simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 . X 1X X141⬩ܐܠܐ ܣܓܝ̇ܐܬܐX ¹ܕܡܢ ܩܛܠܐ ܩܫܝܢ̈ ²ܣܥ̇ܪ ܐܢܬ XX X 8ܐܢܫܐ ܟܠܗܘܢ ܣܛܢܐ ܐܡܝܬ . X |ܐܠܐ ܐܢܬ ܗܫܐ ܠܐ ܩܛ̇ܠ
Chrys:ComJohn1 . X 5 X107ܡܢܐ ܕܝܢ ܢܝܩܕܡܩX . ܥܕܟܝܠ ܒܫܝܛܘܬܐ ܐܢܬ ܫܡܥܬ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܬܒ̇ܥ ܐܢܬ ܡܢܢ . ܗܝ̇ ܕܡܛܠ ܓܘܫܡܐ ܠܐ ܥܒ̇ܕ
Chrys:ComJohn1 . XXX75 ܒܫܠܝܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡܪܢ . ܨ ܒܝܢ ܗܘܘ ܐܢܬ . ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠẌ . ܐܠܐ ܡܢܐ . ܐܝܟܐ |ܗܘ̇ܐ
Chrys:ComJohn1 . Xܬܗܘܐܚܠܝܩ . ܥܢ̣Xܐܗ ܘ̣ܟ̇ܝܗܐXܘܐܩ̣̇Xܝ- XXX X ܐܢܬ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܀ X ܫ⬩⬩⬩ܠܡ ܀ XXXX X ܐ̇̇ ܠܗXܝܫܘܥ . ܝܒ̇ܐ
Chrys:ComJohn1 . ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܓܝܪ ܠܘ ܒܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܢܬ . ܘܚܒ̇ܟ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܡܦ̣ܪܫ . ܘܥܠܝܬܐ̈ ܬܚܬܝܬܐ ܥܒ̇ܕ
Chrys:ComJohn1 . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢܫ ܡܢ ܦܬܘܪܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܠܐ ܘ̇X ܠܡܐܟܠ ܆ ܐܢܬ ܕܡܫܬܥܝܢ ܆ ܐܘ ܠܐ ܝܕܥܐܢܬ ܕܠXܣܡ ܒܪܫܐ ܣܓܝܐܐ ܢܦܫܟ ܡܥܬܕ
Chrys:ComJohn1 . ܐܝܢܐ ܗܟܝܠ ܣܒܪܐ ܕܚܝܐ̈ ܢܗܘܐ ²ܠܢ . ܕܟܕ ܥܡܪܝܢ̈ ܚܢܢ ܐܢܬ ܥܡܪܝܢ̈ . ܘܣܟܐ ܠܟܠܢܫ ܕܒܗܢܐ ܬܥܫܐ ܪܡܐ̣ ܚ̇ܙܐ
Chrys:ComJohn1 . ܐܝܬ ܠܟ ܨ ܒܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܕܐܒܐ ܆ ܘܗܐ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܢܬ ܒܥ̇ܐ ܐܢܐ ܨ ܒܝܢܝ . ܐܠܐ ܨ ܒܝܢܗ ܕܗܘ̇ ܕܫܕܪܢܝ . ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
Chrys:ComJohn1 . ܐܟܙܢܐ ܗܟܝܠ ܕܪܘܚܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܟܕ ܛܒ ܝܗܒܐ ܩܠܐ . ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܕܢܐܡܪ ܗܘܐ ܕܩܠܗ̇ ܗܘ ܫܡ̇ܥ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܘܟܕ ܛܒ ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܬܪܥܡ ܐܢܬ ܐܘ ܡܬܚܡܬ ܐܢܬ ܡܛܠ ܐܢܬ ܡܬܕܪܟ . ܐܨ ܕ ܡܕܝܢ ܒܥܩܪ ܙܠܝܩܐ̈ ܕܫܡܫܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܐ . ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠܐ . ܐܢ ܐܢܬ ܡܩܪܒ ܠܗ . ܥܠܘܗܝ ܓܝܪ ܕܢܫܒܗ̇ ܕܪܘܚܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܩܠܗ̇ ܫܡ̇ܥ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ . ܥܕܟܝܠ ܠܬܚܬ ܗܘ ܡܬܗܦܟ ܢܝܩܕܡܘܣ . ܐܢܬ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܢܥܒܕ ܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܐܢܬ ܥܒ̇ܕ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ . ܥܕܟܝܠ ܐܝܟ ܠܐ Xܗܝܡܢܐ ܡܡܠܠ . . ܐܢܬ ܠܥܠܡܐ ܀ 3ܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܢܥܒܕ ܕܐܢܬ ܥܒ̇ܕ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܡܠܬܐ ܕܡܥܠܐ ܫܓܘܫܝܐ ܣܓܝܐܐ ܡܦܢܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܡܠܦܢܟ . ܐܢܬ ܡܠܦܢܐ ܐܡܪ̇ ܐܢܬ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܬܡܠܠܢ ܠܐ ܡܩܒܠ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܡܢ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ . ¹ܣ̇ܒܪ ܕܪܘܪܒܬܐ̈ ܡܠܠ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܐܢܬ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܢܥܒܪ . . ܕܐܢܬ ܥܒ̇ܕ
Chrys:ComJohn1 . ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟ . ܕܡܕܡ ܕܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܡܡܠܠܝܢ ܐܢܬ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܦܢܗ ܕܐܝܣܪܝܠ : ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
Chrys:ComJohn1 . ܐܡܪ ܕܐܟܣܟܘܢ . ܕܠܘ ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܪܕܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ . ܐܢܬ ܠܗ . ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܐܡܪ . ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ
Chrys:ComJohn1 . ܐܢ ܒܗܘ̇ ܟܝܢܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܠܐ XX X19ܡܬܚܒܠܢܐ ܐܝܟ ܡܐ ܐܢܬ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܗܘ̇ ܕܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܢܐ ܡܬܦܠܓ
Chrys:ComJohn1 . ܐܢ ܠܘ ܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܬܘܒ ܨ ܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܚܦܝܘ ܐܦ ܐܢܬ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܒܝܫܬܐ ܡܘܕܥܝܢ ܘܐܡܪܝܢ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܥܡܕ
Chrys:ComJohn1 . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܐܚܪܬܐ ܕܡܥܠܝܐ ܨ ܒ̇ܐ ܐܢܐ ܠܡܐܡܪ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܢܬ ܡܟܝܠ ܡܦܟܢ ܐܢܬ . ܘܡܠܐ̈ ܫܛܘܪܬܐ̈ ܡܘܒܠ ܐܢܬ ܘܡܝܬܐ