simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist Xܒ̈ ܢܝ ܬܪܝܥܝܬܟ ܗܠܝܢ ܕܐܩ̇ܝ̣ܡܘܟ̣ ܠܐ ܫܒ̇ܩܝܢ ܠܟ ܂ ܐܢܬ ܫܪܝܪܐ ܬ ܡܢ ܠܒܐ ܕܟܝ̣ܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ܝܥܠ Xܝ̇ܕܥ
JnEph:EccHist ܂ 3ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܫܡ̣ܥ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡ ܐܬ̇ܡܪܡܪ ܒܒܟ̇ܬܐ ܬܘܒ̣ ܐܢܬ ܐܚܘܟ ܡ̇ܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐ̇ܫܬ̣ܕܪܢ ܝܝ ܠܘܬܟ ܃ ܗܟܢܐ ܒ̇ܟܐ
JnEph:EccHist ܂ ܐܠܐ ܝܥܠ Xܝ̇ܕܥ ܐܢܬ Xܒ̈ ܢܝ ܬܪܝܥܝܬܟ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܬ · ܘܚܪܝܥܐܝܬ̣ ܘܠܘ ܫܪܝܪܐ ܬ ܡܢ ܠܒܐ ܕܟܝ̣ܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ
JnEph:EccHist ܂ ܐܢܐ̣ ܡ̇ܦܨܝ ܐܢܐ ܝX ܡܢ ܚܛܗܐ ܂ ܘܡܛܘܠ ܗܕܐ ܕܠܐ ܕܚ̣ܠܬܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܒ̇ܥܝܬ ܒܣ̣ܘܥܪܢܐ ܕܥܕܬܐ ܙܠ̣ ܥ̇ܒ̣ܕ ܂ ܐܢܬ ܝܪ ܂ ܥ
JnEph:EccHist ܂ ܟܕ Xܝܢ ܗܠܝܢ ܝܥܡ ܣܓܝ ܐܬ̈ ܐ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̣̈ ܫܡ̣ܥ ܗܘܐ ܆ ܐܢܬ ܠܐ ܫܒ̇ܩܝܢ ܠܟ ܂ ܘܬܘܒ̣ ܕܒܐܠܟ̣ܣܢܕܪ·ܐ ܡܬ̇ܝܥܠܠX
JnEph:EccHist ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܘܢܘ̇ܛܪܐ ܕܚܝܝܟܘܢ̈ ܘܕܡ̇ܠܟܘܬܟܘܢ ܀ ܗܝ̇ܕܝܢ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܬ ܡܢ ܒܝܬ ܂ X ܙ X0ܪ̣ܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܕܬܘܒ ܚܕ ܡܢ̣ܝܐ ܫܩ̇ܠ
JnEph:EccHist ܃ ܘܕܠܝܬ ܐܢܫ ܪ̈ ܨ̇ܦ ܪܠܟ̈ ܃ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܝ ܕܐ̇ܠ̣ܝܨ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ ܀ ܐܡ̇ܪ ܠܝ ܕ ܢ ܠܡ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܝ̇ܕܥܝܢ ܚܢܢ ܗܘ ܕܐ̇ܠ̣ܝܨ
JnEph:EccHist ܆ ܝX ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܘܒܝܢܬܗܘܢ ܡܬ̇ܐܡܪܢ̈ ܇ ܘܢ̣ܕܘܢ ܐܢܬ ܐܬ̇ܐ ܥܠ ܕܪܐ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ̣ ܕܚ̣ܙܝ ܠܡ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܕܐܢܬ ܝ̇ܕܥ
JnEph:EccHist ܇ ܕܡ̇ܠܟܘܬ ܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܚܕ ܡ̣ܢܝܐ ܇ ܚܠܦ ܫܝܢ̣ܐ ܝܗ̇ܒܐ ܠܟ ܐܢܬ ܆ ܟܬ̣ܒ̣ ܘܫ̣ܕܪ ܠX ܂ ܕܡܛܥ̣ܐ ܠܡ ܛ ܂ ܥܝܬ ܐܢ ܣܒ̇ܪ
JnEph:EccHist ܇ ܕܪܪ ܂ ܘܦܐ ܐ̇ܗܘܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܕܘܩܠ̣ܝܛܢܝܣ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܟ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܆ ܐ̇ܝܟܢܐ ܠܝ ܡ̇ܚܦܛ
JnEph:EccHist ܐ ܟ ܟܪܣܛܝܢܐ ܇ ܘܠܥܒܕ̣ܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܐ̇ܢ ܐܢܬ ܚܢܦܐܝܬ ܂ ܐܢܬ ܪܫܝ̣ܥܐ ܒܝ̣ܫܐ ܆ ܥܡ ]ܗܠܝܢ ܕܫ̣ܕܪܘܢܝ ܠܘܬܟ ܆ ܡ̇ܢܐ ܝܬ̇ܒ
JnEph:EccHist ܐ̇ܘ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܚ̇ܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܃ ܕܗܐ ܩܐ̇ܡ ܠܘܬܝ ܐܢܬ ܐ̣ܝܬܝܗܝܢ ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܗܢܐ ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܐܢ̣ ܝ ܃ ܝ ܐܦ
JnEph:EccHist ܐܝܟ ܕܒܡ̣ܕܪܝܐ̣ ܠܪܘܚܐ̈ ܕ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܗ ܀ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܐܢܬ ܒܚܦ̣ܝܛܘܬܐ ܘ ܨ̇ܝܦܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܟ̇ܢ ܇ ܫܢ ܚܢܢ ܘܣܡ̣ܢܢ ܆
JnEph:EccHist ܐܦܝ̣ܬܝܛܐ ܚ̇ܝܒ ܡ̇ܘܬܐ ܝܬܝ̣ܒ ܐܢܬ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡ̇ܐ ܃ ܝ ܐܢܬ ܐܝ̣ܕܐ ܥܠ ܣܥ̣ܪܗ ܆ ܘܐܬ̣ܬܠܝ ܘܣܚ̣ܦܗ ܠܬܚܬ ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂
JnEph:EccHist ܓܝܪ ܕܥܕܬܐܝ ܗ̇ܝ Xܕܠܐ ܒܙܕܩ̣ܐ ܐܬܩ̣ܪܝܬ ܠܗ̇ ܠܐ ܐܫܟ̣ܚܬ ܐܢܬ ܠܐ ܥܠ̣ܬ ܇ ܒܠܥܕ ܦ̇ܘܪܢܣܗ ܘܦܘܩܕܢܗ X ܕܝܘܚܢܢ ܂
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܂ X ܙ XX ܂ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥ̣ܒܕܐ̈ ܕܝܠܢ ܐ̇ܪܡ̣ܢܝܐ̈ ܆ ܠܘ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܂ ܘܟ̣ܬܒ ܕܠܕܪܐ ܐܢܐ̣ ܒܢܡܘܣܐ ܕܩܪܒܐ ܫܩ̣ܠܬܗ̇ ܂
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܐܙܕܗ̣ܪ ܒܕܗܒܟ ܆ ܕܚ̣ܢܢ ܠܗ̣ ܠܐ ܡ̇ܬܩܪܒܝܢܢ ܂ ܗ̣ܢܘܢ ܐܢܬ ܆ ܘܡܛܠ ܚܢܦܐ̈ ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܢܥ̣ܒܕ ܬܒܥ̣ܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܂
JnEph:EccHist ܕܬ̇ܦܝܣ ܆ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܫܒ̣ܘܩ ܐܢܘܢ ܂ ܘܠܐ ܬ̇ܪܕܘܦ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܘܫ̣ܠܘ ܂ ܘܐܢ ܐܪܐ ܒܡܠܬܐ ܐ̇ܘ ܒܡ̇ܪܬܝܢܘܬ ܐ ܡܫܟ̣ܚ
JnEph:EccHist ܗ̣ܘܝ ܕܠܐ ܪܢ̣ܝܐ ܆ ܘܐܬ̇ܓܢܒܪ̣ ܘܐܬ̇ܥܫܢ ܂ ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܐܢܬ ܠܐ ܒܥ̇ܝܬ ܕܐ̇ܟܬܘܒ ܆ ܕܕܡ ܢܦ̣ܠ ܂ ܢ̈ ܐܓܪܬܝ̈ ܂ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ
JnEph:EccHist ܗܘ X ܢܥܡܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܗ̇ܘ ܐܢ̇ܐ ܐ ܬܝ ܕܗܐ ܐܬܝ̇ܬ ܐܝܟ ܐܢܬ ܘܫܕܪܗ ܥܡ ܙܥܘ̣ܪܐ̈ ܂ ܡ̇ܓܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙ̣ܝܗܝ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂