simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madChurch -- -- ܐܢܬ ܒܡܨܥܬܐ ] ⁰ܐܢ ³[ܗܘ ܕܝܢ ܕܕܠܐ ]ܪܓܫܐ̈ ³[ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܟ ܨܒܝܢܟ ܐܘ ܚܝܠܐ ܐܚܪܝܢ X0ܐܢ ܫܘܐܠܐ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ
Eph:madChurch X -- ³ܡܬܝܩܟX 1 . X . X -- ²ܩ X ܝ . X ܫX . XX1ܢX ¹ ܐܝܕܥ X -- ܐܢܬ ܟܕ ܝܕܥ̇ ܚ̇ܛܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܢܗ ܘܒܗ ܢܐܠܦ ܠܐܕܡ . ܩX X -- ⁴ܪܓܝܫ
Eph:madChurch X ܠܝܬ ܚܣܡ ܒܝܬ ܣܝܡܬܟ̈ ܕܣܦܝܩܐܝܬ ܬܦܘܩ ܒܥܘܬܝ ܣܢܝܩܘܬܗ ܐܢܬ -- -- -- -- ܦ 2ܦܢܐ ܠܝ ]ܫܐ[ܠܬܝ ܪܒܘܠܝ ܒܚ̣ܢܢܟ ܐܝܟ ܕܡܥܕ
Eph:madChurch XX ܡܘܫܛ ܠܗ̇ ܠܫܒܪܘܬܢ ܛܠܢܝܬܐ ܕܬܫܬ̇ܕܠ ܬܘܒܕ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܠܡܐ̣ ܒܥܠܡܐ ܚ̇ܠܦ ܠܢ ܒܝ̣ܫܐ ܕܐܣ̣ܒܪ ܕܐܝܟ ܫܪܝܪܐ
Eph:madChurch ¹ܢܐܬܐ ܘܠܟ ܢܫܟܚ ܢ̇ܣܡܟܟ ܒܪܝܫ ܥܠܡܘܗܝ̈ ²ܘܢܩܘܡ ܢܕܝܠ ܐܢܬ ܫ 17ܫܘܒܚܐ ܠܕܐܫܬܘܕܝ ܡܕܡ ܕܬܘܒ ܝܬܝܪ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܟܕ ܥܝܪ
Eph:madChurch ܐܘ ܡܢ ܥܝܪܐ̈ 4ܗܐ ܓܝܪ ܥܠܝܐ̈ ܠܐ ܢܚܬܘ ܓܠ̣ܘ ܗܕܐ ¹ ܐܦ ܠܐ ܐܢܬ ܗܘܐ . ܢܢܝX ¹ ܐܘ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܡܢ ܥܠܝܐ̈ ܐܢܬ ܡܢ ܚܝܘܬܐ̈
Eph:madChurch ܐܘܦܝ ܠܗ ܥܒܕܟ ܡܢ ܟܕܘ ] 8ܕܝܢܐ ܫ̇ܪܐ ¹[ܒܠܒܐ ܘܒܟܘܪܐ ܥܒ . ܐܢܬ . ܕܝܗ̇ ܘܣܢ̣ܝܐ ܒܠܚܘܕ ܒܫܡܗܝܗ̇̈ ܐܢ ]ܗܠܝܢ ¹[ܡܪܝ ܬܒ̇ܥ
Eph:madChurch ܐܝܙܓܕܗ ܕܡ̇ܐ ܗܘ ܠܟ ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܟ ܗܘ ܚܙܝܢܝܗܝ ܕܣ̣ܢܐ ܗܘ ܟܠܗ ܐܢܬ ⁵ܐܪܓܫܘ ܗܟܢ 5ܘܐܢ ܐܝܬ ܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܚܕ ܘܐܢܬ
Eph:madChurch ܐܢܬ ܗܘ ]ܪܒ ²[ܘܙܥܘܪ ܥܡ ܟܠ -- ܡܘܫܚܢ̈ XXX . X X ܨ X ܨܪܬ ܐܢܬ -- -- -- ]ܘܠܐ ²[ܡܬܚܐ ܥܡܟ -- -- ܘܬܘܒ ܚ̇ܙܝܬ ܕܟܠܟ -- --
Eph:madChurch ܐܦ ܗܘ 8ܣܒ ܢܬܩܠܟ ܥܡܗ ܕܐܕܡ ܒܦܘܚܡܐ ܘܡ̣ܢܘ ܢܦܚ̇ܡ ܟܝX ܐܢܬ ܒܪ ܪܐܙܗ· ⁸ ܓܠܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܟܢܘܬܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܒܥܝܪܐ ܐܦ
Eph:madChurch ܐܪܕܝ̣ ܐܦ ܐܢܬ ܩ̣ܢܝ ܕܠܟ ܗܘ ܦܐܝܢ̈ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ X⁰ . ܐܢܬ ܘܒܒܪܗ ܦܪܩܢ ܡܢܟ ܗܘ ܡܪܝ ܕܚ̇ܠ ܐܢܐ ܘܠܘܬܟ ܬܘܒ ܪܗ̇ܛ ܐܢܐ
Eph:madChurch ܒܡܨܥܬܐ ] ⁰ܐܢ ³[ܗܘ ܕܝܢ ܕܕܠܐ ]ܪܓܫܐ̈ ³[ܐܢܬ ܐܢܬ ܨܒܝܢܟ ܐܘ ܚܝܠܐ ܐܚܪܝܢ X0ܐܢ ܫܘܐܠܐ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܐܢܬ -- --
Eph:madChurch ܓܠܝܙ ܐܢܬ ܗXܘ ]ܡXܢ . XX ¹X[ ܪܘ ] 16ܟܝܢܐ ܐܣܝܪܐ ܠܐ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܕܬܫ̇ܐܠ ܐܦ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܬ̇ܫܐܠ ²⁰ܘܐܢ ܡܢ ܫܘܐܠܐ ܓܠܝܙ
Eph:madChurch ܕܝܢ ܕܩܕܝܫ ܐܢܬ ܠܐ ܢܕܬ ܡܢ ܚܘܒܝܢ̈ ܝ X ܒ 5ܒܗ̇ ܬܘܒ ܒܟܢܘܬܟ ܐܢܬ ܠܟܐܢܘܬܟ ܕܟܕX ܐܢܫ ܛܡܐ ܣ̇ܢܐ ¹⁰ܠܛܡܐܐ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ ⁰
Eph:madChurch ܕܢܨܚܢܝܟ̈ ܐܬܬܢܐ ¹ܠܟ ܢܗܘܘܢ ܠܝ ܡܪܝ ܚܕܬܐ̈ ܒܚܘܒܟ ܐܢܬ ܘܪܒܝܬܐX -- ³ܡܪdd ܨܒ̇ܢܐXX -- . X X ¹ ܠܐ ܣܢܝܩ
Eph:madChurch ܕܣܢܐ X--⁵ܗܝ . ܢXܝX--⁴ܛܡܐܐ ܒܪܥܝܢܗX -- ²X XX . -- ܐܢܬ ܒܟ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܟܣܬܝܗܝ ܕܠܡܢX ܐܣܟܠ ܒܟ ܒܗ ܗܘ ¹⁰ܡܬܩܛܪܓ
Eph:madChurch ܕܬ̇ܫܐܠ ²⁰ܘܐܢ ܡܢ ܫܘܐܠܐ ܓܠܝܙ ܐܢܬ ܓܠܝܙ ܐܢܬ ܗXܘ ]ܡXܢ . ܐܢܬ ܗܘ ܬܠ̣ܐ ܣ̇ܟܐ ܕܡܠܐ̈ X 1ܐܢ ܫܠܝܛ ܐܢܬ ܕܬܫ̇ܐܠ ܐܦ ܠܐ ܣܢܝܩ
Eph:madChurch ܕܬܫ̇ܐܠ ܐܦ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܬ̇ܫܐܠ ²⁰ܘܐܢ ܡܢ ܫܘܐܠܐ ܓܠܝܙ ܐܢܬ ܕܐܬܕܪܫ ܒܡܨܥܬܐ ܒܗܝܢ ܗܘ ܬܠ̣ܐ ܣ̇ܟܐ ܕܡܠܐ̈ X 1ܐܢ ܫܠܝܛ
Eph:madChurch ܗXܘ ]ܡXܢ . XX ¹X[ ܪܘ ] 16ܟܝܢܐ ܐܣܝܪܐ ܠܐ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܐܦ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܬ̇ܫܐܠ ²⁰ܘܐܢ ܡܢ ܫܘܐܠܐ ܓܠܝܙ ܐܢܬ ܓܠܝܙ
Eph:madChurch ܗܘ ]ܪܒ ²[ܘܙܥܘܪ ܥܡ ܟܠ -- ܡܘܫܚܢ̈ XXX . X X ܨ X ܨܪܬ ]ܨܠܡ ܐܢܬ -- ]ܘܠܐ ²[ܡܬܚܐ ܥܡܟ -- -- ܘܬܘܒ ܚ̇ܙܝܬ ܕܟܠܟ -- -- ܐܢܬ