simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist 1ܕܢܐܬܪܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܥܠܬܟ ܂ ܘܡܬܒ̇ܠܩ 15ܐܢܬ̣ ܂ ܐܢܬ ܡܢܟ ܘܥܠܝܟ ܃ ܟܠܝܘܡ ܇ ܘܬܪܢܐ̈ ܝ ܡܟ̇ܢܫ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐX 1ܪܗܝܒ
JacSer:Epist 22ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܂ ܘܐܢ ܡܠܬܗ ܕܡܪܐ ܃ 23ܠܐ ܒܛܠܬܗ̇ ܠܒܥܘܬ ܐ ܐܢܬ X ܘܐܡܪܐ̇ ܝ ܂ 1ܕܫܦܝܪ ܗܘ ܝ 1ܗ̇ܘ 20ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ 21ܝܝ X XX X
JacSer:Epist 5ܠܡܪܢ ܕܥܡ̇ܪ ܒܟ̣ ܂ ܕܗ̣ܘ ܢܦܝܣܟ ܂ X X ܚܠܦܝ̣ ܂ ܕܬܗܘܐ ܥܝܪ ܐܢܬ ܪܗܛܟ ܂ ܘܠܐ ܬܚܠܦ ܐܣܟܡܟ ܂ ܐܠܐ ܗܕܐ ܣܥܘܪ̣ X ܂ ܟܕ ܡܦܝܣ
JacSer:Epist [ܒܡܟܝܟܘܬܟ ] ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܃ ܕܒܡܡܠܠܐ [ܫܐܝܠܐ ܡܬܚ]ܫܚ̇ܝܢ ܐܢܬ ܂ ܚܢ̣ܢ ܂ 7ܪ̈ ܘܬܪܢܐ ܗܝ [ܩܕܝܫܘܬܟ̣ ]ܠܟܠܗܘܢ ܂ ܐܦܢ ܝ ܓܝܪ
JacSer:Epist ]ܘܡܬXܩ̇ܒܠ ܐܢܬ ܂ ܘܢ̇ܩܫ ܐܢܬ ܘܡܬܦܬܚ ܠܟ ܂ ܘܫ̇ܐܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܡܚܣ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ] ܘܩ̇ܪܐ[ܐܢܬ ܂ ܘܡܬܥܢܐ ]ܐܢܬ ܂ [ܘܡܦܝܣ
JacSer:Epist X X ܘܡܬܪܢܐ ܐܢܬ̣ ܂ ܕܬܫܡܫ ܟܗܢܘܬܐ̣ ܐܘ ܕܠܐ ܬܫܡܫܝ ܂ ܐܢܬ ܡܙܝܥ̣ܝܢ ܠܟ ܓܝܪ ܬܪܝܢ̈ ܦܘܪܫܢܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܡܬܚܫ̇ܒ
JacSer:Epist ·X ܙ ܝX ܝܝ ܠܟܬܒܐ ܕܐܡ̇ܪ ܆ ܕܐܬܬܘܝ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܥ̣ܒܕ ܠܐܕܡ ܐܢܬ ܗܘܝ̈ ܥܠܘܗܝ ܩܕܡ ܕܢܬܓܫܡ ܂ ܡܟܝܠ ܗܫܐ ܡܐ ܕܫܡ̇ܥ
JacSer:Epist ·X ܝ ܕܬܫܬ[ܡܥ ܐܠ̣ܐ X]ܠܚܡܢ̈ [ܠܫܪܪܐ ]ܟܕ ܝܗܒܢܝ̈ ܠܝ ܝ· ܐܢܬ ܐܢܐ̣ ܐܦ ܐܢ ܡܥܝܩܢ̈ ܠܟ ܥܠ ܕܠܐ ܡܘܬܪ̣ܢ̈ ܠܟ ܆ ܡܛܠ ܕܣ̇ܢܐ
JacSer:Epist ܂ ] ܘܩ̇ܪܐ[ܐܢܬ ܂ ܘܡܬܥܢܐ ]ܐܢܬ ܂ [ܘܡܦܝܣ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܢܝ̇]ܚܐ ܝܝ [ܕܐܠܗ]ܐ ܂ ܟܕ[ܡܬܚ̇]ܣܐ̣ [ܐܢܬ ܘܡܚܣ̇ܐ
JacSer:Epist ܂ ܐ ܟ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܫܦܝܪ ܗܘ ܝ 1ܕܝܢ ܠܚܛܝܐ ܕܪܒܘ ܟܬܒܝܢ̈ ܐܢܬ ܂ ܕܐܢ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ ܡܫܬܒܩ ܠܟ ܂ ܐܠܐ ܕܐܢ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ̣ ܡܐܬ
JacSer:Epist ܂ ܐ ܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ̇ ܂ ܕܕܒܣܬܪܝ ܛܥ̇ܐ ܐܢܐ ܂ ܘܠܩܕܡܝ ܐܢܬ ܐܢܝܢ̈ ܇ ܐܠܐ ܟܠ ܝܘܡ ܬܪܗܛ ܠܩܕܡܝܟ ܒܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܪܗܛ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܐ X0 ܚܝ ܐܢܬ ܒܐܠܗܐ ܂ ܘܪܚܡܬܗ ܡܙܝܥܐ ܠܟ̣ ܂ ܕܬܛܥܐ ܐܢܬ ܠܥܠܡܐ ܚܝ ܐܢܬ̣ ܂ ܘܠܐ ܒܗܠܝܢ ܣܪܝܩܬܐ̈ 2ܕܥܠܡܐ ܡܬܙܝܥ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܐ ܥܒ̣ܕ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܝܘܡܢ ܓܝܕ ܕܝܠܟ ܗܘ ܂ ܠܡܚܪ ܓܝܪ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܘܠܐ ܡܡ̣̇ܠܠ ܠܐ ܡ̇ܕܝܢ ܬܐܡ̇ܪ ܡܕܡ ܟܕ ܠܐ ܥ̇ܒܕ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܐX 1ܪܗܝܒ ܐܢܬ 1ܕܢܐܬܪܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܥܠܬܟ ܂ ܘܡܬܒ̇ܠܩ ܐܢܬ ܣܦܩܬ ܠܟ ܗ̇ܝ ܕܐܢܬ ܡܢܟ ܘܥܠܝܟ ܃ ܟܠܝܘܡ ܇ ܘܬܪܢܐ̈ ܝ ܡܟ̇ܢܫ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܗܐ ܝ ܝܠܕܟ 0ܝ ·ܝ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܘܪܘܚܐ̣ ܂ ܘܒܕܡܐ ܕܒܪܗ̣ ܐܢܬ ܬܬܚܕ ܂ ܦܪܕܝܣܐ ܚ̇ܐܪ ܠܟ̣ ܂ ܒܝܬX 1ܟܘܒܐ̈ ܡܢܐ ܝ- 1ܒܥ̇ܐ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܪܢܐ̈ ܝ ܂ ܗ̇ܘ ܬ ܕܣܠ̣ܩܬ ܠܟ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܟܡܐ ܐܢܬ ܠܟ ܕܣܒ̇ܪ ܐܢܬ̇ ܂ ܕܐܝܬ ܗܘ ܕܘܒܪܐ ܕܪܒ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܐܚܝܕ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܕܚܘܣܪܢܐ ܗܝ ܡܣܒܪܢܘܬ ܐ ܕܥܠ ܩܢܘܡܐ̣ ܂ ܐܦ ܠܐ ܐܢܬ 1ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܪܫܐ ܘܕܡܟܣܐ̇ X ܂ ܢܗܝܪܐܝܬ ܝ X X X X ܝ̇ܠܦ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܘ ܫܘܘܕܝܐ ܗ̣ܘܐ ܗܢܐ ܩܕܡܝܐ ܃ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܣܒXܐ ܂ ܟܕ ܝ ܐܢܬ ܂ ܣ̇ܓܝ ܕܬܐܡ̇ܪ ܦܫܝ̣ܩ ܠܟ ܂ ܠܐܡܬܝ ܓܝܪ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
JacSer:Epist ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܦܘܠܓܐ ܐܙܝܥ ܒܟ ܫܘܐܠܐ̣ ܂ ܥܣܝX ܗܘ ܠܝ ܠܡܐܡܪ ܠܟ ܂ ܐܢܬ ܐܬܐܡܪܬ ܂ ܐܢ ܒܗ ܡܢܘܬܐ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ̣ ܘܢܗܝܪܐܝܬ ܝ̇ܠܦ
JacSer:Epist ܂ ܐܬ̣ܐ ܘܐܙܠ̣ ܘܐܢܬ ܠܐ ܪܓܝ̣ܫ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܒܨܪܘ ܡܢܟ ܚܝܐ̈ ܐܢܬ ܓܝܪ ܠܡܫܘܚ̣ܬܐ ܂ ܠܠܝ̣ܐ ܕܫ̇ܪܐ ܘܚ̇ܙܩ ܘܐܢܬ ܒܗ̣ܝܠ̣̣