̈ ܡܦܪܬ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܚܙܐܝܠ : ܡܢܐ ܚܫܝܒ ܥܒܕܟ ܐܢܬ : ܘܓܕܘܕܝܗܘܢ̈ ܒܚܪܒܐ ܡܩܛܠ ܐܢܬ : ܘܝܠܘܕܝܗܘܢ̈ ܡܫܩܦ
P:Kings [AB] : ܘܛܒܬܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ . ܘܥܢܐ ܢܬܢ ܘܐܡܪ ܠܐܕܘܢܝܐ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܢܬ ܟܗܢܐ ܐܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܕܘܢܝܐ : ܥܘܠ ܡܛܠ ܕܓܢܒܪ ܚܝܠܐ
P:Kings [AB] : ܘܝܠܘܕܝܗܘܢ̈ ܡܫܩܦ ܐܢܬ : ܘܒܛܢܬܗܘܢ̈ ܡܦܪܬ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܟܪܟܝܗܘܢ̈ ܡܘܩܕ ܐܢܬ ܒܢܘܪܐ : ܘܓܕܘܕܝܗܘܢ̈ ܒܚܪܒܐ ܡܩܛܠ
P:Kings [AB] : ܘܠܐ ܚܝܐ ܐܢܬ . ܘܐܦܢܝ ܚܙܩܝܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܐܣܬܐ : ܘܨܠܝ ܩܕܡ ܐܢܬ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܦܩܕ ܥܠ ܒܝܬܟ : ܡܛܠ ܕܡܐܬ
P:Kings [AB] : ܘܡܫܠܡ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܐܟܐ ܕܐܙܠ ܐܢܬ ܢܒܝܐ̈ ܡܬܢܒܝܢ ܗܟܢܐ ܘܐܡܪܝܢ : ܣܩ ܠܪܡܬ ܓܠܥܕ : ܘܙܟܐ
P:Kings [AB] : ܙܠ ܥܡ ܥܒܕܝܟ̈ . ܘܐܡܪ : ܐܢܐ ܐܙܠ . ܘܐܙܠ ܥܡܗܘܢ : ܘܐܬܘ ܐܢܬ ܠܡܬܒ ܬܡܢ . ܘܐܡܪ : ܙܠܘ . ܘܥܢܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܐܡܪ : ܐܢ ܨܒܐ
P:Kings [AB] : ܚܘܢ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܝ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܡܫܚܬܟ ܐܢܬ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܓܒܪܐ ܘܠܫܛܝܘܬܗ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܕܓܠ
P:Kings [AB] : ܢܬܕܒܪܘܢ : ܘܢܗܘܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܗܝܟܠܐ ܕܡܠܟܐ ܕܒܒܠ . ܐܢܬ ܢܫܬܒܩ ܠܟ : ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܘܡܢ ܒܢܝܟ̈ ܕܢܦܩܝܢ ܡܢܟ : ܕܡܘܠܕ
P:Kings [AB] : ܦܘܩ ܘܥܒܕ ܗܟܢܐ . ܘܗܫܐ ܗܐ ܝܗܒ ܡܪܝܐ ܪܘܚܐ ܕܫܘܩܪܐ ܐܢܬ ܒܦܘܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܢܒܝܘܗܝ̈ . ܐܡܪ ܠܗ : ܡܫܕܠ ܐܢܬ ܘܡܫܟܚ