simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks . ܐܝܟ ܡܢ ܕܗܕܐ ܡܚܘܐ ܕܚܟܝܡ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܠܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܐܢܬ ܠܗ ܫܐܠܬܐ ܕܥܠ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܗܝ ܕܐܝܟ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ
IsaacNin:SpiritWorks . ܕܐܝܟ ܝܕܥ ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܓܠܝܢ̈ ܠܟ . ܠܐ ܡܬܡܫܚܐ ܥܒܘܕܢ ܐܢܬ ܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܡܣܟܐ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܢܢܟ ܛܥܢ
IsaacNin:SpiritWorks . ܘܙܒܢܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܥܠ ܣܘܟܝܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܝܢ ܘܠܐ ܕܗܕܐ ܫܟܝܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܚܛܝܐ̈ . ܠܘ ܕܟܕ ܡܕܡ ܨܒܐ ܐܢܬ ܠܡܕܥ ܕܠܐ ܝܕܥ
IsaacNin:SpiritWorks 37 ܐܢ ܡܛܪܦ ܘܐܠܝܨ ܘܡܢܘܠ ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܥܗܕ ܐܢܬ ܒܟܠ ܥܩܬܟ̈ . ܐܢ ܚܕܪܟ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܛܒܬܐ̈ ܘܙܟܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܫܠܝܚܐ ܠܐ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܕܘܒܪܐ ܠܐ ܫܘܝܢ ܐܢܬ ܫܠܝܚܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܚܫܒܢܐ ܕܡܬܓܠܙ ܡܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܡܣܟܐ 16 ܚܙܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܝܟܘ ܫܘܒܗܪܐ ܐܬܒܛܠ ܠܗ . ܐܝܟܐ ܗܝ ܚܕܘܬܐ ܕܡܢ ܕܘܒܪܢ 12 ܐܢܬ ܚܠܦ ܥܒܕܐ . ܟܕ ܥܒܕܐ ܠܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܕܒܥܒܕܐ ܡܫܬܒܗܪ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܝܟܢ ܡܩܪܚ ܗܪܟܐ ܠܫܡ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܠܐ ܐܡܪ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܥܢܕܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܚܙܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܠܐ ܕܬܩܪܒܢ ܠܘܬܟ ܡܛܠ ܕܒܪܝܬܟ ܚܢܢ . ܥܒܪܬ ܛܝܒܘܬܟ ܐܢܬ ܓܙܪ ܕܝܢܟ ܓܙܟ ܕܪܝܬ ܘܥܠ ܚܛܝܐ̈ . ܟܕ ܠܐ ܕܬܕܘܢ ܥܡܢ ܨܒܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܐ ܕܛܥܢ ܐܢܬ ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܐܢܬ ܕܟܠܗ ܥܘܠܢ . ܘܐܝܟ ܬܪܥܝܬܢ ܐܢܫܝܬܐ ܡܣܒܪܝܢܢ ܕܐܦ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܣܝܐ ܕܡܦܣܬ ܒܡܥܣܐ̈ ܕܠܒܝ ܚܝܠ ܠܒܝ ܥܠ ܚܫܐ̈ ܕܒܗ . ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܒܝ ܘܡܣܚܦܢ̈ ܠܗ ܠܚܘܫܒܝ ܡܢ ܬܟܫܦܬܐ ܒܗܪܓܐ ܕܠܘܬܟ 23
IsaacNin:SpiritWorks ܐܦ ܐܢܬ ܐܬܕܡܐ ܘܡܪܐ ܒܥܩܒܐ ܕܝܠܗ ܘܠܥܠܬܐ ܕܡܦܩܬܗ ܣܒ ܐܢܬ ܒܣܘܟܝ ܡܘܬܐ ܕܚܬܝܬܘ 15 ܕܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܐܢ ܨܒܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܦ ܠܐ ܥܩܒܬܐ ܕܚܡܬܐ ܡܫܟܚܐ ܠܘܬܟ ܕܬܩܪܘܒ . ܡܟܝܟܘܬܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܡܡܟܟܐ̈ ܠܓܘ ܡܢܟ ܩܢܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܫܘܢܝ ܠܚܠܝܘܬܐ ܕܣܒܪܟ . ܡܢܘ ܕܛܥܡ ܡܢ ܗܢܐ ܟܣܐ ܘܡܚܡܣܢ ܐܢܬ ܕܒܟ ܐܦܬܚ ܘܐܥܘܠ ܠܘܬ ܐܪܙܐ̈ ܕܥܒܪܘ ܘܕܥܬܝܕܝܢ . ܡܪܝܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܬܕܡܐ ܒܗ ܒܗܢܐ ܘܠܐ ܢܪܡܝܟ ܣܛܢܐ ܒܨܦܬܐ ܘܡܪܢܝܬܐ ܕܗܝ ܐܢܬ ܐܘ ܠܐ ܢܚܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܐܘ ܩܢܛܐ ܕܡܢ ܡܘܬܐ . 18 ܐܢ ܨܒܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܬܕܡܐ ܘܡܪܐ ܒܥܩܒܐ ܕܝܠܗ ܘܠܥܠܬܐ ܕܡܦܩܬܗ ܣܒ ܒܪܥܝܢܟ . ܐܢܬ ܡܘܬܐ ܕܚܬܝܬܘ 15 ܕܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܐܦ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܬܩܪܒܘ ܘܠܗܢܘܢ 39 ܐܢ ܟܦܢܐ ܘܨܗܝܐ ܬܐܡܪ ܘܫܘܢܩܐ ܕܒܗ ܐܢܬ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܒܦܓܪܐ ܘܕܝܠܗ . ܘܟܠ ܫܢܕܝܢ̈ ܕܡܬܚܫܒ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܥܗܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܠܝܨܝܢ ܘܡܛܪܦܝܢ ܐܢܬ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܛܒܬܐ̈ ܘܙܟܐ ܐܢܬ 37 ܐܢ ܡܛܪܦ ܘܐܠܝܨ ܘܡܢܘܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܚܘܒܟ 6 ܘܦܝܣܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܠܝܬ ܠܡܫܟܚܘ ܡܢ ܕܘܟ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܟܣܐ ܡܢ ܟܠ ܒܝܕ ܐܪܙܐ̈ ܕܠܗܘܢ ܓܠܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܛܠܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܠܢܘܪܐ ܕܚܛܗܝܢ̈ 3 ܐܝܢܘ ܦܘܡܐ ܕܢܣܦܩ ܐܢܬ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܕܩܕܡܝܟ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܡܪܚܡܢܐ . ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܙܟܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܟܠ ܥܩܬܟ̈ . ܐܢ ܚܕܪܟ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܛܒܬܐ̈ ܘܙܟܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ . ܘܒܩܠܝܠܐܝܬ ܐܬܐ . ܠܟ ܒܘܝܐܐ ܒܟܣܝܐ ܘܡܬܬܢܝܚ