simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ 12ܐܦܢ ܪܒ ܗܘܐ ܗܝܟܠ ܫܢܐ ܕܡܠܟܝ̈ ܥܡܢ ܪܒ ܗܘ ܡܢܗ ܘܦܐܐ ܡܢܗ ܐܢܬ ܚܘܝܬ ܐܢܬ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܬܗܪܐ ܚܘܝܬ ܕܣܓܕܘ ܗܘܘ ܠܟ ܟܕ ܡܣܟܝܢ
Eph:madNativ 7ܟܘܟܒ ܢܘܗܪܐ ¹⁸ܕܠܐ ܒܟܝܢܗ ¹⁹ ܐܙܠܓ ܡܢ ܫܠܝ ܙܥܘܪ ܡܢ ܐܢܬ ܐܢܫ ¹⁷ܠܫܡܝܐ ܩܒܪܐ ܥܡܟ ܠܐ ܗܘܐ ܩܒܪܐ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܢܘܚܡܐ
Eph:madNativ ]ܒܓܘ ܝܘܪܕܢܢ ܥ X 3ܥܒ̣ܕܐ ܐܢܐ ܘܡܚܝܠ ܐܢܐ ܡܚܪܪ ܟܠܐ ܪܚܡ ܐܢܬ ܐܢܐ X⁷ ]ܘܠܐ ܬܬܚܪܐ ܗܐ ܐܥܡܕܬܟ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ ܐܥܡܕܝܢܝ
Eph:madNativ ]ܕܛ̇ܒܐ ܐܢܬ ܒܪܝܟ ܗܘ ⁵⁶ܥܘܬܪܟ ܒܥ̣ܒܕܟ ܬ 39ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܢܬ ܚܢܢܐ ܕܐܝܬ ]ܠܟ ܕܐܢ XX ܕܝܠܝ ܒܝܫܘܬܝ ܝܗ̣ܒܬ ܟܡܐ ܬܬܠ
Eph:madNativ X 1ܕܪܒ ܗܘ ܛܘܪܟ ܡܢ ܝܠܕܬܟ ܐܬܒ ܘܐܢܘܚ ܗܘܝ ܠܝ ܠܡܐܢܐ ܐܢܬ ܡܠܬ ܚܝܐ̈ ܗܝ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܘܐܦܢ ܩܝܣܐ ܬܣܩ ܬܪܟܒ ܐܡܪ ܦܨܚܐ
Eph:madNativ X 1ܩܡ ܠܗ ܥܡܐ ܒܝܬ ܡܘܠܕܟ ܘܠܢܘܚܡܟ ܥܫ̣ܩ ܡܘܠܕܟ ܒ̇ܣܪܗ ܐܢܬ ܕܚܘܠܨ ܐܢܫܐ ܗ̣ܘ ܚܬܡܐ ܘܛܒܥܐ ܐܟܣܘ ܘܐܦܝܣܘ ܕܫܡܝܢܐ
Eph:madNativ ²0ܗ̣ܘ ܩ̇ܛܠ ܐܘ ܒܪ ܕܘܝܕ ²¹ܕܐܒܐ ܟܣ̣ܝܐ ܕܩ̣ܛܠ ܠܐܕܡ ܐܢܬ ܐܝܟ ܟܘܝܠܐ ¹⁹ 8ܕܘܝܕ ܐܒܘܟ ܡܛܠ ܐܡܪܐ ܐܪܝܐ ܩ̣ܛܠ ܗܘܐ
Eph:madNativ ²² XIII ܒܪ ܩܠܗ ¹ 1ܒܫܢܝ̈ ܡ̇ܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܩܪܐܘܗܝ ܒܫܡܐ ܐܢܬ ܐܠܐ ܓܒܠܬܝܗܝ ܚܘܒܠܐ̈ ܕܐܪܡ̣ܝܬ ܥܠܘܗܝ ܩܥܝܢ ܕܒܪ ܒܪܘܝܐ
Eph:madNativ ¹¹ܐܢܨܪܟ X ¹ܘܗܘܝܬX ¹³ܐܡܟ ܐܝܩܪ ⁹ ܒܪܝ ܕܝܠܕܬܗ ܘܩܫܝܫ ܐܢܬ ܣܓܕܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪܐ ܦܩܘܕ ܠܝ ܪܒܘܠܝ ܐܥܦܩܟ ⁹ 6ܟܐܡܬܝ ¹0ܒܪܝ
Eph:madNativ ¹⁷ܡ̇ܠܚܗ̇ ܐܦ ¹⁸ܣܥܘܪܗ̇ ܐܘ ܠܝܚܝܕܐ ܕܦ̣ܪܐ ܘܣܓ̣ܐ ܒܟܠ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܚܘܛܪܗ̇ ܘܐܢܬ ¹⁵ܗ̣ܘ ܪܥ̣ܝܗ̇ ܘܐܢܬ ¹⁶ܗ̣ܘ ܫܩܝܗ̇
Eph:madNativ ¹⁹ܘܒܝܠܘܕܟ ܟܠܟ ܟܣ̣ܝܬ ܟܠܗܘܢ ܪܘܡܐ̈ ܡܢܟ ܡܠܝܢ ܘܐܬܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܩܪܟ ܗ̇ܘ ܐܫܥܝܐ XܕܐXܟܪܙ 9ܗܫܐ ܟܠܟ ܨܐܕܝ
Eph:madNativ ܐ̇ܬܝܢ ܕܢܚܙܝܟ ܐܝܟ ܕܠܐܢܫܐ ܨܡ̣ܚ ܠܗ ܢܝܫܐ ܕܐܠܗܘܬܟ ܐܢܬ ܪܒܐ ܕܐܙܥܪ ܢܦܫܗ 9ܐ̇ܬܝܢ ܕܢܚܙܝܟ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ⁷ ܗܐ ܒܪܢܫܐ
Eph:madNativ ܐܘ ܝܠܘܕܐ ܕܝ̣ܢܟ ܥܙܝܙ ܚܘܒܟ ܒܣܝܡ ܡ̣ܢܘ ܡܫܟܚ ܕܥܠܝܟ ܐܢܬ ܕܐܦ ܛܝܒܘܬܟ ܒܗ ܨܝܪܐ ܗܘ̣ܬ̇ ⁶ X ܡܐ ܡܟܝܟ ܐܢܬ ܡܐ ܥܙܝܙ
Eph:madNativ ܐܝܟ ܕܐܦ ܩܪܟ ܗ̇ܘ ܐܫܥܝܐ XܕܐXܟܪܙ 9ܗܫܐ ܟܠܟ ܨܐܕܝ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܟ ¹⁶ X ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܡܢܝ ܕܢܚ̣ܬ ¹⁷ܕܐ ܝܟ XXܓ XXXX ܕܘܡܪܐ
Eph:madNativ ܐܝܟ ܪܚܡܬܗܘܢ ܦܪܥܘ ܚܘܒܠܝܗܘܢ̈ ܒܩܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ 3ܡܙܓܬ ܐܢܬ ܒܣܝܡܘܬܟ ܕܒܪ ܛܢܢܐ ܐܢܬ ܬܒܥܬ ܐܢܘܢ ܥܙܝܙܘܬܟ ܕܒܪ ܥܬܝܪܐ
Eph:madNativ ܐܠܦܝܢܝ ܐܝܟܢ ܐܫܬܘܩ ܕܐܢܬ ܐܠܐܝܬܢܝ ܐܢܬ ܐܢܝܚܢܝ ܐܢܬ ܡܢ ܟܢܪܟ ܕܢܢܘܚ ܩܠܝܠ ܕܐܢܬ ܐܠܦܬܢܝ ܟܘܠ ܡܐ ܕܐܡܪܬ
Eph:madNativ ܐܠܦܝܢܝ ܡܪܐ ¹⁵ܕܐܡܗ 6ܥܡܟ ܐܥܪܘܩ ܕܐܬ̇ܬܓܪ ܒܟ ܚܝܐ̈ ܒܟܠ ܐܢܬ ¹³ ܓܠܠܐ ܦܩܪܐ ܒ̇ܥܐ ܕܢܚܢܘܩ ܡܪܐ ܝܡܡܐ̈ ¹⁴ܠܐܝܟܐ ܐܥܪܘܩ
Eph:madNativ ܐܢܝܚܢܝ ⁶ܫܘܒܚܐ ܠܐܒܘܟ ܬܢܝܝܢܢܝ XXܐܢܝܝܢܝܢܝ XXXXX ܐܢܬ ܟܘܠ ܡܐ ܕܐܡܪܬ ܐܢܬ ܐܠܦܝܢܝ ܐܝܟܢ ܐܫܬܘܩ ܕܐܢܬ ܐܠܐܝܬܢܝ
Eph:madNativ ܐܢܬ ܐܪܙܗ ܐܘ ܗ̣ܘ ܛܘܦܣܟ ܠܐܝܣܚܩ ܕܡ̇ܝ̣ܬ ܐܘ ܗܘܝܘ ܟܝ ܗܐ ܐܢܬ ܗ̇ܓܪ ܕܥܪܕܐ ܗܘܐ ܒܥܛܗ ܠܐܝܣܚܩ ܣܝܒܪ ܘܫ̣ܬܩ ܘܐܡܗ ܛܢ̣ܬ̇
Eph:madNativ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ⁶ܐܦ ܒܪ ܝܘܣܦ ܐܦ ܒܪ ܕܘܝܕ ⁷ܘܡܪܗ̇ ܕܡܪܝܡ ⁸ ܐܢܬ ܡܟܝܠ ܒܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܠܐ ܣ̇ܦܩܝܢ ܠܟ ܪܒܘ̈ ܫܡܗܝܢ̈ ܕܒܪ ܐܠܗܐ