simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl . ܘܒܙܒܢ ܟܕ ܒܪܝܟ ܐܢܬ . ܘܒܙܒܢ ܬܘܒ ܟܕ ܝܬܝܒܐܢܬ ܀ 7ܐܦ ܠܐ ܐܢܬ ܘܒܗܝܢ ܝܬܝܬܝܪܐܝܬ³ܐܬܚܫܚ . ܒܙܒܢ ܟܕ ܥܠ ܪܓܠܝܟ̈ ܩܐ̇ܡ
IsaacNin:DiscColl . ܘܒܙܒܢ ܬܘܒ ܟܕ ܝܬܝܒܐܢܬ ܀ 7ܐܦ ܠܐ ܬܘܒ ܟܠܝܬܐ ܐܝܬ ܐܢܬ . ܒܙܒܢ ܟܕ ܥܠ ܪܓܠܝܟ̈ ܩܐ̇ܡ ܐܢܬ . ܘܒܙܒܢ ܟܕ ܒܪܝܟ
IsaacNin:DiscColl . ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ Xܐܦ ܠܐ⁴ܚܕ ܙܢܐ ܕܫܘܘܙܒܐ ܇ ܘܥܠܬܐ ܐܢܬ ܕܠܝܠܐܝܬ . ܡ̇ܢܘ ܕܠܐ ܢܓܚܟ ܥܠܝܟ ܒܙܒܢܐ ܕܡܬܐܠܨ
IsaacNin:DiscColl . ܡܦܣ ܐܢܬ ܟܝ ܆ ܘܗܐ ܐܬܪܘܚܬ ܒܪ ܫܥܬܗܐܢ ܚܟܝܡܐܝܬ ܠܟܣܝܘܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܒܢܣܝܘܢܝܟ̈ ܒܝܕ ܬܐܪܬܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ . ܥܠ ܡܢܘ ܡܬܪܥܡ
IsaacNin:DiscColl . ܡܫܥܒܕܝ̈ ܠܟܘܪܗܢܐ̈ ܕܠܝܠܐܝܬ . ܡ̇ܢܘ ܕܠܐ ܢܓܚܟ ܥܠܝܟ ܐܢܬ ܐܢܐ ܠܟ ܒܠܐ ³ܫܘܚܠܦ ܇ ܟܕ ܠܐ ܬܬܕܟܪ ܟܠ ܟܠܗ ܕܡܘܙܓܐ̈ ܠܒܝܫ
IsaacNin:DiscColl : ܕܟܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܨܒܝܢܗ ܡܕܒܪܐ ܠܢ ܝܨܦܘܬܐ ܐܢܬ ܠܐ¹¹ ܥܒܪܘ ܒܦܪܕܝܣܐ ܠܥܠܡ ܡܫܬܒܩܝܢ ܗܘܘ ܀ 5ܚܙ̇ܐ
IsaacNin:DiscColl Xܐܦ ܠܐ⁴ܚܕ ܙܢܐ ܕܫܘܘܙܒܐ ܇ ܘܥܠܬܐ ܕܟܘܪܗܢܐẌ ܀ XXIX ܐܢܬ . ܡ̇ܢܘ ܕܠܐ ܢܓܚܟ ܥܠܝܟ ܒܙܒܢܐ ܕܡܬܐܠܨ ܐܢܬ . ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
IsaacNin:DiscColl ܆ ܕܡܢܐ ܐܥܒܕ ܕܠܐ ¹ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܝܟܢ ܐܩܢܐ ܡܟܝܟܘܬܐ ܕܬܐܪܬܐ ܐܢܬ ܡܦܪܢܣܢܘܬܗ X ܕܗܢܐ ܬܬܕܟܪX XXXX ܀ ¹ X . XII 1ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ
IsaacNin:DiscColl ܆ ܗܝܕܝܢ ܫܦܝܪ ܗܘ ܕܐܢܫ ܠܐ ܢܗܡܐ ܒܩܢܘܢܐ . ܐܢ ܒܡܢܬܐ ܩܢܐ ܐܢܬ . ܕܠܝܬܥܒ̇ܕܐܕܪܒܡܢܗ̇ . ܐܡܬܝ ܕܓܕܫܐ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܬܓܠܙ
IsaacNin:DiscColl ܆ ܘܒܡܢܬܐ X ܝܨܦ ܕܩܢܘܢܐ̣ 78 ܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܐ . ܕܡܢ ܐܢܬ ܆ ܗܝܕܝܢ ܫܦܝܪ ܗܘ ܕܐܢܫ ܠܐ ܢܗܡܐ ܒܩܢܘܢܐ . ܐܢ ܒܡܢܬܐ ܩܢܐ
IsaacNin:DiscColl ܆ ܡܕܝܢ ܐܦ ܠܐܢܫܐ ܐܘܢܟܣܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܪܣܐ ܕܐܡܗܘܢ ܐܢܬ ܇ ܡܢ ³ܡܫܘܚܬܐ ܕܡܟܝܟܐ̈ ܕܒܝܕܥܬܐ ܘܨܒܝܢܐ ܠܗܘܢ ܚ̣̇ܫܒ
IsaacNin:DiscColl ܇ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܗܕܡܝܟ̈ ܕܠܒܪ ܘܠܒܟ ܒܟܣܝܐ . ܨܘܪ ܒܢܦܫܟ ܐܢܬ ܡܢ ܪܘܚܐ ܠܩܕܝܫܘܬܐ ܡܛܠ ܝܬܝܪܘܬ ܕܟܝܘܬܐ ܕܒܗ̇ ܡܨܛܒܬ
IsaacNin:DiscColl ܐܚܝ ܆ ܒܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܘܕܠܘܬܗ ܘܟܝܢܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܐܬܗܓܐ ܘܗܪܘܓ ܐܢܬ ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܝ⬩⬩ ܐܢ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܠܡܛܥܡ ܪܓܝܓ
IsaacNin:DiscColl ܐܝܟܢ ܡܬܢܒܪܫܢ̈ ܒܚܘܒܐ ܟܠܗܝܢ ܡܢܘܬܗ̇̈ ܕܢܦܫܟ : ܐܢܬ ܘܐܬܡܕܥ¹ܘܐܦܗܝ ܠܗܘܢܟ ܒܟܠܗܘܢ ܥܕܢܝܟ̈ . ܘܡܟܐ ܝ̇ܕܥ
IsaacNin:DiscColl ܐܥܒܪ ܒܗܬܬܐ ܡܢ ܐܦ̈ X ܘܗܒ ܠܝ ܐܦܐ̈ XX X X ܕܓܠܝܢ̈ ܩܕܡܝܟ ܐܢܬ ܕܦܪܨܘܦܟ ܆ ܕܡܛܠ X ܚܘܒܟ ܩܒܠܬ X 188 ܪܘܩܐ ܒܐܦܝܟ̈ .
IsaacNin:DiscColl ܐܦ ܠܘܬ ܚܘܒܐ ܓܡܝܪܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ X ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܥܢܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܇ ܘܡܬܝܬܪܐ ܒܟ ܪܚܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܡܢ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܐܬ̇ܐ
IsaacNin:DiscColl ܒܐܘܠܨܢܗ̇ ܕܢܦܫX ܘܒܐܝܕܝܟ̈ ²ܣܝܡܐ ܐܣܝܘܬܗ̇ . 12ܝܒ . ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܟܝܢܝ ܕܘܝܐ ܇ ܒܩܘܢܕܝܢܘܣ ܕܩܐܡ ܒܗ . ܐܢܬ ܡܦܣ
IsaacNin:DiscColl ܒܗܢܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܡܥܡܠ ܡܛܠ ܣܝܒܘܬܐ ܐܘ ܡܚܝܠܘܬܐ ܐܢܬ ܡܢ ܥܡܠܐ ܕܡܙܡܘܪܐ¹ ܒܬܢܝܐ ܗܘ ܬܟܝܒܐ ܕܥܝܕܐ : ܘܠܐ ܡܫܟܚ
IsaacNin:DiscColl ܒܟ ܆ X XX 178ܕܠܝܠܐܝܬ ܬܫܟܚ ܪܘܚܬܐ ܕܡܢ ܢܣܝܘܢܝܟ̈ X ܐܢܬ : ܘܕܠܐ ܠܡ ܥܘܠ ܐܠܗܐ ܕܡ̇ܝܬܐ ܒܝܫܬܐ ܫܝܥܐܝܬ ܥܠ ܐܢܫ ܬܪܢܐ
IsaacNin:DiscColl ܒܩܕܝܫܐ̣̈ ܕܒܗܘܢ ܗܘ ܡܬܬܢܝܚܐ ܐܠܗܘܬܟ . ܗܢܘܢ ܕܫܒܩܘܗܝ ܐܢܬ ܕܩܝܡܝܢ ܘܡܫܡܫܝܢ ܩܕܡܝܟ ܒܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܠܟ ܩܕܝܫܐ ܕܥܡ̇ܪ