simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memWomJesusMet : ܐܠܐ ܫܪܒܐ ܢܛܝܪ ܠܡܫܝܚܐ ܠܐ ܢܠܐܐ ܒܗ ܀ ܢܗܘܐ ܡܚܦܝ ܡܐܡܪܐ ܐܢܬ ܠܐܪܥܐ ܘܡܦܫܩ ܠܗ ܀ ܐܢܬ ܫܪܝܪ ܐܢܬ ܐܦ ܗܝܡܢܬܟ ܕܢܒܝܐ
JacSer:memWomJesusMet : ܐܠܦ ܡܢܟ ܫܪܝܪܬܐ̈ ܘܟܢ ܐܙܠ ܐܢܬ ܀ ܒܝܬ ܫܡܪܝܐ̈ ܐܢܬ ܪܒܐ ܡܢ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܀ ܐܡܪܐ ܠܗ ܡܪܝ ܗܐ ܚܙܝܐ ܐܢܐ ܕܢܒܝܐ
JacSer:memWomJesusMet : ܐܬܡܠܝ ܘܝܘܡܢ ܡܐܣܐ ܝܫܘܥ ܠܕܦܓܥ ܒܗ ܀ ܐܢ ܥܠ ܫܒܬܐ ܒܛܝܠ ܐܢܬ ܟܠܝܘܡ ܡܚܠܡ ܠܡܡܚܝܐ̈ ܀ ܥܒܕܐ ܕܫܦܝܪ ܟܠܝܘܡ ܗܘܐ ܠܡܢ ܢܗܡ
JacSer:memWomJesusMet : ܒܐܝܢܐ ܝܘܡܐ ܙܕܩ ܬܐܣܐ ܘܬܚܠܡ ܐܢܘܢ ܀ ܘܐܢ ܐܣܝܘܬܐ ܠܘ ܐܢܬ ܕܨܒܐ ܝܗܒ ܥܘܕܪܢܐ̈ ܀ ܐܢ ܕܝܠܟ ܗܝ ܬܐܣܐ ܟܐܒܐ̈ ܐܢܬ ܝܕܥ
JacSer:memWomJesusMet : ܕܐܦܢ ܒܥܝܢ ܘܐܠܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬ ܝܗܒ ܐܢܬ ܀ ܒܝܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܢܬ ܐܦ ܡܘܗܒܬܟ ܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܀ ܠܐ ܚܐܪ ܐܢܬ ܕܢܦܝܣܘܢܟ ܡܐ ܕܝܗܒ
JacSer:memWomJesusMet : ܠܐ ܒܛܠܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ ܐܬܒ ܒܫܒܒܘܬܟ ܀ ܗܒ ܠܗ ܠܡܝܬܐ ܟܣܝܐ ܐܢܬ ܕܫܐܠ ܐܢܐ ܟܡܐ ܬܬܠ ܠܝ ܀ ܚܝܐ̈ ܐܢܬ ܡܪܝ ܢܘܚܡܐ ܐܢܬ ܒܘܝܐܐ
JacSer:memWomJesusMet : ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܠܓܙܟ ܢܚܣܪ ܡܢ ܣܝܡܬܐ̈ ܀ ܡܢ ܦܪܬܘܬܐ̈ ܐܢܬ ܥܡܡܐ̈ ܒܟ ܢܬܚܠܡܘܢ ܀ ܢܬܪܐ ܕܚܝܠܟ ܡܝܬܐ̈ ܡܚܐ ܐܢ ܨܒܐ
JacSer:memWomJesusMet : ܠܝܬ ܠܟ ܕܘܠܐ ܘܒܪܐ ܕܬܢܢ ܛܒ ܥܡܝܩܐ ܀ ܘܟܕ ܠܐ ܕܘܠܐ ܘܐܦܠܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܠܟܝ ܡܝܐ̈ ܚܝܐ̈ ܀ ܐܡܪܐ ܐܢܬܬܐ ܦܫܩ ܠܝ ܡܪܝ ܡܘܢ ܕܐܡܪ
JacSer:memWomJesusMet : ܡܪܐ ܢܒܝܐ ܐܚܐ ܠܡܝܬܐ ܕܒܥܐ ܡܢܟ ܀ ܫܠܕܗ ܕܡܝܬܐ ܚܝܐ̈ ܐܢܬ ܗܘܐ ܠܝ ܕܢܒܝܐ ܗܘܐ ܀ ܗܐ ܥܠ ܦܓܪܟ ܚܝܐ ܣܡܝܟ ܐܢܐ ܘܐܠܗܐ
JacSer:memWomJesusMet : ܢܢܨܚܟ ܒܥܐ ܠܐ ܬܡܐܢ ܠܟ ܡܢ ܒܥܘܬܐ ܀ ܐܝܬ ܗܘ ܐܝܟܐ ܕܡܗܡܐ ܐܢܬ ܒܠܝܠܐ̈ ܐܢ ܛܪܝܢ ܒܟ ܀ ܘܠܐ ܐܢ ܡܗܡܐ ܡܢܟ ܬܫܠܐ ܡܢ ܕܡܦܝܣ
JacSer:memWomJesusMet : ܫܒܬܐ ܡܡܬܘܡ ܠܐ ܢܛܝܪܐ ܠܝ ܐܠܐ ܝܘܡܢ ܀ ܢܝܚܐ ܒܫܒܬܐ ܠܐ ܐܢܬ ܝܫܘܥ ܠܕܦܓܥ ܒܗ ܀ ܐܢ ܥܠ ܫܒܬܐ ܒܛܝܠ ܠܟ ܕܐܛܘܪ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
JacSer:memWomJesusMet : ܬܚܕܐ ܥܡܢ ܙܕܩ ܝܘܡܢ ܠܘ ܬܪܫܐ ܠܝ ܀ ܐܢ ܚܒܝܒܐ ܠܐ ܥܒܝܕ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܕܢܬܚܠܡܘܢ ܠܐ ܪܓܐ ܠܟ ܀ ܐܢ ܟܘܪܗܢܐ ܬܚܙܐ ܒܐܢܫܐ ܠܐ ܪܚܡ
JacSer:memWomJesusMet : ‘‘‘ܕܟܠܗܘܢ ܚܝܝ̈ ܡܢܟ ܒܠܚܘܕ ܡܬܝܗܒܝܢ ܠܝ ܀ ܐܝܢܐ ܕܡܚܒ ܐܢܬ ܐܟܠ ܐܦ ܗܘ ܘܥܡܗܘܢ ܚܝܐ ܀ ܐܢ ܗܘ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܟܠܒܐ ܐܢܬ ܡܪܐ
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܐܝܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܟܝܢܬܗ ܕܪܡܐ ܐܢܬ ܒܕܩ ܠܝ : ܘܒܐܝܢܐ ܐܬܪܐ ܐܢܬ ܐܣܓܘܕ ܕܫܚܝܩܐ ܐܢܐ : ܒܥܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ ܐܫܟܚܝܗ̇ ܠܝ ܕܢܒܝܐ
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܐܡܪ ܡܪܢ ܫܦܝܪ ܐܡܪܬܝ ܕܠܝܬ ܠܝ ܒܥܠܐ : ܚܡܫܐ ܗܘܘ ܠܟܝ ܐܢܬ ܠܝܬ ܠܝ ܒܥܠܐ ܠܝ ܒܠܚܘܕܝ : ܗܒ ܠܝ ܐܫܬܐ ܕܣܢܝܩܐ ܐܢܐ ܐܢ ܝܗܒ
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܐܣܝܐ ܐܢܬ ܛܒܐ ܘܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ܡܢܟ ܪܕܝܢ : ܘܒܨܪܐ ܕܚܝܠܟ ܐܢܬ ܬܓܡܐ̈ ܘܐܠܦܐ̈ : ܥܡܡܐ̈ ܘܥܡܐ ܓܘܕܐ̈ ܘܟܢܫܐ̈ ܘܠܐ ܡܘܦܐ
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܒܗܕܐ ܡܠܬܐ ܚܘܝ ܡܪܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘܐ : ܘܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܩܢܝܢܗ ܐܢܬ ܨܠܡܗ ܘܨܘܪܬܗ ܕܐܒܐ : ܥܠ ܕܫܪܝܬܗ̇ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܡܬܚܡܬ
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܒܝܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܬܐܣܐ ܟܪܝܗܬܐ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܟ : ܘܟܕ ܡܝܬܬ ܐܢܬ ܕܢܦܝܣܘܢܟ ܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ : ܕܐܦܢ ܒܥܝܢ ܘܐܠܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬ ܝܗܒ
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܒܝܬ ܫܡܪܝܐ̈ ܘܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܝܬ ܚܪܝܢܐ : ܘܡܣܬܒܪܐ ܠܝ ܐܢܬ ܡܪܝ ܗܐ ܚܙܝܐ ܐܢܐ ܕܢܒܝܐ ܐܢܬ : ܐܠܦ ܡܢܟ ܫܪܝܪܬܐ̈ ܘܟܢ ܐܙܠ
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܒܟܢܥܢܝܬܐ ܐܝܕܐ ܕܡܘܬܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܟ : ܡܚܙܝܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܐܢ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܘܠܒܟ ܐܢܬ ܠܗ : ܘܟܠ ܡܐ ܕܨܒܝܬ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܣܒ ܐܢ ܡܚܒ