simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCarNis [121] 18ܕܐܝܠܝܢ ⁷ܕܡܓܢ ܢܛ̇ܪ ܐܢܬ ܡܛܠ ܣܝܦܐ ܘܣܪܩܐ̈ X ܐܢܬ ܢܘܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ⁸ܕܐܝܩܐ ܢܛ̇ܪ ܐܢܬ ܗܝܡܢ ܕܒܗܝܢ ܡܡܠܟ
Eph:madCarNis [20] 6ܠܟ ܒܝܫܐ ܙܟܐܘܟ ܟܐܢܐ̈ ܐܦ ܙܟ̇ܝܢ ܠܟ X ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܢܬ ܫܢܬ ܙܒܢܐ ܗܝ ܠܐ ܬܣܒܪ ܡܘܬܐ ܕܡܘܬܐ ܐܢܬ X ¹ܕܐܝܟ ܛܠܠܐ
Eph:madCarNis [28] 7ܚܒܠܐ ܕܡܓܢ ܬܬܠܐ ܠܟ ܐܘ ܣܛܢܐ ܕܬܠܐ ܠܗ ܚܒܠܐ ܒܝܩܝܪ ܐܢܬ ܡ̣ܬܩܢ ܠܬܪܥܣܪܬܗ̈ ܕܒܬܪܥܣܪ̈ ܫܒܛܝܢ̈ ܐܢܬ ܗܘ ܡܬܚܝܒ
Eph:madCarNis [28] 7ܠܘ ܡܘܬܐ ܓܠܝܐ ܩܛ̇ܠ ܐܘ ܣܛܢܐ ܡܘܬܟ ܗܘ ܟܣܝܐ ܩܛ̇ܠ ܐܢܬ ܕܣܢܝܢ ܠܟ ܚܝܐ̈ ܘܡܝܬܐ̈ ܠܟܠ ܪܘܟܒܝܢ̈ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܘܡܚ̇ܒܠ
Eph:madCarNis [40] X0ܕܦܠܓܝ ܐܢܬ ܡܘܬܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ¹ܘܐܢܐ ܦܠܓܟ ܦܠܓܝ ܗܘ ܐܢܬ ܡܪܝ ܠܐ ܥܒܕܬ ܣ̇ܢܐ ܡܪܗ ܒܦܬܟܪܐ̈ ܡܝܬܐ̈ ܠܚܝܐ̈ ܗܐ ܩ̇ܛܠ
Eph:madCarNis [72] X8ܠܘ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܐܫܟܚܬ ܐܝܟ ܫܪܝܪܐ ܕܣܢܝܬ ܗܘ ܐܦ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܦܝ̈ ܒܒܪܝܬܐ ²ܠܐ ܓܝܪ ܢܟܠܬ ܐܟܘܬܟ ܕܕܠܐ ܢܟܠܐ̈ ܠܐ ܒܐ̇ܬ
Eph:madCarNis [80] 20ܐܢܐ ܐܚܘܒ ܘܐܢܬ ܐܨܛܚܐ ²ܐܘ ܣܛܢܐ ܛܒ ܠܝ ܕܐܗܘܐ ܐܢܬ ܗܘ ܙܟܝܬ ܒܝܫܐ ܐܢ ܦܪܫ ܐܢܬ ܟܠܝܠܟ ܟܠܗ ܟܘܐܪܐ ܗܘ ܐܢ ܪܓܫ
Eph:madCarNis [X6] 14ܡܘܬܐ ܠܡܢܐ ܐܬܦܠܓܬ ܥܠ ܫܘܝܘܬܢ ܗܘ̣ܝ ܠܝ ܚܒܪܐ ܐܢܬ ܗܘ ܡܟܝܠ ܒܝܢܬܢ ܐܘ ܣܛܢܐ XX ܦܩܪܐܝܬ ܓܝܪ ܒܡܪܟ ܗܐ ܣ̇ܒܟ
Eph:madCarNis X ¹ܕܐܝܟ ܛܠܠܐ ܐܢܬ [20] 6ܠܟ ܒܝܫܐ ܙܟܐܘܟ ܟܐܢܐ̈ ܐܦ ܐܢܬ 5ܗܕܐ ܡܝܬܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܫܢܬ ܙܒܢܐ ܗܝ ܠܐ ܬܣܒܪ ܡܘܬܐ ܕܡܘܬܐ
Eph:madCarNis X ܕܠܐ ܬܝܒܝܢ ܡܝܬܐ̈ ܒܫܝܘܠ ܒܝܬ ܚܝܐ̈ ܣܩ ܡܪܝ ܐܣܩ ܐܢܬ ܒܬܪܬܝXܗܝܢ̈ ⁴ ܕܐܘܕܐ ܝܠܦܬ ¹ܕܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܐܦ ⁶ܐܠܗܐ
Eph:madCarNis X ܗܒ ܪܗܒܘܢܐ ܩܪܝܒܐ ܕܢܬܗܝܡܢ ܐܦ ܡܘܠܟܢܟ ܪܚܝܩܐ [ 31] ܐܢܬ ܕܗ̇ܘܐ ܗܘ ܠܡ ܢܘܚܡܐ ܐܡܬܝ ܐܡܬܝ ¹ܐܢ ܕܝܢ ܣ̇ܓܝ ܚܣܝܢ
Eph:madCarNis X ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܢܝܕܐ̈ ܠܟ ܛܘܠܩܐ ܗܝ [16] 4ܗܐ ܡܘܬܐ ܘܒܝܫܐ ܐܢܬ ܠܗ ܓܢܒܪܘܬܟܝ [X2] 3ܢܘܪܟ ܒܩܢܟ ܐܘ ܡܘܬܐ X ¹ܘܠܐ ܪܓܫ
Eph:madCarNis XX ¹ ܕܝ̇ܢXܝ X -- ⁸ܬܐܒܕ X -- ⁷ܘ XX X -- ⁵ X XX . -- ⁸ܐܝܢܘ X ܐܢܬ [107] ܘܐX ܢܘܚܡܐ ܠܐ ܗ̇ܘܐ . XXX X -- ³ܘ XX X -- ²ܚܬܝܪ
Eph:madCarNis XX ܕܫܘܪܐ ܕܢܟܦܬܐ̈ ܛܢܢܐ ܗܘ ܕܓܒܪܝܗܝܢ̈ 79] ܝ 14ܝܡܡܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܐ ܘܠܟ ܡܪܝ ܡܟܝܪܐ ܐܢܐ ܫܠܝܚܐ ܕܡܟܪܢܝ ܠܟ ܐܡܪ ܠܝ ܕܛܢܢܐ
Eph:madCarNis XX ܥܘܢܝܬܐ : ܫܡܥ ܩܠ ܓܥܬܝ ¹ܝܠܕܝ̈ [7] 2ܫܢܝܐ̈ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܢܬ ܕܬܘܒ ܢܩܒܥܝܘܗܝ ܒܐܬܪܗ ܠܟ ܡܪܝ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܕܠܝܠܢ ܕܐܠܗܐ
Eph:madCarNis ²ܪ̈ ܢ ܚܪX ³ܗܐ ܣܝܡܬܝ X ܗܘ ܒܫܒܒܘܬܐ ⁴ ܕܡܫܒܚܬܐ X ³ܐܘܪܗܝ ܐܢܬ ܕܦܫܘ ܒܢܝܘܘܝ̈ ܡܨܪܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܒܒܬܐ ܕܣܕܘܡܝܐ̈ XX
Eph:madCarNis ¹ܡܢܘ ²ܕܢܚܙܐ ܗܘܐ³ ܘܠܐ ܢܗܝܡܢX ܕܐܦ ܐܠܗܐܐܢܬ ܗܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ · 1ܕܫܗܘ X X -- ² XX -- ³ܕܟܕ ܝXܝX ¹ ܢܬ̇ܦܠܓ ܗܘܐ ܕܒܪܢܫܐ
Eph:madCarNis ܐܘ ܒܪ ܕܘܝܕ ⁰ܝ ܕܟܐܢܘܬܗ ܕܕܘܝܕ ܥܦܬ ܕܬܪܝܢ̈ ܚܒܠܝܢ̈ ܩܛܠ ܐܢܬ ܠܐܕܘܡܝܐ̈ ܚܒܠܝܢ̈ ⁸ܚܒܠܝܢ̈ ܘܚܪܒ ܐܢܘܢ ܟܡܐ ܟܝ ܪܚܡܢ
Eph:madCarNis ܐܘ ܣܟܠܐ [72] 11ܐܫܬܥܐ ܠܢ ܚܠܫܐ ܡܢܘ ܐܓܪܐ ܕܨܠܘܬܟ X ܐܢܬ ܘܢܫܪܐ̈ ²ܡܢܟ ܩܠܝܠܝܢ ܘܐܪܝܘܬܐ̈ ܥܙܝܙܝܢ ³ ܘܡܢܐ ²ܚܬܝܪ
Eph:madCarNis ܐܟܘܬܝ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ [76] X9ܡܢܝ ܡܕܚܠ ܕܚ̇ܠ ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܢܬ [72] X8ܠܘ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܐܫܟܚܬ ܐܝܟ ܫܪܝܪܐ ܕܣܢܝܬ ܗܘ ܐܦ