simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] . ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܕܥܝ ܦܢܐ ܥܠܝ : ܘܪܘܪܒܢܝ̈ ܘܪܒܝ̈ ܚܝܠܝ̈ ܐܢܬ ܕܐܪܥܐ : ܘܠܝܬ ܕܢܪܫܐ ܒܐܝܕܗ ܘܢܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܥܒܕ
P:Dan [AB] : ܐܬܒܝܢ ܒܦܬܓܡܐ : ܘܐܣܬܟܠ ܒܚܙܘܐ . ܫܒܥܝܢ ܫܒܘܥܝܢ̈ ܐܢܬ ܨܠܘܬܟ : ܢܦܩ ܦܬܓܡܐ : ܘܐܢܐ ܐܬܝܬ ܠܡܚܘܝܘܬܟ : ܡܛܠ ܕܪܓܝܓ
P:Dan [AB] : ܡܛܠ ܕܪܘܚ ܐܠܗܝܢ̈ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܬ ܒܟ . ܗܝܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܐܢܬ ܕܡܠܟܘܬܝ : ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܘܕܥܘܬܢܝ : ܘܐܢܬ ܕܢܝܐܝܠ ܡܫܟܚ
P:Dan [AB] ܐܡܪ ܠܝ . ܚܙܐ ܗܘܝܬ ܒܡܫܟܒܝ : ܐܝܠܢܐ ܡܨܥܬ ܐܪܥܐ : ܪܘܡܗ ܐܢܬ ܡܢܟ : ܒܚܙܘܐ ܕܚܠܡܝ : ܚܙܐ ܐܢܐ ܚܙܘܐ ܕܪܝܫܝ : ܘܦܫܪܗ
P:Dan [AB] ܒܗܝܟܠܐ ܕܩܘܕܫܟ . ܡܫܒܚ ܐܢܬ ܘܡܪܡܪܡ ܐܢܬ ܠܥܠܡ . ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܕܬܫܒܘܚܬܟ ܩܕܝܫܐ . ܡܫܒܚ ܐܢܬ ܘܡܪܡܪܡ ܐܢܬ ܠܥܠܡ . ܡܒܪܟ
P:Dan [AB] ܒܝܠ . ܘܠܝܬ ܠܘܬܟ ܢܟܠܐ ܐܦܠܐ ܩܠܝܠ . ܗܝܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܓܚܟ ܐܢܬ ܗܘܐ ܠܒܝܠ . ܘܝܗܒ ܩܠܐ ܪܡܐ ܥܠ ܬܪܥܐ ܡܢ ܠܒܪ . ܘܐܡܪ ܪܒ
P:Dan [AB] ܒܟܠ ܡܐ ܕܥܒܕܬ ܠܢ . ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܟ̈ ܒܩܘܫܬܐ ܘܬܪܝܨܢ̈ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܕܐܒܗܬܢ̈ . ܘܡܪܡܪܡ ܘܡܫܒܚ ܫܡܟ ܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܕܙܕܝܩ
P:Dan [AB] ܒܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܟ̈ . ܨܚ ܕ ܘܠܐ ܫܠܝܢ ܗܘܘ ܗܢܘܢ ܕܡܘܩܕܝܢ ܗܘܘ ܐܢܬ ܢܫܬܒܩ . ܘܢܕܥܘܢ ܕܐܢܬ ܗܘ ܚܕ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܝܟ ܘܡܫܒܚ
P:Dan [AB] ܒܡܣܐܬܐ : ܘܐܫܬܟܚܬ ܚܣܝܪ . ܦܪܣ : ܦܪܝܣܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܟ ܐܢܬ : ܡܢܐ : ܡܢܗ̇ ܐܠܗܐ ܠܡܠܟܘܬܟ ܘܐܫܠܡܗ̇ . ܬܩܠ : ܬܩܝܠ
P:Dan [AB] ܒܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ . ܡܫܒܚ ܐܢܬ ܘܡܪܡܪܡ ܐܢܬ ܠܥܠܡ . ܒܪܟܘ ܐܢܬ ܥܠ ܟܘܪܣܝ ܡܠܟܘܬܟ ܡܫܒܚ ܐܢܬ ܘܡܪܡܪܡ ܐܢܬ ܠܥܠܡ . ܡܒܪܟ
P:Dan [AB] ܕܗܐ ܐܟܠ ܘܫܬܐ ܟܠ ܝܘܡ . ܗܝܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܓܚܟ ܘܐܡܪ ܠܡܠܟܐ . ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܕܢܝܐܝܠ . ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܠܟ ܕܒܝܠ ܚܝ ܗܘ ܐܘ ܠܐ ܚܙܐ
P:Dan [AB] ܕܚܙܐ ܐܢܬ ܬܗܘܡܐ̈ . ܘܝܬܒ ܐܢܬ ܥܠ ܟܪܘܒܐ̈ . ܡܫܒܚ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܗܝܟܠܐ ܕܩܘܕܫܟ . ܡܫܒܚ ܐܢܬ ܘܡܪܡܪܡ ܐܢܬ ܠܥܠܡ . ܡܒܪܟ
P:Dan [AB] ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܗܒ ܠܝ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠܘܗܝ . ܘܐܢܐ ܩܛܠ ܐܢܐ ܠܗ ܐܢܬ . ܐܢܐ ܠܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܣܓܕ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܚܝܐ .
P:Dan [AB] ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܣܝܡ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܠܒܝܠ . ܘܡܙܘܓ ܚܡܪܐ ܘܣܝܡ . ܐܢܬ ܕܒܝܠ . ܘܐܡܪܝܢ ܟܘܡܪܐ̈ ܠܡܠܟܐ . ܗܐ ܚܢܢ ܢܦܩܝܢܢ ܠܒܪ .
P:Dan [AB] ܕܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܗܘ . ܣܓܘܕ ܠܗ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܐܢܬ ܠܗ ܒܒܠܝܐ̈ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܕܢܝܐܝܠ . ܗܫܐ ܥܠ ܗܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ
P:Dan [AB] ܗܘ ܕܢܝܐܝܠ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܫܒܝܬܐ ܕܝܗܘܕ : ܕܐܝܬܝ ܐܒܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܢܬ ܗܝܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ :
P:Dan [AB] ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܥܫܢܬ ܘܝܪܒܬ : ܪܒܝܬ ܘܡܛܝܬ ܠܫܡܝܐ : ܘܫܘܠܛܢܟ ܐܢܬ ܫܟܝܢ ܟܠܗ ܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܡܢܗ ܡܬܬܪܣܐ ܗܘܐ ܟܠ ܒܣܪ .
P:Dan [AB] ܗܘ ܪܝܫܐ ܕܕܗܒܐ . ܘܒܬܪܟ ܬܩܘܡ ܡܠܟܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܡܟܝܟܐ ܐܢܬ ܘܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܝܗܒ ܒܐܝܕܝܟ̈ : ܘܐܫܠܛܟ ܥܠ ܟܠܗܘܢ :
P:Dan [AB] ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܥܡ ܥܒܕܝܟ̈ . ܘܐܫܬܡܥ ܡܠܬܗܘܢ ܗܕܐ : ܘܢܣܝ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܘܫܝܘܬܐ ܕܛܠܝܐ̈ ܕܐܟܠܝܢ ܡܢ ܦܛܒܓܐ ܕܡܠܟܐ : ܘܐܝܟ ܕܚܙܐ
P:Dan [AB] ܘܡܪܡܪܡ ܐܢܬ ܠܥܠܡ . ܡܒܪܟ ܫܡܐ ܕܬܫܒܘܚܬܟ ܩܕܝܫܐ . ܡܫܒܚ ܐܢܬ ܕܢܘܪܐ ܘܐܡܪܝܢ . ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܒܗܬܢ̈ . ܡܫܒܚ