simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] . ܗܐ ܗܘ ܐܡܪ ܕܚܬܝ ܗܝ : ܘܐܦ ܗܝ ܐܡܪܬ ܕܐܚܝ ܗܘ . ܒܬܡܝܡܘܬ ܐܢܬ ܠܐ ܩܪܒ ܠܗ̇ . ܘܐܡܪ ܐܒܝܡܠܟ . ܡܪܝܐ : ܐܦ ܥܡܐ ܙܟܝܐ ܩܛܠ
P:Gen [AB] . ܘܐܡܪ : ܠܐܚܝ̈ ܒܥܐ ܐܢܐ : ܚܘܢܝ ܐܝܟܐ ܪܥܝܢ . ܐܡܪ ܠܗ ܓܒܪܐ ܐܢܬ ܓܒܪܐ ܟܕ ܛܥܐ ܒܚܩܠܐ : ܘܫܐܠܗ ܓܒܪܐ ܗܘ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܢܐ ܒܥܐ
P:Gen [AB] . ܘܐܡܪ : ܡܢܐ ܡܫܟܢܐ ܐܬܠ ܠܟܝ : ܘܐܡܪܬ : ܥܙܩܬܟ ܘܫܘܫܦܟ ܐܢܬ ܕܥܙܐ̈ ܡܢ ܥܢܐ̈ . ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܬܬܠ ܠܝ ܡܫܟܢܐ ܥܕܡܐ ܕܡܫܕܪ
P:Gen [AB] . ܘܐܡܪ ܝܘܣܦ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܘܠܒܝܬ ܐܒܘܗܝ : ܐܣܩ ܐܚܘܐ ܠܦܪܥܘܢ ܐܢܬ : ܐܡܘܬ ܡܟܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܙܝܬ ܐܦܝܟ̈ ܒܪܝ : ܕܥܕܟܝܠ ܚܝ
P:Gen [AB] . ܘܗܫܐ ܝܡܝ ܠܝ ܒܐܠܗܐ ܗܪܟܐ . ܕܠܐ ܬܕܓܠ ܒܝ ܘܒܛܘܗܡܝ ܐܢܬ ܐܒܝܡܠܟ ܘܦܝܟܠ ܪܒ ܚܝܠܗ ܠܐܒܪܗܡ . ܐܠܗܐ ܥܡܟ ܒܟܠ ܕܥܒܕ
P:Gen [AB] . ܬܦܠܚܢܝ ܡܓܢ : ܚܘܢܝ ܡܢܘ ܐܓܪܟ . ܘܠܠܒܢ ܐܝܬ ܗܘܝ̈ ܬܪܬܝܢ ܐܢܬ ܠܘܬܗ ܝܪܚ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܐܡܪ ܠܒܢ ܠܝܥܩܘܒ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܚܝ
P:Gen [AB] : ܐܡܪ ܠܐܚܝܟ̈ : ܗܟܢܐ ܥܒܕܘ : ܕܒܪܘ ܠܟܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܐܢܬ ܕܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܘܐܟܘܠܘ ܫܘܡܢܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܘܐܢܬ ܗܐ ܡܫܠܛ
P:Gen [AB] : ܐܢܬ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ . ܘܩܕܡ ܐܒܝܡܠܟ ܒܫܦܪܐ ܘܩܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܗܘ . ܘܢܨܠܐ ܥܠܝܟ ܘܬܐܚܐ . ܘܐܢ ܠܐ ܡܗܦܟ ܐܢܬ : ܕܥ ܕܡܡܬ ܡܐܬ
P:Gen [AB] : ܐܦ ܝܩܪܬܢ . ܐܢܐ ܥܪܒ ܐܢܐ ܒܗ : ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܬܒܥܝܗܝ . ܐܢ ܠܐ ܐܢܬ ܛܠܝܐ ܥܡܢ : ܘܢܩܘܡ ܘܢܐܙܠ ܘܢܐܚܐ ܘܠܐ ܢܡܘܬ : ܐܦ ܚܢܢ : ܐܦ
P:Gen [AB] : ܕܥ ܕܡܡܬ ܡܐܬ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ . ܘܩܕܡ ܐܒܝܡܠܟ ܐܢܬ ܓܒܪܐ : ܡܛܠ ܕܢܒܝܐ ܗܘ . ܘܢܨܠܐ ܥܠܝܟ ܘܬܐܚܐ . ܘܐܢ ܠܐ ܡܗܦܟ
P:Gen [AB] : ܗܐ ܡܢ ܐܝܠܢܐ ܕܦܩܕܬܟ ܕܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ ܐܟܠܬ . ܘܐܡܪ ܐܕܡ : ܐܢܬ ܐܢܐ : ܘܐܬܛܫܝܬ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ : ܡܢܘ ܚܘܝܟ ܕܥܪܛܠܝ
P:Gen [AB] : ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܗܘ ܒܪܟ ܒܘܟܪܟ ܥܣܘ . ܘܬܘܗ ܐܝܣܚܩ ܬܘܗܬܐ ܪܒܬܐ ܐܢܬ ܕܒܪܗ : ܡܛܠ ܕܬܒܪܟܢܝ ܢܦܫܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܣܚܩ ܐܒܘܗܝ ܡܢ
P:Gen [AB] : ܘܐܢܬܬܟ : ܘܒܢܝܟ̈ : ܘܢܫܐ̈ ܕܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ . ܘܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܐܢܬ ܐܪܥܐ . ܘܡܠܠ ܐܠܗܐ ܥܡ ܢܘܚ : ܘܐܡܪ ܠܗ . ܦܘܩ ܡܢ ܩܒܘܬܐ :
P:Gen [AB] : ܘܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܕܥܒܕܟ ܝܥܩܘܒ : ܩܘܪܒܢܐ ܐܢܬ ܒܟ ܥܣܘ ܐܚܝ : ܘܢܫܐܠܟ ܘܢܐܡܪ ܠܟ : ܕܡܢ ܐܢܬ : ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠ
P:Gen [AB] : ܘܠܐ ܫܒܩ ܐܢܬ ܠܐܬܪܐ : ܡܛܠ ܚܡܫܝܢ ܙܕܝܩܝܢ̈ ܕܒܓܘܗ̇ . ܚܣ ܐܢܬ . ܐܢ ܐܝܬ ܚܡܫܝܢ ܙܕܝܩܝܢ̈ ܒܓܘ ܩܪܝܬܐ : ܒܪܘܓܙܐ ܚܕ ܡܘܒܕ
P:Gen [AB] : ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢܬ : ܘܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܕܥܒܕܟ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܕܟܕ ܢܦܓܥ ܒܟ ܥܣܘ ܐܚܝ : ܘܢܫܐܠܟ ܘܢܐܡܪ ܠܟ : ܕܡܢ
P:Gen [AB] : ܚܝܠܝ ܘܪܝܫ ܬܘܩܦܝ : ܫܪܟܐ ܕܫܩܘܠܬܐ : ܘܫܪܟܐ ܕܥܘܫܢܐ . ܐܢܬ ܕܝܥܩܘܒ : ܫܡܥܘ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܐܒܘܟܘܢ . ܪܘܒܝܠ ܒܘܟܪܝ
P:Gen [AB] : ܠܐ ܢܚܬܝܢܢ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܐܡܪ ܠܢ : ܕܠܐ ܬܚܙܘܢ ܐܦܝ̈ : ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܐܚܘܢ ܥܡܢ : ܢܚܘܬ ܘܢܡܘܪ ܠܢ ܥܒܘܪܐ . ܘܐܢ ܠܐ ܡܫܕܪ
P:Gen [AB] : ܠܟ ܐܬܠܝܗ̇ ܘܠܙܪܥܟ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ . ܘܐܥܒܕܝܘܗܝ ܠܙܪܥܟ ܐܢܬ ܘܠܬܝܡܢܐ : ܘܠܡܕܢܚܐ ܘܠܡܥܪܒܐ . ܡܛܠ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܚܙܐ
P:Gen [AB] : ܡܛܠ ܕܡܬܪܓܪܓܘ ܐܬܪܓܪܓܬ ܠܒܝܬ ܐܒܘܟ : ܠܡܢܐ ܓܢܒܬ ܐܢܬ ܬܡܠܠ ܥܡ ܝܥܩܘܒ ܡܢ ܛܒܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܒܝܫܬܐ . ܘܗܫܐ ܡܐܙܠ ܐܙܠ