simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memPraisTab : ܐܘܟܠܐ ܒܙܒܢܗ ܟܕ ܪܚܝܩܝܢ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܀ ܦܬܘܪܐ ܐܢܬ ܕܡܠܐ ܐܢܬ ܘܚܠܒܐ ܡܫܟܚ ܒܬܕܐ ܕܐܡܗ ܀ ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܠܒܢܝ̈ ܢܥܒܐ ܐܢܬ ܝܗܒ
JacSer:memPraisTab : ܐܠܐ ܡܓܢ ܣܒܥܝܢ ܥܠܡܐ̈ ܡܢ ܛܒܬܟ̈ ܀ ܠܟ ܢܬܬܙܝܥܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܟܠܝܘܡ ܣܘܢܩܢܝܗܘܢ̈ ܀ ܠܟ ܬܘܕܝܬܐ ܕܠܦܘܪܥܢܐ ܠܐ ܚܐܪ
JacSer:memPraisTab : ܕܠܦܘܬ ܓܢܣܗ ܟܠܢܫ ܬܒܥ ܡܢܟ ܚܝܐ̈ ܀ ܘܠܪܘܚܢܐ̈ ܗܐ ܡܦܪܢܣ ܐܢܬ ܡܚܝܬ ܪܘܚܢܐܝܬ ܀ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܠܚܡܐ ܘܡܝܐ̈ ܗܐ ܡܬܪܣܐ
JacSer:memPraisTab : ܗܒ ܠܝ ܕܐܘܕܐ ܟܕ ܬܗܪ ܐܢܐ ܒܒܪܘܝܘܬܟ ܀ ܡܢ ܕܝܠܟ ܡܪܝ ܐܢܬ ܡܛܠ ܪܚܡܐ̈ ܕܣܓܝܐܝܢ ܒܟ ܀ ܙܝܘܢܐ ܐܢܬ ܥܬܝܪܐ ܐܢܬ ܪܚܡܢܐ
JacSer:memPraisTab : ܘܐܢܬ ܠܐ ܬܦܠ ܒܐܣܘܛܘܬܐ ܕܣܓܝ ܣܢܝܐ ܀ ܠܐ ܬܘܒܕ ܐܢܬ ܥܝܕܐ ܐܢܬ ܐܪܚܩ ܡܢܗ̇ ܘܠܐ ܬܩܪܘܒ ܠܗ̇ ܀ ܐܦܢ ܐܒܕܐ ܦܩܚ ܬܐܒܕ ܟܕ ܪܚܝܩ
JacSer:memPraisTab : ܘܡܠܐ ܓܙܟ ܢܣܒܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܘܥܠܡܐ̈ ܡܢܗ ܀ ܐܝܕܟ ܡܠܝܐ ܣܒܥܐ ܐܢܬ ܡܘܬܐ ܡܢ ܐܟܘܠܘܗܝ̈ ܀ ܗܐ ܬܠܐ ܒܟ ܟܠ ܘܠܟܠ ܡܘܫܚܢ̈ ܐܢܬ ܙܐܢ
JacSer:memPraisTab : ܘܡܠܠ ܘܦܪܘܥ ܫܘܒܚܐ ܫܦܝܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܀ ܡܛܠܬܟ ܝܗܒ ܒܪܘܝܐ ܐܢܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܐܝܟ ܦܪܘܫܐ ܀ ܚܡܪܐ ܘܕܒܫܐ ܐܫܬܝܬ ܘܗܢܟ ܟܕ ܫܬܝܩ
JacSer:memPraisTab : ܘܡܢܟ ܐܢܘܢ ܟܠ ܒܘܣܡܝܢ̈ ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܀ ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܐܢܬ ܕܫܡܫ ܡܣܟܢܘܬܢ ܀ ܐܢܬ ܗܘ ܡܬܪܣܝܬ ܐܢܬ ܗܘ ܡܚܝܬ ܐܢܬ ܙܐܢ
JacSer:memPraisTab : ܛܠܘܡܐ ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܕܒܥܝܪܐ ܥܛܠ ܣܘܟܠܟ ܀ ܚܬܘܡ ܦܬܘܪܟ ܐܢܬ ܢܟܝܢܐ̈ ܘܠܟ ܝܗܒ ܐܢܝܢ ܀ ܘܐܢ ܬܘܕܝܬܐ ܠܐ ܦܪܥ ܐܢܬ ܡܐ ܕܐܟܠ
JacSer:memPraisTab : ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܟܠܬ ܐܘܕܐ ܒܬܗܪܐ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܟ ܀ ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܐܢܬ ܐܠܐ ܒܚܘܒܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܀ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܫܒܚ ܓܒܪܐ ܘܟܢ ܐܟܠ
JacSer:memPraisTab ܀ ܐܝܠܢ ܚܝܐ̈ ܥܒܕܟ ܐܚܘܗܝ ܬܪܒܐ ܥܡܗ : ܐܝܬܐ ܦܐܪܐ̈ ܐܢܬ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܣܝܡ ܥܩܪܟ : ܘܡܢ ܡܒܘܥܐ ܕܬܪܥܬ ܪܘܡܚܐ ܗܐ ܫܬܐ
JacSer:memPraisTab ܀ ܕܢܚ ܫܡܫܟ ܥܠ ܙܕܝܩܐ̈ ܘܥܠ ܚܛܝܐ̈ : ܘܢܚܬ ܡܛܪܟ ܐܦ ܥܠ ܐܢܬ ܡܬܦܪܢܣ ܗܘ ܥܠܡܐ ܟܠܗ : ܘܚܐܝܢ ܡܢܟ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ ܕܒܪ ܛܒܐ
JacSer:memPraisTab ܀ ܗܐ ܙܝܘܢܐ ܝܨܦ ܟܠܝܘܡ ܕܛܥܡܬܟ̈ : ܗܒ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܚܠܦ ܐܢܬ ܘܒܬܘܕܝܬܐ ܩܨܝ ܒܗ ܠܚܡܐ : ܕܠܐ ܬܬܚܣܕ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܕܠܐ ܦܪܫ
JacSer:memPraisTab ܀ ܗܒ ܠܢ ܡܪܢ ܕܢܘܕܐ ܟܠܝܘܡ ܥܠ ܡܘܗܒܬܟ : ܛܒܐ ܕܝܗܒ ܠܢ ܟܠ ܐܢܬ ܥܠ ܦܬܘܪܗ ܘܠܐ ܡܘܕܐ ܗܘܐ : ܠܐ ܬܕܡܐ ܠܗ ܐܠܐ ܫܒܚ ܡܐ ܕܐܟܠ
JacSer:memPraisTab ܀ ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܠܐܝܐ ܥܡܟ ܕܒܘܪܝܬܐ : ܘܡܟܢܫܐ ܠܟ ܐܕܫܐ ܚܠܝܐ ܐܢܬ ܕܡܠܝܢ ܦܪܘܫܘܬܐ : ܠܓܡܪ ܕܬܫܠܐ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚ
JacSer:memPraisTab ܀ ܘܩܢܘ ܓܘܢܐ ܘܩܢܘ ܛܥܡܐ ܘܩܢܘ ܪܝܚܐ : ܘܩܢܘ ܚܝܠܐ ܕܡܐ ܐܢܬ ܒܓܘܦܢܐ̈ ܣܡ ܒܪܘܝܐ : ܘܒܫܠ ܐܢܘܢ ܘܗܘܘ ܚܡܪܐ ܘܗܐ ܫܬܐ
JacSer:memPraisTab ܀ ܫܒܛܐ ܦܫܝܛܐ ܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܗܘ ܡܒܝܐ ܠܢ : ܡܢ ܥܩܬܐ̈ ܕܐܝܬܝ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܡܘܬܐ ܐܢ ܦܓܥ ܒܢ : ܡܨܐ ܕܢܙܝܥܢ ܕܝܕܥܝܢܢ ܗܘ ܕܢܘܚܡܐ
JacSer:memPraisTab ܐܕܫܐ ܢܩܕܐ ܢܬܪܒܐ ܒܗ ܀ ܘܟܡܐ ܕܪܒܐ ܒܡܪܒܥܐ ܕܠܓܘ ܐܢܬ ܘܢܫܟܚ ܐܘܟܠܗ ܀ ܟܕ ܗܘ ܒܐܡܗ ܚܝܐ ܬܡܢ ܡܢ ܛܝܒܘܬܟ : ܘܡܛܝܒ
JacSer:memPraisTab ܐܘ ܦܪܘܫܐ : ܠܛܥܡܬܐ̈ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܠܐ ܬܬܪܓܪܓ ܀ ܩܕܫ ܘܐܟܘܠ ܐܢܬ ܕܐܟܠ ܠܐ ܡܫܥܒܕ ܗܘܐ ܠܪܓܝܓܬܐ̈ ܀ ܐܦ ܐܢܬ ܗܫܐ ܡܐ ܕܐܟܠ
JacSer:memPraisTab ܐܝܕܟ ܣܒܥܝܢ ܥܬܝܪܐܝܬ ܀ ܡܢ ܣܝܡܬܟ̈ ܡܬܦܪܢܣ ܗܘ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܐܢܬ ܘܥܠܡܐ̈ ܡܢܗ ܀ ܐܝܕܟ ܡܠܝܐ ܣܒܥܐ ܪܒܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ : ܘܐܢ ܦܬܚ