simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke · ܗܠܝܢ ܡܫܪܬܚܐܝܬ ܡ̇ܢܣܐ ܕܢܢ̇ܗܪ ܂ ܚܐ̇ܪ ܓܝܪ ܠܘܬ ܗܕܐ ܐܢܬ ܠܝ ܩ̇ܪܒ ܝX ܐܬ ܟܕ ܡܦܝܣ ܐܢܬ ܂ ܐܪܐ ܝܕXܝ ܐܢܬ̣ ܘܡܗ̇ܝܡܢ
Cyr:ComLuke ·0ܕܢܐܡܪ ܃ ܕܬܚܘܬ ܢܘܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ̣ ܘܬܓܡܪ ܐܢܘܢ ܃ ܟܕ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܪܒܘܬܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܒܗ̣ ܂ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ̣ ܂ ܡܪܢ̣ ܂ ܨ̇ܒܐ
Cyr:ComLuke ܂ Xܝܝ ܂ ܡܗܝܡܢܐ ܂ ܠܐܡܬܝ ܫ̇ܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܕܬܩܛܪܓ ܇ ܠܚܝܠܐ ܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ̇ ܂ ܘܐܬܐ̇ ܐܚܪܬܐ ܫ̇ܐܠ ܐܢܬ ܂ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܡܫܬܟܚ
Cyr:ComLuke ܂ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ ܠܐܚܘܟ ܇ ܕܐܚܝ ܫܒܘܩ ܕܐܦܩ ܐܢܬ ܕܐܚܘܟ ܇ ܝܝ ܒܩ̇ܪܝܬܐ ܕܝܢ ܕܒܥܝܢܐ ܕܝܠܟ ܠܐ ܡ̇ܬܒܩܐ
Cyr:ComLuke ܂ ܐܠܐ ܡܬܓܚܟ ܗܘܐ ܡܢ ܡܫܝܚܐ̇ ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܩ̣ܪܐ ܡܢ ܐܢܬ ܂ ܕܩ̣ܪܒ ܐܢܫ ܝ ܘܐܡ̣ܪ ܆ ܡܠܦܢܐ̣ ܂ ܐܩܦ ܠܟ ܠܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ
Cyr:ComLuke ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܒܕܘܟ ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܝܕ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܂ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܐܘܚܕܢܗ ܕܡܐ̇ ܂ ܘܠܕܠܘܚܝܐ ܕܓܠܠܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܡܫ̇ܬܩ
Cyr:ComLuke ܂ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܡܫܬܟܚ ܐܢܬ ܂ Xܝܝ ܂ ܡܗܝܡܢܐ ܂ ܠܐܡܬܝ ܫ̇ܠܐ ܐܢܬ ܕܬܘܬܪܐ̣̈ ܂ ܐܘ ܬܘܒ ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ̇ ܂ ܘܐܬܐ̇ ܐܚܪܬܐ ܫ̇ܐܠ
Cyr:ComLuke ܂ ܐܪܐ ܝܕXܝ ܐܢܬ̣ ܘܡܗ̇ܝܡܢ ܐܢܬ · ܗܠܝܢ ܡܫܪܬܚܐܝܬ ܡ̇ܢܣܐ ܐܢܬ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘ ܂ ܐܝܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܩ̇ܪܒ ܝX ܐܬ ܟܕ ܡܦܝܣ
Cyr:ComLuke ܂ ܐܬܒܩܐ ܒܡܚܝܠܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܟ ܂ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܡܪܢܝܐ̈ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܡܪܐ ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܫ̇ܘܪ
Cyr:ComLuke ܂ ܕܕܐܝܟ ܐܝܟܢ̣ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ ܂ ܐܬܝܐ ܠܢ ܓܝܪ ܡܠܬܐ̣ ܒܝܕ ܐܢܬ ܢܘܟܪܝܬܐ ܝ ܕܝܠܗ ܡܫܡܠܝܐܝܬ̣ ܂ ܘܠܐ ܐܢܬ ܬܣܬܓܦ ܟܕ ܢ̇ܣܒ
Cyr:ComLuke ܂ ܕܢܫܡ̇ܠܐ ܥܒ̇ܕܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܡܬ̇ܟܫܦ ܐܢܬ̣ ܂ ܐܪܐ ܠܘ ܐܢܬ ܓܒܪܐ ܚܛܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܝܛܐ ܘܠܗ̇ܘ ܚܛܝܐ ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܐܡ̇ܪ
Cyr:ComLuke ܂ ܕܥ ܕܝܢ ܡ̇ܠܘܢ ܆ ܕܗܦܟ̣ܬ ܣܓܝ̣ܬ ܛܝܒܘܬܐ ܕܡܙܕܩܐ ܐܢܬ ܬܣܬܪXܒ ܇ ܟܕ ܪܒܘXܐ ܂ XX ܂ ܕܗܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡ ܐܬܚܛܝ̈ ܡܬܚܫܒ
Cyr:ComLuke ܂ ܕܥܡ ܠܐܒܘܗܝ ܂ ܬܗܝܪܝܢ̈ ܗܘܘ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܇ ܥܠ ܪܒܘܬܗ ܐܢܬ ܢܬܚܪܪ ܛܠܝܐ ܃ ܡܢ ܂ ܙ ܝ ܂ ܟܘܪܗܢܐ ܡܪܝܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܐ ܡܪܓܫ
Cyr:ComLuke ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܠܥܠ ܡܢ ܣܒܥܐ ܒܗܠܝܢ ܡܘܬܪܢܝܬܐ X ܂ ܘܗ̇ܝ ܐܢܬ ܘܪܘܚܢܝܐ̈ ܂ ܢ̇ܡܠ̣ܐ ܢܦܫܬܢ̈ ܂ ܘܠܐ ܬܠ̣ܐܐ ܡܢ ܕܡ̇ܬܩ
Cyr:ComLuke ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܥܢ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܕܬܪܚ̣ܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ̣ ܂ ܡܢ ܟܠܗ ܐܢܬ ܕܝܢ̣ ܐܡܪ ܠܘܬܗ ܂ ܒܢܡܘܣܐ̣ ܡܢܐ ܟܬܝܒ ܂ ܐܝ̇ܟܢܐ ܩ̇ܪܐ ܝ
Cyr:ComLuke ܂ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܚܘܒܐ ܢܬܬܐܡܪܢ̈ ܠܘܬܟܘܢ ܃ ܐܝܟ ܕܒܐܣܘܪܐ ܐܢܬ ܢܩܒܠ ܂ ܦܘܫ ܡܢ ܐܣܘܛܘܬܐ ܝX ܕܒܒܣܡܐ̈ ܕܠܐ ܬܫܬܟܚ ܕܟ̇ܦܢ
Cyr:ComLuke ܂ ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܒܟܝܐ ܃ ܕܒܨܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܒܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܢܕܥ ܟܝܢܐ ܕܒܪܝܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܡܫܪܪ
Cyr:ComLuke ܂ ܘܟܕ ܩܪܝܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܒܥܝܢܟ ܂ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܓ̣ܠܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܇ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܒܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܫ̇ܒX ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܘܒܗ̇ܢܘܢ ܟ̇ܐܐ ܝܝ
Cyr:ComLuke ܂ ܚ̇ܪܪ ܠܘܩܕܡ ܐܢܬ ܠܟ ܡܢ ܥܕܠܝܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܡܢ ܐܢܬ ܥܕܠܐܝܬ ܫܘܪܐܝܬ ܂ ܡܢ ܐܝܕܐ ܦܪܗܣܝܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܂ ܗܕܐ ܣ̇ܥܪ
Cyr:ComLuke ܂ ܝ ܓܣܐ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܠܟ ܦܐܝܢ̈ ܂ ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ̣ ܂ ܐܢܬ ܘܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ̇ ܂ ܕܡ̣ܢܘ ܐܪܐ ܐܝܬܝܟ̣ ܘܠܘܬ ܡ̇ܢ ܡܡܠܠ