simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memLord'sPrayer 225 ܗܝ ܡܠܦܐ ܠܟ ܕܐܝܬ ܠܟ ܐܒܐ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܘܝܪܒܐ ܢܦܫܟ ܐܢܬ ܒܪ ܐܠܗܐ ܥܘܬܪܐ ܡܠܝܐ ܘܡܢܗ̇ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܕܥ ܡܢ ܐܢܬ ܘܟܡܐ ܪܒ
JacSer:memLord'sPrayer 240 585 ܟܡܐ ܫܘܒܩܢܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܟܡܐ ܕܫܒܩ ܐܢܬ ܥܡܟ ܕܐܝܟ ܕܡܟܝܠ ܐܢܬ ܗܟܢ ܐܦ ܐܢܬ ܐܟܝܠ ܣܒ ܠܟ ܡܐ ܕܫܩܠ
JacSer:memLord'sPrayer 300 ܠܐ ܬܫܬܪܪ ܬܢܘܝ ܕܗܘܬ ܡܢ ܒܠܥܕܝܟ ܠܐ ܢܚܕܐ ܠܝ ܒܝܫܐ ܐܢܬ ܙܒܘܢܐ ܘܡܙܒܢܢܐ ܐܙܕܒܢܬ ܡܪܝ ܘܐܢܬ ܠܐ ܪܓܝܫ ܐܢܬ ܟܕ ܐܒܐ
JacSer:memLord'sPrayer 390 ܕܘܟܬܐ ܕܚܫܚܐ ܠܗܝ ܡܫܪܝܬܐ ܬܬܝܩܪ ܒܗ̇ ܗܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܐܢܬ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܐ ܕܡܨܠܝܬ ܘܕܙܡܢܬܗ̇ ܬܐܬܐ ܠܘܬܟ ܐܬܩܢ ܐܦ
JacSer:memLord'sPrayer ܐܟܝܠ ܣܒ ܠܟ ܡܐ ܕܫܩܠ ܐܢܬ 240 585 ܟܡܐ ܫܘܒܩܢܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ ܐܢܬ ܠܐ ܫܒܩ ܠܟ ܝܗܒ ܠܟ ܟܝܠܐ ܘܦܪܩ ܥܡܟ ܕܐܝܟ ܕܡܟܝܠ ܐܢܬ ܗܟܢ ܐܦ
JacSer:memLord'sPrayer ܐܦ ܠܡܫܪܝܐ ܗܟܢ ܫܐܠܗ ܟܕ ܡܐܣܐ ܠܗ ܕܐܢܗܘ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܐܢܬ ܥܕܝܠܐ ܡܢ ܟܐܢܘܬܗ ܕܟܕ ܠܐ ܡܦܝܣܝܢ ܥܠ ܫܘܒܩܢܐ ܠܡܘܢ ܫܒܩ
JacSer:memLord'sPrayer ܐܬܡܣܟܢ ܗܘ ܟܕ ܥܬܝܪܐ ܗܘ ܡܛܠܬܟ ܕܐܢܬ ܡܣܟܢܐ ܬܩܢܐ ܥܘܬܪܐ ܐܢܬ ܡܛܠܬܟ ܟܕ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܬܗܘܐ ܥܡܗ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܒܪܢܫܐ
JacSer:memLord'sPrayer ܒܝ ܚܠܫܐ 705 ܠܐ ܢܪܚܩ ܡܢܝ ܗܘ ܥܘܕܪܢܟ ܟܣܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ 246 ܐܢܬ ܠܒܥܠܕܪܐ ܕܢܬܟܬܫ ܥܡܝ ܕܠܐ ܥܘܕܪܢܟ ܐܠܐ ܙܟܝܘܗܝ
JacSer:memLord'sPrayer ܒܨܠܘܬܟ̈ 430 ܕܨܒܝܢܟ ܡܪܝ ܢܗܘܐ ܒܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܒܫܡܝܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܠܐܒܐ ܠܐ ܠܡ ܨܒܝܢܝ ܐܠܐ ܕܝܠܟ ܗܟܢ ܐܠܦܟ ܬܗܘܐ ܡܦܝܣ
JacSer:memLord'sPrayer ܓܝܪ ܬܐܬܐ ܠܘܬܢ ܡܠܟܘܬܟ ܡܪܝ ܐܦ ܨܒܝܢܟ ܢܗܘܐ ܒܐܪܥܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܟܠܩܪܨܐ 420 ܘܬܙܕܗܐ ܐܢܬ ܘܬܩܒܠܝܗ̇ ܩܕܝܫܐܝܬ ܩܪܐ
JacSer:memLord'sPrayer ܕܝܠܟ ܘܠܚܛܘܦܐ ܫܕܝ ܠܐܒܕܢܐ 325 ܡܪܐ ܐܢܬ ܘܐܒܐ ܬܐ ܦܪܘܩ ܐܢܬ ܠܗ ܕܢܩܢܐ ܐܢܘܢ ܨܒܐ ܕܒܚܛܘܦܝܐ ܢܗܘܐ ܡܪܐ ܥܠ ܩܢܝܢܟ ܩܢܝ
JacSer:memLord'sPrayer ܕܢܥܪܘܩ ܒܝܫܐ ܡܚܕܐ ܕܫܡܥ ܕܐܝܢܘ ܐܒܘܟ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܐܢܬ ܥܠ ܕܡܚܝܠ ܗܘ ܡܢ ܓܢܒܪܐ ܗܟܢ ܐܦ ܐܢܬ ܬܩܪܐ ܐܒܘܢ ܡܬܦܩܕ
JacSer:memLord'sPrayer ܗܘ ܡܪܐ ܘܐܝܬ ܠܟ ܥܒܕܐ̈ ܛܥܝܢܝ̈ ܨܠܡܟ ܘܐܨܛܕܝ ܒܗܘܢ ܚܕ ܐܢܬ ܠܐ ܢܬܩܒܠܘܢ ܐܫܛܪܝܗܘܢ̈ ܬܠܚ ܘܐܚܪܒ ܘܫܪܝ ܟܠܗ̇ ܕܓܠܘܬܐ
JacSer:memLord'sPrayer ܗܘ ܢܫܡܥ ܗܪܟܐ ܐܦ ܡܣܟܢܐ ܡܢܐ ܢܫܒܘܩ ܕܡܠܬܐ ܕܓܘܐ ܗܝ ܐܢܬ ܫܒܘܩ ܠܗ ܟܡܐ ܐܢ ܚܝܒ 600 ܘܬܐ ܒܥܝ ܗܟܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܫܩܠ
JacSer:memLord'sPrayer ܗܘ ܦܬܚ ܦܘܡܐ̈ ܣܟܝܪܐ̈ ܠܡܡܠܠܘ 213 20 ܡܢ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܢܦܬܚ ܐܢܬ ܘܐܡܠܝܘܗܝ ܦܬܚܝܗܝ ܘܡܠܝܘܗܝ ܐܦ ܐܠܐ ܦܬܝܚ ܕܚܒܢܢܐ ܗܘ
JacSer:memLord'sPrayer ܗܘ ܪܘܚܢܐܝܬ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܟ ܣܒܪܐ ܪܒܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܗܘܐ ܐܢܬ ܥܠ ܡܘܠܕܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܨܒܐ ܕܢܫܪܪܟ ܟܕ ܡܥܗܕ ܠܟ ܕܝܠܝܕ
JacSer:memLord'sPrayer ܗܘ ܫܡܟ ܢܬܩܕܫ ܒܢ ܚܠܫܐ̈ ܨܠܘܬܐ ܕܐܠܦ ܒܪ ܐܠܗܐ ܥܘܬܪܐ ܐܢܬ ܒܢ ܗܘ ܠܢ ܩܕܫ ܡܪܝ ܥܠܝܢ ܐܬܩܪܝ ܫܡܟ ܢܬܩܕܫ ܒܢ ܡܛܠܬܟ ܩܕܝܫ
JacSer:memLord'sPrayer ܗܟܢ ܐܦ ܐܢܬ ܐܟܝܠ ܣܒ ܠܟ ܡܐ ܕܫܩܠ ܐܢܬ 240 585 ܟܡܐ ܫܘܒܩܢܐ ܐܢܬ ܕܐܠܐ ܫܒܩܬ ܠܐ ܫܒܩ ܠܟ ܝܗܒ ܠܟ ܟܝܠܐ ܘܦܪܩ ܥܡܟ ܕܐܝܟ ܕܡܟܝܠ
JacSer:memLord'sPrayer ܘܐܒܐ ܬܐ ܦܪܘܩ ܕܝܠܟ ܡܢ ܡܪܘܕܐ ܕܕܠܐ ܕܝܠܗ ܒܥܐ ܕܢܩܢܐ ܐܢܬ ܥܠ ܩܢܝܢܟ ܩܢܝ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܘܠܚܛܘܦܐ ܫܕܝ ܠܐܒܕܢܐ 325 ܡܪܐ
JacSer:memLord'sPrayer ܘܗܘܬ ܝܕܥܐ ܚܛܝܬܐ ܕܙܒܢܬ ܒܐܝܕܝ̈ ܚܘܝܐ ܕܡܫܬܪܝܐ ܠܗ ܐܢܬ ܘܡܙܒܢ ܗܘܝܬ ܒܠܥܕ ܐܒܘܟ ܬܒܛܠ ܬܢܘܝ ܗܝ ܕܙܒܝܢܬܐ ܘܬܬܚܪܪ