simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:4Macc [AB] . ܟܕ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܐܣܟܡܐ ܡܓܪܓ ܗܘܐ ܠܗ ܛܪܘܢܐ ܆ ܕܢܐܟܘܠ ܒܣܪܐ ܐܢܬ ܒܛܝܠ ܠܗ . ܫܒܩ ܗܘ ܠܟ ܟܠ ܥܒܪ ܢܡܘܣܝܢ̈ ܕܡܢ ܩܛܝܪ ܣܥܪ
P:4Macc [AB] . ܟܕ ܗܢܝ ܠܢ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܪܝܫܝ̈ ܗܕܡܝ̈ ܦܓܪܢ ܠܚܒܠܐ ܝܗܒܝܢ ܐܢܬ ܠܟ ܠܫܢܐ ܦܣܘܩܝܗܝ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܕܐ ܐܦ ܠܫܢ ܡܚܫܒܬܢ̈ ܦܣܩ
P:4Macc [AB] . ܥܠ ܡܢܐ ܓܝܪ ܟܕ ܟܝܢܐ ܝܗܒ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܕܒܣܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܝ ܕܚܟܝܡܐܝܬ ܣܥܪ ܐܢܬ . ܕܒܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܡܬܕܒܪ
P:4Macc [AB] . ܕܒܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܡܬܕܒܪ ܐܢܬ . ܥܠ ܡܢܐ ܓܝܪ ܟܕ ܟܝܢܐ ܐܢܬ ܒܬܪ ܓܝܪ ܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ . ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܐܢܬ ܠܝ ܕܚܟܝܡܐܝܬ ܣܥܪ
P:4Macc [AB] . ܕܬܦܣܩ ܠܫܢܝܗܘܢ̈ . ܘܒܐܣܟܡܐ ܗܢܐ ܬܫܬܢܕ ܘܬܘܩܕ ܐܢܘܢ . ܐܢܬ . ܕܡܢܗܘܢ ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܕܐܤܛܘܟܣܐ̈ ܗܘܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ
P:4Macc [AB] . ܘܒܗܘܢ ܡܐܬ ܐܢܬ ܩܕܡ ܙܒܢܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܬܬܛܦܝܣ ܪܚܡܐ ܠܝ ܐܢܬ . ܐܦ ܐܢܬ ܐܢ ܗܘ ܕܠܐ ܬܬܛܦܝܣ ܐܘ ܕܘܝܐ ܠܐܘܠܨܢܐ̈ ܥܐܠ
P:4Macc [AB] . ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܬܘܙܒ ܐܢܬ ܐܘ ܛܪܘܢܐ ܛܡܐܐ ܇ ܡܢ ܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܠܘܚܡܐ̈ ܕܫܘܢܩܐ̈ ܇ ܕܟܦܘܪܘܬܟ ܠܗܘܢ ܢܛܝܪܐ ܡܬܢܓܕ
P:4Macc [AB] . ܡܛܠ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܗܘܢ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܩܒܠܘ ܘܡܝܬܘ . ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܫܘܠܡܐ ܕܢܣܒܬ ܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ ܕܐܚܝܟ̈ ܗܐ ܚܙܐ
P:4Macc [AB] . ܣܒܪܝܢ ܗܘܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܗܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܝܐ ܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܠܗܝܐ ܢܡܘܣܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܢܬ ܫܪܝܪܐܝܬ ܣܒܪ
P:4Macc [AB] . ܨܚ ܐ ܟܕ ܕܝܢ ܐܦ ܗܢܐ ܣܒܠ ܫܢܕܐ ܘܡܝܬ ܆ ܗܘ ܕܚܡܫܐ ܫܘܪ ܐܢܬ ܢܬܢܩܡ . ܠܠܫܢܐ ܓܝܪ ܕܙܡܝܪܬܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܙܡܪ ܗܘܐ ܦܣܩ
P:4Macc [AB] ܆ ܕܛܒ ܡܢ ܕܝܠܝ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܒܐܘܠܨܢܐ . ܕܚܐܪ ܐܢܬ ܕܚܘܫܒܐ ܐܢܬ ܐܦ ܠܛܪܘܢܐ . ܠܐ ܣܝܡܐ ܠܟ ܐܘ ܛܪܘܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܛܪܘܢܝܢ ܚܪܡ
P:4Macc [AB] ܆ ܡܢ ܫܛܘܪܘܬܗ ܕܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܆ ܘܢܦܨ ܐܢܬ ܡܢܟ ܚܘܫܒܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܫܪܪܐ . ܐܦ ܥܠܝ ܬܒܣܪ . ܘܠܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܬܫܘܛ . ܠܐ ܡܬܬܥܝܪ
P:4Macc [AB] ܇ ܐܢ ܗܘ ܕܟܕ ܡܬܚܫܚ ܐܢܬ ܒܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܕܡܛܠ ܫܪܪܐ . ܐܦ ܥܠܝ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܟܝܢܐ ܡܩܪܒ ܘܝܗܒ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܦ ܕܣܟܠܐ ܡܢ ܗܕܐ ܡܬܚܙܐ
P:4Macc [AB] ܐܒܘܢ ܠܢܡܘܣܢ ܫܦܝܪܐ ܒܝܕ ܡܣܝܒܪܢܘܬܟ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܫܪܪܬ ܐܢܬ ܘܒܓܢܒܪܘܬܗܘܢ ܒܝܕ ܚܫܐ̈ ܕܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܢܬܟܬܫܘܢ .
P:4Macc [AB] ܐܘ ܛܪܘܢܐ . ܥܬܝܕܝܢ ܚܢܢ ܗܘ ܓܝܪ ܠܡܡܬ ܐܘ ܕܢܥܒܪ ܥܠ ܐܢܬ ܩܠܐ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܚܕܐ ܢܦܫܐ ܫܘܝܐܝܬ ܐܡܪܘ . ܨܚ ܐ ܡܢܐ ܡܫܬܘܚܪ
P:4Macc [AB] ܐܘ ܛܪܘܢܐ ܛܡܐܐ ܇ ܡܢ ܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܀ ܨܚ ܐ ܟܕ ܕܝܢ ܐܦ ܐܢܬ ܇ ܕܟܦܘܪܘܬܟ ܠܗܘܢ ܢܛܝܪܐ ܡܬܢܓܕ ܐܢܬ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܬܘܙܒ
P:4Macc [AB] ܐܝܬܝܟ ܒܐܘܠܨܢܐ . ܕܚܐܪ ܐܢܬ ܕܚܘܫܒܐ ܕܫܘܥܠܝܐ ܕܪܡܘܬܟ ܇ ܐܢܬ ܣܝܡܐ ܠܟ ܐܘ ܛܪܘܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܛܪܘܢܝܢ ܚܪܡ ܐܢܬ ܆ ܕܛܒ ܡܢ ܕܝܠܝ
P:4Macc [AB] ܐܠܗܐ ܕܦܩܚ ܗܘ ܠܝ ܐܝܟ ܕܐܬܦܪܩ ܆ ܒܫܢܕܐ̈ ܓܝܪ ܡܘܩܕܢܐ̈ ܐܢܬ ܗܘܬ ܢܦܫܗ ܕܬܣܩ ܆ ܬܠܐ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܠܫܡܝܐ ܘܐܡܪ . ܐܢܬ ܝܕܥ
P:4Macc [AB] ܐܠܝܥܙܪ . ܚܢܢ ܡܢ ܛܥܘܡܐ̈ ܕܡܒܫܠܝܢ ܣܝܡܝܢܢ ܩܕܡܝܟ . ܐܢܬ ܕܡܠܟܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܒܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܒܘܝܢ ܢܦܫܟ ܡܘܒܕ
P:4Macc [AB] ܐܢ ܗܘ ܕܠܐ ܬܬܛܦܝܣ ܐܘ ܕܘܝܐ ܠܐܘܠܨܢܐ̈ ܥܐܠ ܐܢܬ . ܘܒܗܘܢ ܐܢܬ ܡܛܠ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܗܘܢ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܩܒܠܘ ܘܡܝܬܘ . ܐܦ