simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܂ X X ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܚܕ ܟܝܢܐ ܒܬܠܬ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܩܕܝܫܐ ܂ ܐܠܗܐ ܠܐܒܐ̣ ܐܠܗܐ ܠܒܪܐ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܡܬܥܣܩ
MiaphysiteDocs ܂ ܐܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܂ ܂ X X X ܂ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܙ̇ܕܩ ܕܨܢܝܥܘܬܐ ܐܢܬ ܡܪܡܐ ܂ ܟܕ ܐܒܗܐ̈ ܘܣܝܒܘܬܐ ܘܪܝܫ ܡܕܝܢܬ ܢܟܦܘܬܐ ܠܢ ܡܫܡܗ
MiaphysiteDocs ܂ ܒܕܡܣܝܒܪ ܐܢܬ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܢܝܐ̈ ܡܬܬܡܪܚܢ̈ ܐܢ ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܕܡܢ ܟܪܝܘܬܐ ܂ ܟܕ ܐܦ ܗܪܟܐ ܛܘܦܣܐ ܫܒܝܚܐ ܠܐܒܗܐ̈ ܗ̇ܘܐ
MiaphysiteDocs ܂ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܠ ܪܚ̇ܡܐ ܢܟܝܠܐܝܬ ܝ ܡܗ̇ܠܟ ܃ ܘܠܐ ܐܚܐ ܐܢܬ ܂ ܘܣܥܘܪܘܬ ܡܪܡܝܢܘܬܐ ܐܪܟܬܐ ܡܪܟܒ ܐܢܬ ܥܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪ
MiaphysiteDocs ܂ ܘܗܕܐ ܟܕ ܒܦܪܗܣܝܐ ܡܫܬܡܫܐ ܥܕܬܐ ܕܬܡܢ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܡ̇ܢ ܕܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕ ܃ ܘܠܐ ܕܠܦܠܢ ܘܠܐ ܕܥܡ ܡ̇ܢ ܕܒܥ̇ܐ
MiaphysiteDocs ܂ ܘܗܕܐ ܟܕ ܒܦܪܗܣܝܐ ܡܫܬܡܫܐ ܥܕܬܐ ܕܬܡܢ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܠܡܢ ܕܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܥ̇ܒ̣ܕ ܘܠܐ ܕܠܦܠܢ ܂ ܘܠܐ ܕܥܡ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ
MiaphysiteDocs ܂ ܘܠܐ ܒܐܪܥܐ ܠܬܚܬ̣ ܘܠܐ ܒܫܡܝܐ ܠܥܠ ܂ ܝ ܝ̇ܕܥ ܓܝܪ ܐܢܬ ܡܪܘ̇ܚ ܐܢܬ ܐܘ ܡ̇ܬܚ ܐܢܬ̣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܂ X -·
MiaphysiteDocs ܂ ܘܥ̣ܒܕ ܗܘ̣ܐ ܫܠܝܐ ܪܒܐ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܢܬܝܕܥ ܟܝܡܘܢܐ ܐܢܬ ܕܘܟܝܐ ܕܟܐܒܐ ܂ ܠܡܚܫܘܠܐ ܕܝܢ ܕܝܡܐ ܦܩ̇ܕ ܗܘ̣ܐ ܫܠܝ ܙܓܝܪ
MiaphysiteDocs ܂ ܩܘܡ ܘܠܐ ܬܕܚܘܩ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܂ ܘܠܐ ܬܗܦܟ ܐܦܝܟ̈ ܂ ܡܢܢ ܂ ܐܢܬ ܂ ܚܙܝ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܬܫܬܘܩ ܂ ܐܬܬܥܝܪ ܡܪܝܐ ܃ ܠܡܢܐ ܕܡ̣ܟ
MiaphysiteDocs ܃ ܒܬܚܘܒܘܬܐ ܕܢܦܫܝ ܘܕܦܓܪܝ ܃ ܘܒܗܕܝܘܛܘܬܐ ܕܡܠܬܝ ܃ ܐܢܬ ܕܓܒܪܐ ܃ ܕܠܘܬܝ ܒܠܚܘܕ ܬܐܬܐ ܃ ܘܠܝ ܬܬܠ ܒܘܚܢܐ ܂ ܟܕ ܛܒ ܡܦܣ
MiaphysiteDocs ܃ ܕܒܟܝܢܐ ܘܠܘ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܗ̇ܘ ܃ ܐܢܬ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܃ ܡܬܐܠܨ ܐܢܬ̣ ܂ ܕܐܟܙܢܐ ܕܡܬܪܥܐ
MiaphysiteDocs ܐ ܟ ܕܡܕܡ ܠܝܬ ܠܟ̣ ܘܟܠܡܕܡ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܡܢ ܐܢܬ ܠܟ̣ ܘܒܟܠܙܒܢ ܚ̇ܕܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܣܟܢܐ̣ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܥܬܪ
MiaphysiteDocs ܐܘ ܡ̇ܬܚ ܐܢܬ̣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܂ X -· ܐܢܬ ܂ ܘܠܐ ܐܢܬ ܩܢܘܡܐ̈ ܂ ܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܝܢ ܃ ܐܢ ܒܝܕ ܥܘܩܒܐ ܡܪܘ̇ܚ
MiaphysiteDocs ܐܝܟ ܟܪܝܐ ܠܟ̣ ܘܒܟܠܙܒܢ ܚ̇ܕܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܣܟܢܐ̣ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܝܬ ܐܢܬ̣ ܘܗܐ ܚܝ ܐܢܬ̣ ܐܝܟ ܡܬܪܕܐ ܐܢܬ̣ ܘܠܐ ܡܐ̇ܬ
MiaphysiteDocs ܐܝܟ ܡܣܟܢܐ̣ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܥܬܪ ܐܢܬ ܐ ܟ ܕܡܕܡ ܠܝܬ ܠܟ̣ ܐܢܬ ܡܬܪܕܐ ܐܢܬ̣ ܘܠܐ ܡܐ̇ܬ ܐܢܬ ܐܝܟ ܟܪܝܐ ܠܟ̣ ܘܒܟܠܙܒܢ ܚ̇ܕܐ
MiaphysiteDocs ܐܣܛܠܐ ܕܪܝܫ ܟܗܢܘܬܐ ܂ ܘܐܥܦܩ ܠܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܠ̇ܕܬ ܐܢܬ ܐܠܐ ܥܐܠܐ ܗܘܬ ܒܝ ܪܓܬܐ ܡܕܡ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܂ ܕܐܚܙܝܟ ܟܕ ܡܥܛܦ
MiaphysiteDocs ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܐܦܣܩܦܘܬܐ̈ ܕܬܚܘܬܘܗܝ ܐܝܬܝܗܝܢ ܃ ܐܢܬ ܃ ܐܘ ܕܠܩܠܝܪܘܣ ܕܚ̇ܠ ܠܐܠܗܐ ܕܬܡܢ ܬܨܒ̇ܬ ܂ ܟܕ ܗ̇ܘܐ
MiaphysiteDocs ܐܪܡܝܐ ܂ ܘܐܡ̇ܪܬ̣ ܚܘܛܪܐ ܓܘܙܢܝܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ̣ ܐܢܬ ܂ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܦܠܐܬܢܐܝܬ ܃ ܕܡܢܐ ܚ̇ܙܐ
MiaphysiteDocs ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܝ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܫܘܝܬ ܒܐܘܣܝܐ ܂ ܐܢܬ ܩ̇ܐܡ ܂ ܐ ܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܐܢܬ ܡܙܕܥܙܥ ܐܢܬ ܠܥܠܡ ܒܕ ܡܗܝܡܢ
MiaphysiteDocs ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܡܢ ܐܓܘܢܝܟܘܢ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܃ ܠܘܬ ܐܢܬ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܥܬܪ ܐܢܬ ܐ ܟ ܕܡܕܡ ܠܝܬ ܠܟ̣ ܘܟܠܡܕܡ ܐܚܝܕ