simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnMaron:Expos . [150]ܡ̇ܢ ܕܡܘܕܐ ܒܐܪܒܥܐ̈ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܣ̇ܓܕ ܠܗܘܢ ܐܢܬ ⁷ܚ̣̇ܢܦܐ ܐܢܬ ܠܟ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܟܕ X ܠܪܒܝܥܘܬܐ ܠܒܪܝܬܐX ܣܓܕ
JnMaron:Expos . ¹ܕܟܕ ܙܒܢܐ ܕܫܬܫܢܝܢ̈̈ ܡ̇ܠܠܬ X ²ܐܢ̇ܐ ܒܥܕܬܐ ܐܢܬ ܫܘܕܥܐẌ ¹³ ܗܠܝܢ ܕܡܟ̣̇ܢܝܢ . [98] X 57ܚ̣̇ܘܐ ܗܟܝܠ
JnMaron:Expos . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܚܪܢܐ 5 ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܡܘܕܐ . ܗܐ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܗܘܝܘ X ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܘ̇ ܐܚܪܢܐ X78ܐܟܡܐ ¹ܕܐܢܬ X ܣ̇ܒܪ
JnMaron:Expos . ܠܐ ܡܫܟܚ . ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ X ܟܝܢܗ ܐܠܗܝܐ XX 105 ܐܢܬ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝ̣ܢ ܐܘ̇ ܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡܪ̇ ²ܐܝ̣ܢ ܐܡܪ̣ ܠܗ
JnMaron:Expos . ܡܕܝܢ ܐܫܬܚܠܦ . ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܙܕܩܐܝܬ ܗ̇ܘ ܟܝܢܐ X ܐܢܬ . ܐܡܪ̣ ܠܗ X ³ܫܪܝܪ ܐܢܬ . ⁴ܘܐܢ XXܐܡܪ̇ ܕܠܐ . ܐܡܪ̣ ܠܗ
JnMaron:Expos . ܬܘܕܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ⁴ܒܬܠܬܐ ܩܢ̣ܘܡܐ̈ ܡܣܝܟܐ . ܐܝܢ ܐܢܬ . ܐܢܕܝܢ ² ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܘܩܢ̣ܘܡܐ̈ ܠܡܫܝܚܐ ³ܡܬܚܡ
JnMaron:Expos . ⁴ܘܐܢ XXܐܡܪ̇ ܕܠܐ . ܐܡܪ̣ ܠܗ ܐܢܬ . ܡܕܝܢ ܐܫܬܚܠܦ . ܘܐܢ ܐܢܬ ܐܘ̇ ܠܐ . ܐܢ ܐܡܪ̇ XXX1X10ܐܝܢ . ܐܡܪ̣ ܠܗ X ³ܫܪܝܪ
JnMaron:Expos X . ⁰ܐܢܕܝܢ ܠ̣̇ܘ ܒܬ ܐ ܩܢܘܡܐ̈ X 90 ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܠ̣̇ܘ ܐܢܬ ܕܐܬܝ̣ܠܕ ⁴ܘܚ̣ܫ ܘܐXܛܠ̣ܒ ܘܡܝܬ X XXX 7 ܚܠܦܝܟ X ܠܐ ܡܘܕܐ
JnMaron:Expos X ܕܐܝܬܘܗܝ̣ ܐܠܗܝܐ ܐܘ̇ ܐܢܫܝܐ . ܐܢܕܝܢ ² ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܩܢ̣ܘܡܐ̈ ܐܡܪ̣ ܐܢܬ ¹ܗܢܐ ܩܢ̣ܘܡܐ X X 89ܐܝܢܐ ܐܡܪ
JnMaron:Expos ¹ ܕܐܝܬ ܒܡܫܝܚܐ . ܛ̇ܠܡ ܐܢܬ ܠܗ ²ܡܢ ܣܓܕܬܐ . ܐܝܟܢܐ³ ܐܢܬ . [149] X 114ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܚܕ X ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܢ̣ܘܡܐ̈ ܕܐܡܪ̇
JnMaron:Expos ¹ܗܢܐ ܩܢ̣ܘܡܐ X X 89ܐܝܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ X ܕܐܝܬܘܗܝ̣ ܐܠܗܝܐ ܐܢܬ ܥܡܢ X ܒܒܪܗ . ⁰ [148]ܐܢ ܗܟܝܠ ܬܪܝܢ̈ ܩܢ̣ܘܡܐ̈ ܐܡܪ̣
JnMaron:Expos ܐܘ ܐܚܘܢ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܗܢܐ X ܒܪܐ XX 118 ܕܐܠܗܐ ܝܚܝܕܝܐ ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܒܥܘܒܐ ܕܐܒܘܗܝ ܗ̣ܘܐܫܬܥܝ ܠܢXX . [155]ܐܡܪ̇ ܠܢ
JnMaron:Expos ܐܝܟܢܐ ܠ̣̇ܘ ⁷ܚ̣̇ܢܦܐ ܐܢܬ ܠܟ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܟܕ X ܠܪܒܝܥܘܬܐ ܐܢܬ X ܠܐ ܡܘܕܐ ܐܢܬ X . ⁰ܐܢܕܝܢ ܠ̣̇ܘ ܒܬ ܐ ܩܢܘܡܐ̈ X 90 ܡܘܕܐ
JnMaron:Expos ܒܗ . [140]ܐܡ̣ܪ ܠܢ ܐܒܘܢ ¹ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ²ܕܐܬܘ̣ X ܐܢܬ ܒܗ ܣ̣ܛܪ ܡܢ ܚܛܝ̣ܬܐ . ܡܢܐ ܗ̣ܘܐ ܡܢ ܟܝ̇ܢܗܐܢܫܝܐ ܕܟ̇ܦܪ
JnMaron:Expos ܒܙܒܢ ܐܬܦܢ̣ܝ ܘܫ̣ܪܪ ܐܚܝܟ̈ . ܡܒܪܟ ܗ̣ܘܡܕܝܢ ܐܢܬ ܕܠܚܛܐ̈ ܘܐܢ̇ܐ ܒ̇ܥܝܬ ܥܠܝܟ ܕܠܐ ܬܚܣܪܝ ܗܝܡܢܘܬܟ . ܘܐܦ
JnMaron:Expos ܒܝܢX ܝܘܬܐ ܫܒܝܝܬܐ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ ܬXܝܢ ܟܝܢܝܢ ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ . ܘܐܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ¹ܐܡܪ̇ ܡܕܝܢ ܐܦ X X ܐܒܐ ܡܫܝܚܐ ܗܘ .
JnMaron:Expos ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ . ܘܐܢ ܗܘܝ̣ܘ ܒܫܪܪܐ ܘܠܝܬ ܐܠܗܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܝܬܘܗܝ ܐܚܪܢܐ 5 ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܡܘܕܐ . ܗܐ ܐܠܗܐ ܚ̣ܕܬܐ ܥ̇ܒܕ
JnMaron:Expos ܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪ ܟܝ̇ܢܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ̇ ܒܪ ܟܝ̇ܢܐ ܐܢܬ ܕܐܢܫܘܬܐ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝ̣ܬܐ . [137]ܗܢܐ ¹ܚܕ ܟܝ̇ܢܐ ܕܡܘܕܐ
JnMaron:Expos ܒܡܪܢ ܝܫܘܥܡܫܝ ) ܚܐ ( ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ X ܐܘ̇ ܠܒܪ XX ܐܢܬ . ⁸ [136]ܐܡܪ̣ ܠܝ ܗܢܐ ܚܕ ܟܝ̇ܢܐ ¹ܡܪ ܟܒܐ ܕܡ̣̇ܘܕܐ
JnMaron:Expos ܓܝܪ ܒܗ ܒܙܒܢ ܫܘ ) ܒܚܐ ( ܕܐܠܗܐ ܘܒܙܒܢ Xܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ X X ܐܢܬ ܐܢ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܡ̣̇ܠܠ ܐܠܐ ܠܐ ܒܚܕ ܐܣܟܝܡܐ ܡܡ̣̇ܠܠ . ⁰ܚX