simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph . ܐܦܠܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ܨܒܝܢܟ . ܠܐ ܗ̇ܘܐ ܐܢܐ X XX X ܡܬܟܬܫ ܥܡ ܐܢܬ ܫܩ̇ܠܬ ܡܢ ܡܪܝܐ ܘܐܬܚܝܠܬ : ܐܡܪܬ ܠܗ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ
JnRufus:Pleroph . ܕܡX ܪܗܘܡܝܐẌ ܘܫܐܕܐ̈ . X ܘ-ܝܝ ܕ ܡܙܪܝܚ . ܐܘܡܐ ܕܗܫܐ ܐܢܬ . ܐܡ̣ܪ : ܕܝܘܒܝܠܐܘܣ ܆ ܗܟܢܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܐܢܗܘ ܕܚܝ
JnRufus:Pleroph . ܗ̇ܘ ܕܗܟܢܐ ܐܒܪܩܬ ܒܚܝܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܐܝܬܚܬ ܒܗܢܐ ܐܢܬ ܗܘ ܐܒܐ ܐܦܝܩܛܛܘܣ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܡܦܝܠܝܟܝܘܣ : ܕܐܝܟܢܐ
JnRufus:Pleroph . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬXܦܝܣ ܕܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܪܫܡ ܠܝܘܡܐ ܐܢܬ ܡܢ ܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܪܬܘܕܘܟܣܘ . ¹̈ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܡܫܬܘܬܦ
JnRufus:Pleroph . ܗܠܝܢ ܓܝܪ X ܕܡܠܦ ܢܣܛܩܪܝܣ ܕܠܩܘܒܐ ܕܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܢܬ ¹ܠܡܢܐ ܟܪ ܥܡܝܕ ܐܢܬ ܒܪܠܝܬܝܘܬܐ . ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܠܐ ܡܘܕܐ
JnRufus:Pleroph . ܘXܘܟܢܐ ܐܬܬܙܝܥ ܘܩܡ ܕ̇ܕܐ . ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܒܚܘܝܚܘܬܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܢܐ : ܘܗܝܡܢܘܬܝ ܡܬܥܒܪܐ . ܘܐܢܬ ܐܝܩܪܟ ²ܘܫܠܝܟ ܒ̇ܥܐ
JnRufus:Pleroph . ܘܟܕ ܒܪܟܬ ܣܓܕܬ ܠܗ . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܆ ܐܢܬ ܐܢܐ ܐܫܢܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܒܩܠܐ ܪܒܐ X ܐܙܥܩ ܠܘܬܝ ܇ ܡܢܐ ܐ . ܙܠ
JnRufus:Pleroph . ܘܟܕ ܢܣܒ ܦܠܪܦܪܝܐX ܡܫܡܠܝܬܐ ܗܦܟ ܠܩܢܘܒܝܘܢX ܕܝܠܗ . ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܥ̣ܡܕܬ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܘܡܬܦܪܩX
JnRufus:Pleroph . ܘܠܐ ܡ̇ܐܬ ܐܢܬ ܐܦܝܣܩܘܦܐ . ܡܕܝܢ ܟܕ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܢܬ ܕܐܬܢܒܝ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܙܐܢܘܢ ܡܕܒܪܝܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗ̇ܘܐ
JnRufus:Pleroph . ܘܠܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܩܦ ܠܫܪܪܐ . ܬܐ ܐܪܐ ܐܚܩܐ ܠܟ ܕܒܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܠܘܘܢ . ܘܚܙܝܬ ܒܝܠܝܐ ܐܢܫ ܕܐܡ̇ܪ ܠܝ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܛ̇ܥܐ
JnRufus:Pleroph . ܘܡܚܕܐ ܠܡ ܢܦܨܬ ܟܠ ܡܕܡ X . ܘܐܬܝܬ ܨܝܕ ܐܒܐ ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܦܛܪܐ ܐܒܪܝܐ ܘܡܢܗ ܫ̇ܩܠ ܐܢܬ ܪܘܫܡܐX ܫܪܝܪܐ ܘܡܬܦܪܩX
JnRufus:Pleroph . ܡܛܠ ܕܡܝܢ ܐܘܠܨܢܐ ܗܕܐ ܗܘܝܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܝܗܐ . ܐܢܬ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܆ ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܕܝܢܐ ܇ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ
JnRufus:Pleroph . ܡܢܐ ܗ̇ܦܟ ܐܢܬ XX XX ܘܡ̇ܦܬܠ ܕܘܓܡܛܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ . ܘܟܕ ܐܢܬ ܟܠܗ ܥܡܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܬܪܨ ܐܢܬ ܠܟ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ³ܒܝܫܐܬ̈ ܡܠܦ
JnRufus:Pleroph . ܥ̇ܒܕ ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܚܝܠܟ ܆ ܘܚܢܝܢ ܗܪܟܐ ܐܝܟ ܕܡܨܝܢܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܫܬܘܬܦ ܠܗ . ܐܘ ܬܫܬܡܪ ܒܥܝܕܒܒܐ : ܐܢ ܗܘ ²ܕܡܫܬܒܩ
JnRufus:Pleroph : ܘܒܗܝܟܠܐ ܕܝܢ ܗ̇ܢܐ ܠܐ ܬܒܥܝܢܝ : ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܗ ܐܝ̇ܬܝ ܐܢܬ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܙܠ ܠܟ ܠܘܬ ܡܫܓܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܝܐ̈ ܇ ܘܐܫܝܓ ܘܡܬܚܠܘ
JnRufus:Pleroph XX XX ܘܡ̇ܦܬܠ ܕܘܓܡܛܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ . ܘܟܕ ܗ̇ܘ ܟܬܪ ܐܢܬ . ܬܪܨ ܐܢܬ ܠܟ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ³ܒܝܫܐܬ̈ ܡܠܦ ܐܢܬ . ܡܢܐ ܗ̇ܦܟ
JnRufus:Pleroph ܐ . ܬܐ ܐܢܬ ܠܗܪܟܐ ܘܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܕܝܪܝܐ . ܘܟܕ ܐܢܐX ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ ܐܢܬ ܝܕܝܥܐX . ¹ܥܬܝܕ ܪܕܘܩܐ ܢܪ̣ܪܟ ܠܥܕܬܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܥ̇ܪܩ
JnRufus:Pleroph ܐܘ ܣܒܐ̈ ܗܘ ܕܝܢ ܦܠܐܓܝܘܣ ܟܕ ܐܬܦܨܝX ܐܡܪ . ܐܢܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܐܢܬ ܐܝܕܐ . ܟܕ ܐܬܬܥܝܩ ܐܡܪ ܠܣܒܐ . ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܪ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
JnRufus:Pleroph ܐܡ̇ܪ ܘܬܚܘܬ ܢܘ̇Xܐ ܡܚܕܐX ¹ܡܢ ܫܡܝܐ : ܘܬܛܠܩܟ ܠܟ ܐܢܬ ܥܒܕܬ ܆ ܐܢܐ ܐܝܬܝ ܙܥܘܪܐ ܕܟܠܘܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܗܪܟܐ . ܒ̇ܥܐ
JnRufus:Pleroph ܐܦܝܣܩܘܦܐ . ܡܕܝܢ ܟܕ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܣܩܠܘܢܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ܩܕܝܫܐ ܙܐܢܘܢ ܡܕܒܪܝܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗ̇ܘܐ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܡ̇ܐܬ