simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd . ܐܩܛܘܠ ܐܢܐ ܠܒܪܟ ܒܘܟܪܟ ܕܡܫܟܚ ܐܢܐ . ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ . ܕܕܠܡܐ ܚܠܦ ܒܘܟܪܝ ܕܟܠܝܬ : ܗ̇ܘ ܕܠܡܟܠܝܗ ܠܐ ܡܫܟܚ
Eph:ComGen&Exd . ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܢܒܝܐ ܡܠܝܠܐ̣ . ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ ܫܬܝܩܐ . ܒܪܡ ܐܢܐ ܐܢܬ . 8 ܒܠܟܓܘܬܝ ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܪܗ . ܒܗܕܐ ܕܙܥܘܪ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܝܪܒ
Eph:ComGen&Exd . ܗܐ ܒܬܡܝܡܘܬ ܠܒܝ ܘܒܕܟܝܘܬ ܐܝܕܝ̈ ܥܒܕܬܗ̇ ܠܗܕܐ . ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܐܢܬܬ ܓܒܪܐ ܗ̣ܝ . ܘܐܡ̣ܪ ܐܒܝܡܠܟ ܠܥܡܐ ܙܟܝܐ ܩ̇ܛܠ
Eph:ComGen&Exd . ܗܐ ܡܢ ܐܝܠܢܐ ܕܦܩܕܬܟ ܕܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ ܐܟܠܬ . ܦܘܪܣܝܟ ܐܢܬ ܡܛܠܬܟ . ܐܦܢ ܕܝܢ ܠܗ ܀ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܡܢܘ ܚܘܝܟ ܕܥܪܛܠܝ
Eph:ComGen&Exd . ܘܐܡ̣ܪ · ܕܐܢܐ ܥܣܘ . ܥܒܕܬ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܠܝ . ܐܬܦܠܓ ܠܗ ܕܝܢ ܐܢܬ ܘܫܩ̣ܠ ܘܐܥܠ . ܘܩ̣ܪܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܒܘܗܝ . ܕܡ̇ܢ
Eph:ComGen&Exd . ܘܐܢ ܡ̣ܢ ܡܘܬܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܢ̈ ܫܠܡܢ̈ ܥܠܝܟ ܐܢܬ ܠܡܟ ܬܪܬܝܢ̈ ܢܫܝܢ̈ . ܐܘܠܕ ܡܢ ܥܕܐ ܠܝܘܒܠ . ܝX ܡܘܬܐ ܫ̇ܐܠ
Eph:ComGen&Exd . ܘܕܠܐ ܐܡ̣ܪ X ܕܡܫܬܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܠܗ . ܟܠܢ ܡܚܒܝܢ ܚܢܢ ܠܗ . ܐܢܬ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܐܚܒܬܝܗܝ ܥܒܕܘ ܗܕܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܠܒܢܝܡܝܢ ܪܚܡ
Eph:ComGen&Exd . ܘܥܠ ܐܝܫܡܥܐܝܠ ܫܡܥܬܟ . ܘܗܐ ܒܪܟܬܗ ܘܐܣܓܝܬܗ ܀ X ܐܢܬ ܡܢܣܐ ܐܢܐ ܠܟ . ܕܐܢ ܘܐܦ ܒܐܝܕܐ ܕܠܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܐ ܠܟ ܡܗܝܡܢ
Eph:ComGen&Exd . ܚܝܠܝ ܘܪܝܫ ܬܘܩܦܝ . ܕܢܘܕܥ ܕܥܕܡܐ ܕܫܩ̣ܠ ܠܠܝܐ . ܐܢܬ ܦܘܡܗ̣ . ܘܠܪܘܒܝܠ ܒܘܟܪܗ ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܀ [2]ܪܘܒܝܠ ܒܘܟܪܝ
Eph:ComGen&Exd . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܝܬ ܢܛܘܪܗ . ܕܡܢܐ ܥܒܕܬ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܐܢܬ ܠܗ ܕܡܢܐ ܥܒ̣ܕܬ . ܐܢ ܓܝܪ ܝXX ܝX ܕܐܝܟܘ ܗܒܝܠ ܠܐ ܝܕܥ
Eph:ComGen&Exd X ܒܕܪܐ ܗܢܐ . ܘܡ̣ܢ ܒܥܝܪܐ ܕܟܝܬܐ ܣܒ ܠܟ ܫܒܥܐ̈ ܙܘܓܝܢ̈ . ܐܢܬ . ܕܥܘܠ ܐܢܬ ܘܟܘܠܗ ܒܝܬܟ ܠܩܒܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܠܟ ܚܙܝܬ ܕܙܕܝܩ
Eph:ComGen&Exd ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܢ̈ ܫܠܡܢ̈ ܥܠܝܟ ܗܠܝܢ ܕܐܬܓܙܪ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܡܢ ܥܕܐ ܠܝܘܒܠ . ܝX ܡܘܬܐ ܫ̇ܐܠ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܡ̣ܢ ܡܘܬܐ ܕܚ̇ܠ
Eph:ComGen&Exd ܐܕܡ . ܐܕܡ ܕܝܢ ܚܠܦ ܕܢܘܕܐ ܒܣܟܠܘܬܗ̣ . ܘܢܫܐܠ ܚܢܢܐ ܩܕܡ ܝ ܐܢܬ ܘܐܬܚܫܚ ܒܩܠ ܣܦܘܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܩܠ ܕܘܪܟܬܐ̈ . ܘܐܡ̣ܪ ܕܐܝܟܐ
Eph:ComGen&Exd ܒܗ̇ ܝܪܒ ܐܢܬ . ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܢܒܝܐ ܡܠܝܠܐ̣ . ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ ܐܢܬ ܫܘܚܠܦܐ XXX . 8 ܒܠܟܓܘܬܝ ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܪܗ . ܒܗܕܐ ܕܙܥܘܪ
Eph:ComGen&Exd ܒܚܝܠܗ ܕܦܪܥܘܢ ܒܝܕ ܡܚܘܬܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܬܡܨܝܬ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܐܢܬ ܕܕܚܠ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܦܪܥܘܢ̣ . ܗܟܢܐ ܕܚܠܬ ܡ̣ܢ ܚܘܝܐ . ܡܬܡܨܐ
Eph:ComGen&Exd ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܕܘܘܢܐ̈ ܚܒܝܒܝܢ̈ ܠܟ ܚܝܐ̈ . ܠܗܒܝܠ ܕܪܚܝܩ ܐܢܬ ܥܠܝܟ ܗܠܝܢ ܕܐܬܓܙܪ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܐܬ --X ܐܢܬ ܠܟ . ܐܢ ܓܝܪ
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܕܚ̇ܙܐ ܐܬܒܪܟܬ ܒܗܝܡܢܘܬܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܫܡ ܐܢܬ ܐܢܝܢ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܒܪܟܬܟ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܒܪܟܬ ܐܢܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܐܠܗܐ . ܒܗܢܐ ܓܝܪ ܝX ܕܚܒܝܒ ܠܟ ܡ̣ܢ ܟܠ ܆ ܐܬܝܕܥ ܚܘܒܟ ܐܢܬ ܒܨܝܪ ܘܐܣܠܝܗ ܠܩܘܪܒܢܗ̣ . ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܕܗܫܐ ܐܘܕܥܬ ܕܕܚܠܗ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܥܒܕ ܥܕܡܐ ܠܐܪܒܥܣܪܐ . ܘܢܟܣܘܢܗ ܒܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ . ܐܢܬ . ܟܕ ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܫܠܝܢ ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ . ܡܢܐ ܡܨܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܕܠܡܐ ܠܐ ܝ ܫܡܥܝܢ ܠܟ . ܗܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟ ܕܢܫܡܥܘܢ ܠܩܠܟ . ܐܢܬ ܐܢܘܢ̣ . ܘܡܣܩ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢܝܐ̈ . ܘܕܡܬܩܢܛ