simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs . [3]ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܦܢܢ ܠܟܗܝܢܘܬܢ ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܘܐܢܗܪ 20 ܐܢܬ ܟܝܢܐ ܚܝܠܬܢܐ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܆ ܓܠܝ ܥܘܕܪܢܟ ܕܠܘܬܢ ܐܝܟ ܕܡܥܕ
IšoMerv:ComPs . [X]ܘܫܪܝ̇ܬ ܒܡܫܟܢܐ ܕܩܕܪ . ܩܕܪ ܬܢܢ ܩ̇ܪܐ ܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܘܠܚܘܫܬܢܐ̈ ܆ ܕܐܟܠܝܢ ܩܪܨܝ̈ ܩܕܡܝܟ ܘܐܢܬ ܨ̇ܐܬ
IšoMerv:ComPs . ܗ̇ܝ ܗܝ ܕܦ̇ܪܥ ܐܢܐ ܚܘܒܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . 20ܝܘܢܝܐ ܆ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܛܝܒܘܬܐ . ܠܟ ܠܡ ܡܪܝܐ ܛܝܒܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܦ̇ܪܥ
IšoMerv:ComPs . ܘܗܕܐ ܗܘܝܐ ܐܢ ܬܘܒܕ ܠܒܒܠܝܐ̈ ܪܚܡܝ̈ ܕܡܐ ܘܕܫܪܟܐ . X ܐܢܬ ܫܥܬܗ ܗ̇ܘܐ ܐܢܐ ܥܡܟ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܇ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܥ̇ܡܪ
IšoMerv:ComPs . ܘܥܠ ܕܥܫܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘܩܒܠܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܕܥܘ̣ܠܐ ܆ ܢܪܢܐ ⁹ܘܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܡܪܘ ܕܠܘܬ ܡܕܝܐ̈ X ܥ̇ܪܩ
IšoMerv:ComPs . ܬܘܒ ܢܬܬܒܥ ܫܘܐܠܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܢܫܬܟܚ ܠܗ ܐܢܬ ܘܕܫܪܟܐ . Xܗܢܘ . ܚܛܝܬܗ 0ܕܐܝܬܝܗ̇X ܡܘܒܕܢܝܬܗ ܘܠܘ
IšoMerv:ComPs 0ܒܒܛܝܠܘܬ̣ܟ ܣܬܪܝܢܝ ܡܢ ܢܟܝܢܐ̈ ܕܒܥܠܕܒܒܝ̈ . [XX . ܐܢܬ ܚܣܝܢܬܐ̈ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ ܡܩܘܝܢ ܒܗܝܢ ܥܡܘܪܝܗܝܢ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ
IšoMerv:ComPs X ܡܢ ܝܩܕܐ̈ ܘܕܒܚܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ . XX85 ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܟܐܡܬ ܐܢܬ ܠܐ ܨܒ̣ܝܬ ܇ ܐܕܢܐ̈ ܕܝܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܠܘ ܡܕܡ ܡܬܗܢܐ
IšoMerv:ComPs ²³ ܥܠܝܗܝܢ . ܚܢܢܐ ܆ ܒܨܚܚܐ̈ ܠܡ ܥܬܝܩܐ̈ ܚܠܦ ܪܚܒ ܪܚܒܘܬ ܐܢܬ 20 ܕܝܕܥܬܝ̈ . ܗܢܘ . ܕܝܕܥܢ̈ X ܏²ܠܝ ܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܡܝܬܐ
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܦ ܐܢܐ ܝ̇ܨܦ ܐܢܐ ܕܝܠܟ ܇ ܘܐܘܕܥܟ 38 ܐܘܪܚܐ ܕܬܐܙܠ ܐܢܬ ܣ̇ܐܡ ܦܘܪܥܢܗ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐܠܗܐ . ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܡ ܗܕܐ ܥ̇ܒܕ
IšoMerv:ComPs ܇ ܘܠܝܬ ܕܡܒܛܠ ܠܚܕ ܡܢ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܢܡܘܣܟX ܒܕܚܠܬܐ . ܗܢܘ ܐܢܬ ܆ ܐܠܐ ܒܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܕܩܢܘܡܟ ܠܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܙ̇ܟܐ
IšoMerv:ComPs ܇ ܠܗ ܠܚܫܘܟܐ ܠܘܬ ܢܘܗܪܐ ܡܫܚܠܦ ܐܢܬ ܕܠܐ ܥܘܘܟܐ . ܗܟܘܬ ܐܢܬ . ܠܘܬ ܚܝܠܐ ܠܡ ܕܐܝܬܘܬܟ 5 ܚܫܘܟܐ ܠܘ ܚܫܘܟܐ ܗܘ . ܕܐܢ ܨ̇ܒܐ
IšoMerv:ComPs ܐ̇ܡܪ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܒܙܒܢܗܝܢ ܥܠ ܥܡܐ Xܐܬܢܣܒܝܢ ܡܢ ⁶ܡܠܐ̈ ܆ ܐܢܬ ⁵ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ . ܝܘܢܝܐ ܆ ܠܐ ܫ̇ܒܩ ܐܢܬ ܘܠܐ ܝ̇ܗܒ
IšoMerv:ComPs ܐܠܗܐ X ܠܡܫܡܠܝܘ ܐܢܝܢ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܒܩܘܫܬܐ . ܐܦXX ܐܢܬ ܕܐܛܪܝܗ̇ 20 X X X420ܐܝܟ ܕܙ̇ܕܩ ܒܫܪܪܐ . ܐܘ ܕܦܩ̣ܕܬ
IšoMerv:ComPs ܐܠܗܐ ܇ X Xܐܡܪܐ ܐܘܪܫܠܡ X ܇ ܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܡܝܬܐ ܐܢܬ ܠܪܚܒ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܘܨܝܗ̇̈ . [X]ܐܬܕܟܪ ܠܪܚܒ ܘܠܒܒܠ . ܗܢܘ . ܐܬܕܟܪ ܠܡ
IšoMerv:ComPs ܐܠܗܐ ܝܨܘܦܢ X ܬܗܡܐ ܡܢ ܥܘܕܪܢܢ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܟܒܘܫ ܐܢܬ ܢܣܒܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ . ܗ̇ܝ ܕܡܢܘ ܢܕܒܪܢ ܥܕܡܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܕܐܢ
IšoMerv:ComPs ܐܦܢܢ ܘܕܫܪܟܐ ܆ ܪܡܙܐ ܕܝܗܒ̣ܬ ܠܢ ܕܦܘܪܩܢܐ . ܫܡܠܝܗܝ ܐܢܬ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܡܩܦ ܆ ܫܒܩ̣ܬ ܥܘ̣ܠܗ ܕܥܡܟ ܘܕܫܪܟܐ . [6]ܐܠܐ
IšoMerv:ComPs ܐܬܪܐ ܠܥܠܘܒܐX ܘܚ̇ܐܪ ܐܢܬ ܕܡܐ ܕܐܬܡܠܝܬ ܟܝܠܬܐ ܐܢܬ X [1X]ܗ̇ܝ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܥܘ̣ܠܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܝ̇ܗܒ
IšoMerv:ComPs ܒܐܪܥܐ ܆ ܕܠܐ 5 ܢܒܙܢܢ̈ ܘܢܫܒܝܢܢ̈ ²ܘܢܫܥܒܕܢܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܐܢܬ ܇ ܒܐܒܕܢܐ X ܕܒܒܠ ܡܡܟܟܝܢܝܬܗܝܢ . ܘܠܡܠܟܘܬܐ̈ ܡܕܒܪ
IšoMerv:ComPs ܒܗ ܘܕܫܪܟܐ . ܠܘ ܚܘܪܩܢ ܓܒܝܬܐ ܗܝ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܘ ܒܟܠܢܫ ܐܢܬ ܗܘܘ ܠܗ̇ XXX9 ܠܥܩܬܝ . [4]ܗ̇ܝ ܕܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ