simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet . O⬩ 18ܙܘܗܪܐ ܕ܏ܝܙ X . ¹ܐܬܚܫܒ ܟܠܝܘܡ ܒܠܒܟ ²ܕܝܘܡܢܐ X ܐܢܬ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܓܠܐ ܕܒܥܝܢܗ ܕܐܚܘܟ̣ ܘܩܪܝܬܐ ܕܒܥܝܢܟ ܠܐ ܒ̇ܚܪ
DadQaṭ:ComAscet . O⬩ܣܓܝ ܓܝܪ ܡܟܫܠܐ ܘܡܥܝܩܐ ܫܝܛܘܬܐ ܘܠܐ ܚܫܝܒܘܬܐ ܐܢܬ . O⬩ܪܡܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇X : X ܒܗ̇ܝ ³ܕܬܬܟܫܠ ܗ̇ܝ ⁴ܕܠܐ ܚܫܝܒ
DadQaṭ:ComAscet |ܒܐܠܗܐ . ⁰ ܥܘܗܕܢܐ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܬܠܬ̈ ܫܥܝܢ̈ ܪܒܬ ܡܘܬܪ ܆ ܐܢܬ ܟܠܝܘܡ ܒܠܒܟ ²ܕܝܘܡܢܐ X ܐܝܬ ܠܝ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ̣ ³ܘܠܐ ܚ̇ܛܐ
DadQaṭ:ComAscet ³ܠܡܐܙܠ ܘܫܠܝܐ ܒܟ ܆ ܕܢܐܡܪ : X¹ ܕܐܢ ܠܡ ܬܬܩܛܥ ܠܟ ܘܬܫܬܓܫ ܐܢܬ : ܕܠܐ ܦ̇ܩܚ ²ܠܟܝ ܗܕܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܓܗܢܐ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕܐ
DadQaṭ:ComAscet ܆ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܐܦ ܠܢܦܫܐ ܕܒܬܚܠܘܦܐ ⁸ XX ܬܡܚܐ ⁷ܘܬܬܟܬܫܝ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܡܚܝܘܗܝ ܒܬܚܠܘܦܐ ܘܡܟܝܠ ⁵ܡ̇ܚܐ ⁰ | ܐܢܬ ܘܒ̇ܠܥ
DadQaṭ:ComAscet ܐܝܩܪܐ ܘܫܘܒܚܐ ³ܕܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ⁴ܐܣܝܪ ܐܢܬ ܒܪܚܡܬ ܥܘܬܪܐ ܐܢܬ X ܗ̇ܝ ܕܬܚܒ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ¹ܕܐܒ̇ܕ ܆ O⬩ܕܢܐܡܪ : ܡܛܠ ² ܕܪܚ̇ܡ
DadQaṭ:ComAscet ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܚܛܗܝܟ̈ ܘܕܐ̇ܢ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܕܬܕܘܢ ܢܦܫܟ ܡ̇ܝܬܝܐ ¹ܡܟܝܟܘܬܐ ܆ O⬩ ܕܢܐܡܪ : ܕܐܢ ܡܬܒܩܐ
DadQaṭ:ComAscet ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܕܚܠܐ ܠܟ ܬܐܪܬܟ ܘܡܟܣܐ ܟܕ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܢܬ ܒܟ ܐܚܪܢܐ̈ ⁴ X ܒܝܕܥܬܗܘܢ ܒܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܥܠܝܟ ܇ ܐܦ
DadQaṭ:ComAscet ܐܦ ܕܬܡܚܝܘܗܝ ܒܬܚܠܘܦܐ̣ X ܡܟܝܠ ܡܚܝܬ ܘܒܠܥܬ ܇ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ⁴ ܠܣܛܝܐ ܒܒܝܬܟ ܫ̇ܚܩ ܠܟ ܘܠܐ ܫ̇ܒܩ ܠܟ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ̣ ܡܫܪܐ
DadQaṭ:ComAscet ܐܦ ܡܪܢܝܬܐ̈ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܕܙܪܥܝܢXX ܒܟ ܕܝܘܐ̈ ܘܩܘܡ ܐܢܬ ܘܢܥܒܪܘܢ ܥܒܪܝܐ̈ ܘܢܬܛܒܥܘܢ ܒܗ ܡܨܪܝܐ̈ . ܫܒܘܩ
DadQaṭ:ComAscet ܒܐܘܪܚܐ X ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܆ ܠܐ ܢܕܘܕܘܢܟ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܒܨܦܬܐ ܐܢܬ ܗܢܐ ܘܫ̇ܒܩ ܐܢܬ ܓܢܣܐ ܘܐܬܪܐ̣ ܘܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܠܡܫܝܚܐ ܘܪܕ̇ܐ
DadQaṭ:ComAscet ܒܐܚܘܟ ܐܝܟ ܕܒܫܝܛܐ ܘܣܟܠܐ ܘܚܣܝܪ ܡܕܥܐ̣ ܐܦ ¹³ܚܛܝܐ ܐܢܬ ܘܕܠܝܬ ܐܟܘܬܟ ܘܐܦ ܕܐܝܬܝܟ ¹²ܙܕܝܩܐ ܘܓܡܝܪܐ ܇ ܚܐ̇ܪ
DadQaṭ:ComAscet ܒܐܝܩܪܗ̣ ܐܝܟ ܕܬܒܨܪ ܐܝܩܪܗ ܘܬܫܒܘܚܬܗ . X ܥܝܢܐ ܒܝܫܬܐ : ܐܢܬ X X ܕܡܫܬܒܚ ܝܬܝܪ ܡܢܟ̣ ܡܬܢܐ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܒܝܫܬܐ̈ ܟܕ ܚ̇ܣܡ
DadQaṭ:ComAscet ܒܒܘܨܪܘܗܝ̣̈ ܐܠܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢܟ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܠܘܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ ³ܠܐܚܘܟ ܠܓܡܪ ܘܠܐ ܬܚܝܒܝܘܗܝ ⁴ܘܠܐ ܬܣܠܝܘܗܝ ⁵ܟܕ ܡܬܒܩܐ
DadQaṭ:ComAscet ܒܓܘܫܡܐ ܘܠܐ ܥܗܢܐ ܠܟ ܠܥܡܠܐ ܆ ܠܐ ܬܚܣܡ ܒܗܘܢ ܘܬܬܥܕܠ ܐܢܬ ܘܬܚܙܐ ܐܦ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܝܘܡܬܟ̈ ܕܣܓܝ ܥܡܠܝܢ ܇ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܚܝܠ
DadQaṭ:ComAscet ܒܗ̇ܘ ⁵ -- X ܕ X XXX -- ³ܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ddXXXX ܐܢܬ ³ܒܝܫܐ ⁴ܐܝܬܘܗܝ : Xܚܣܡܐ : O⬩ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܚ̇ܣܡ
DadQaṭ:ComAscet ܒܗܘܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ̣ ¹⁰² ܡܬܚܙܝܢ ܠܟ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܘܡܢ ܦܚܡܐ ܕܣܓܝܐܘܬ X | X X0ܚܛܗܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܘܕܐ
DadQaṭ:ComAscet ܒܟܠܗ ܚܝܠܟ ܕ ܠܐ ܬܚܙܐ ܠܐܢܫ ܘܠ ܐ ܬܡܠܠ ܥܡ ܐܢܫ ܘܠܐ ܬܫܡܥ ܐܢܬ ܪܓܫܝܟ̈ ܡܢ ܦܗܝܐ ܒܝܕ ܫܠܝܐ ܐܡܝܢܐ ܘܢܛܝܪܐ̣ ¹²ܟܕ ܝ̇ܨܦ
DadQaṭ:ComAscet ܒܠܫܢܟ ܐܠܐ ܕܗܘ̇ܐ ܐܢܬ ܥܠܬܐ ܕܫܚܩܐ ¹⁴ܠܚܕ ܡܢ ܐܚܐ̈ ܆ ܫܢܐ ܐܢܬ ܒܝܬ ܐܚܐ̈ ܡܢ ܩܪܒܐ ܕܕܝܘܐ̣̈ ܘܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܕܠܐ ܙܗܝܪ
DadQaṭ:ComAscet ܒܢܦܫܟ ܕܠܐ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ . X 31ܙܘܗܪܐ ܕܬܠܬܝܢ̈ X . ܐܢܬ ܕܕܝܘܐ̣̈ ܘܩܛܝܪܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܦܣܘܩ ܥܠ ܡܕܡ ܕܦ̇ܪܫ