simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT . [32]ܢܕܘܒܥܠ . ܗܢܘ . ܕܕܢ ܥܡ ܒܥܠܐ . ¹ ܐܢܬ ܕܐܣܬܪܐ ܢܗܘܘܢ ܠܟ ܚܠܦ ܩܝܣܐ̈ ܕܡܘܩܕܬ ܡܕܒܚܐ ܕܥ̇ܒܕ
IšoMerv:ComOT . [X]ܟܘܢܬܐ̈ ܇ ܚܛܐ̈ ܐܢܝܢ ܓܠܝܠܬܐ̈ ܆ ܙܥܘܪܝܢ̈ ܡܢ ܐܢܬ ܥܠܝܟ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܝ ܐܝܟ ܕܒܫܫܠܬܐ ܐܣܝܪ
IšoMerv:ComOT . [XXX . ]ܗ̇ܝ ܕܫܡܝܐ ܘܠܝܬ ܢܘܗܪܗܘܢ ܘܛܘܪܐ̈ ܙܝܥܝܢ . ܐܢܬ ܘܕܝܢܐ̈ ܘܟܗܢܐ̈ ܬܣܒ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܡܢܘܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܚܓܪ
IšoMerv:ComOT . XX [26]ܗ̇ܝ ܕܒܥܕܪܟ ܘܒܓܐܝܘܬܗ . ܗܢܘ . ܠܘ ܠܚܘܕ ܡܢ ܐܢܬ ܒܦܪܙܠܐ ܘܢܚܫܐ . ܘܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ ܚܝܠܬܢܐ ܗ̇ܘܐ
IšoMerv:ComOT . ³ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܝ ܕܬܒ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܒܩܠܐ ܫܡܝܥܐ ܐܢܬ ܫܡܝܥܐ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܟܬܒܝܐ . ܡܪܝܐ ܠܡ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܕܒܪܝ
IšoMerv:ComOT . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܐܡܬܝ ܠܡ ܕܒܕܪܓܐ ܕܕܝܢܘܬܐ ܐܝܬܝܟ ܆ ܠܐ ܬܒܗܬ ܐܢܬ ܘܥܘܠܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܡܟܝܠ ܡܢ ܗܕܐ ܒܗܬܬܐ ܠܚܛܗܐ ܓܠܝܐ ܡܬܢܓܕ
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐ ܐܬܝܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܘܡܒܥܪܝܢ ܠܟ . ܕܐܦܠܐ ܛܘܛܝܬܐ ܐܢܬ ܡܩܢ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܡܕܝܢܐX--²XXX . --³ܢܒܝܘܬܗX¹̈ ܡܫܬܘܙܒ
IšoMerv:ComOT . ܐܢ ܒܐܠܦ ܒܝܬ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܇ ܘܐܢ ܒܐܒܓܕ ܕܒܝܬ ܡܘܫܐ ܆ ܘܐܢ ܐܢܬ ܙܒܢܐ̈ ܕܢܘܦܩܐXX8 ܘܕܘܪܫܐ ܆ ܠܗܕܐ ܙܗܝܪܘܬܐ ܡܫܟܚ
IšoMerv:ComOT . ܐܪܐ ܫܪܪܐ ܐܡܪܘ ܐܘ ܕܓܠܘܬܐ . ܐܠܐ ܘܠܐ ܫܪܪܐ ܘܠܐ ܕܓܠܘܬܐ ܐܢܬ ²ܕܢܦܓܕܝܘܗܝ . ܕܐܢ ܐ̇ܟܠ ܐܢܬ ܠܡ ܙܦܠܢ ܆ ܡܚܕܗ ܡ̇ܐܬ
IšoMerv:ComOT . ܕܠܡܐ ܐܦ ܐܢܬ ܢ̇ܦܠ ܐܢܬ ܒܚܛܗܐ̈ . ܡܪܝ ܐܒܐ . ܗܢܘ . ܐܢ ܐܢܬ ܐܢܫ ܢܐܡܪ . ܕܡܐ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܠܐ ܬܒܗܬ ܟܕ ܡܟܣܐ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܟ̇ܫܐ ܐܢܬ . ܥܠ ܕܒܗ̇ܝ ܐܪܥܐ . ܡ̇ܢ ܕܟ̇ܫܐ ܢܘܪܐ ܐܘ ܐܢܬ . ܕܐܝܬddܗ̇ ⁴ܓܝܕܐ̈ ܩܫܝܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ . [22]ܚ̇ܕܐ
IšoMerv:ComOT . ܘܐܚܪܬܐ ܕܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܐ ܕܛܥܝܘܬܐ . X [XXX111 15 ( ܐܢܬ ܕܠܡܐ ܬܬܩܠ ܒܟܐܦܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ . ܗܢܘ . ܚܕܐ ܕܡܬܬܘܐ
IšoMerv:ComOT . ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܟܠܗ̇ ܥܠܠܬܗ ܐܬܩܕܫܬ ܠܗ̇ ܇ X ܘܬܗܘܐ ܟܠܗ̇ ܐܢܬ ܇ ܠܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܇ ܚ̇ܠܛ ܐܢܬ ܡܢܗ̇ ¹ܒܪܙܪܥܐ ܕܙܪܥ̈
IšoMerv:ComOT . ܘܕܩܒܠ ܒܥܘܬܗ ܆ ܘܕܠܘ ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ̣ܬ ܗܕܐ ܆ ܐܢܬ ܀ [11 , 10]ܬܠܐ ܓܝܪ ܐܘܕܥ ܒܗܕܐ ܕܩܘܡ ܠܟ ܇ ܠܡܢܐ ܪܡܐ
IšoMerv:ComOT . ܘܡܦܩ ܐܢܬ ܠܝܠܘܬܟ̈ ܐܝܩܐ ܬܚܝܬ ܐܬܝܪ . ܟܕ ܩܘܠܥܐ̈ ܐܢܬ ܥܡ ܛܘܪܦܐ̈ . X9X] ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܣܪܝܘܬܐ ܕܬܘܠܥܐ̈ ܝ̇ܬܒ
IšoMerv:ComOT . ܘܣܝܡ ܒܫܩܝܦܐ ܩܢܟ ܆ ܗܢܘ . ܕܐܦܢ ܐܝܟ ܦܪܚܬܐ ܒܪܫ ܫܩܝܦܐ̈ ܐܢܬ ܩܝܢܝܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܥܫܝܢ ܡܘܬܒܟ . ܗܢܘ . ܣܒܪܬ ܕܠܐ ܡܬܟܒܫܢܐ
IšoMerv:ComOT . ܡܠܬܐ ܗܘ ܠܡ ܐܡܪܬ . ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܬܦܘܩ ܠܣܘܥܪܢܐ ܆ ܝܘܬܪܢܐ ܗܘ ܐܢܬ ܥܠ ܕܘܝܕ . Xܢ [29]ܗܝ ܕܗܫܐ ܗܐ ܡܠܬܐ . ܗܢܘ . ܡܢܐ ܠܡ ܡܬܚܡܬ
IšoMerv:ComOT . ܥܠ ܕܒܗ̇ܝ ܐܪܥܐ . ܡ̇ܢ ܕܟ̇ܫܐ ܢܘܪܐ ܐܘ ܛ̇ܡܪ ܓܘܡܪܐ̈ . ܐܘ ܐܢܬ ⁴ܓܝܕܐ̈ ܩܫܝܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ . [22]ܚ̇ܕܐ ܐܢܬ . ܗܢܘ . ܟ̇ܫܐ
IšoMerv:ComOT . ܪܡ̇ܙ ܕܝܢ ܥܠ ܗܢܘܢ̈ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܘܕܒܝܘܡܝ̈ ܛܘܦܢܐ ܐܢܬ ܒܥܕܢܗܘܢ . ܗܢܘ . ܕܐܢܬ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܡܕܡܐ
IšoMerv:ComOT . ܬܘܒ ܆ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܣܝܡ ܣܟܝܢܐ ܆ ܥܠ ܬܘܬܐ ܣܡܗ̇ . ܐܝܟ ܐܢܫ ܐܢܬ . ܕܠܐ ܠܡ ܒܕܡܘܬ ܣܟܝܢܐ ܗܘܝܐ ܠܟ ܗ̇ܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܐ̇ܟܠ