simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit . . 4ܐܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܘܩܢܘܡܐ̈ ܠܡܫܝܚܐ ܡܬܚܡ ܐܢܬ : ܐܡܪ ܐܢܬ ܘܡܫܝܚܐ̈ X ܫܘܝܝ̈ ܒܟܝܢܐ ܘܡܟܝܠ ܠܪܒܝܥܝܘܬܐ ܡܫܒܚ
ChalcedWrit . . 5ܘܬܘܒ . ܟܕ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܘܩܢܘܡܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܚܢܦܐ ܐܢܬ ܠܟ ܥܒܕܬ ܟܕ ܠܪܒܝܥܝܘܬܐ ܐܘ ܟܝܬ ܠܒܪܝܬܐ ܣ̇ܓܕ
ChalcedWrit . ܟܕ ܕܝܢ ܠܟܝܢܐ ܚܕ ܡܘܕܐܐܢܬ ܡܝܘܬܐ ܘܐܚܪܢܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܆ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܡܘܕܐܐܢܬ ܕܗ܏ܘ̣ܐ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܝܕܝܥܐ ܕܡܘܕܐ
ChalcedWrit . ܡܕܝܢ ܡܐܒܕ ܐܒ̣ܕ ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܕܐܠܗܐ̈ ܕܫܡܝܐ̈ ܘܐܪܥܐ ܠܐ ܐܢܬ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܘܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܠܐ : X XX ܟ̇ܢܫ
ChalcedWrit : ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܚܢܦܐ ܐܢܬ ܠܟ ܥܒܕܬ ܟܕ ܠܪܒܝܥܝܘܬܐ ܐܘ ܟܝܬ ܐܢܬ ܚܠܦܝܟ ܠܐ ܡܘܕܝܬ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܒܬܠܬܐ X ܩܢܘܡܐ̈ ܡܘܕܐ
ChalcedWrit : ܐܡܪ ܠܝ . ܗܕܐ ܚܕܐ ܒܪܘܬܐ ܕܡܘܕܐ ܐܢܬ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܢܬ ܒܡܫܝܚܐ 0 ܡܘܕܐ ܐܢܬ : ܘܚܕܐ ܒܪܘܬܐ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܬܚܡ
ChalcedWrit : ܐܡܪ ܠܝ . ܬܘܕܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܣܝܟܐ ܐܢܬ ܡܫܒܚ ܐܢܬ . . 4ܐܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܘܩܢܘܡܐ̈ ܠܡܫܝܚܐ ܡܬܚܡ
ChalcedWrit : ܒܐܘܣܝܐ ܟܝܢܐ ܩܢܘܡܐ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܐܘ ܠܐ . ܫܠܡ ܫܘܐܠܐ̈ ܐܢܬ ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ : ܗ̇ܝ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ : ܕܡܘܕܐ
ChalcedWrit : ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܐܦܠܐ ܕܐܒܘܗܝ ܐܦ ܠܐ ܕܐܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܟܝܢܐ . ܐܢܬ ܒܐܘܣܝܐ ܕܐܒܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܘܕܐܡܗ ܡܪܝܡ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܝ̇ܕܥ
ChalcedWrit : ܕܝܠܢܝܐ ]ܐܝܬܘ[ܗܝ ܐܘ ܓܘܢܝܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܓܘܢܝܐ ܆ ]ܗܒܘ ܐܢܬ ܕܡܠܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܘܗܠܝܢ . ܗܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܘܕܐ
ChalcedWrit : ܘܚܕܐ ܒܪܘܬܐ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܬܚܡ ܐܢܬ : ܐܡܪ ܠܝ . ܗܕܐ ܚܕܐ ܐܢܬ . . 3ܘܬܘܒ . ܟܕ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܘܩܢܘܡܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ 0 ܡܘܕܐ
ChalcedWrit : ܚܕܐ ܕܝܢ ܒܪܘܬܐ : ܐܡܪ ܠܝ . ܗܕܐ ܚܕܐ 0 ܒܪܘܬܐ ܝܠܝܕܬܐ ܐܢܬ ܐܢܬ . . 5ܘܬܘܒ . ܟܕ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܘܩܢܘܡܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܡܘܕܐ
ChalcedWrit : ܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘ ܠܐ . ܗܟܢܐ ܘܗ̇ܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܝܠܗ ܐܢܬ . . . 9ܣ . ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܒܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܘܕܐ
ChalcedWrit : ܦܓܪܐ ܡܪܢܝܐ ܘܩܢܘܡܝܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܩܢܝܢܝܐ ܐܢܬ ܠܒܪܢܫܐ ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܘܕ̇ܚܠ . . 8ܘܬܘܒ . ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܫ̇ܩܠ
ChalcedWrit ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܒܫܘܚܠܦ ܐܘܣܝܐ ܐܢܬ ܕܐܒܘܗܝ ܐܦ ܠܐ ܕܐܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܟܝܢܐ . ܐܢ ܕܝܢ ¹ܝ̇ܕܥ
ChalcedWrit ܆ ܥܒܝܕܐ ܠܗ ܫܡܝܐ̈ ܘܐܪܥܐ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܐܝܢ ܐܘ ܐܢܬ : ܫܐܠ ܗܟܢܐ . ܦܓܪܗ ܕܡܠܬܐ : ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
ChalcedWrit ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܒܡܠܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܐܝܟ ܚܕ ܢܛܝܪܝܢ : ܐܝܢ ܐܘ ܐܠܐ . ܐܢܬ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܕܢܛܝܪܝܢ . ܐܟܚܕ ܐܘ ܐܝܟ ܬܪܝܢ̈ : ܐܡܪ X ܠܗ .
ChalcedWrit ܐܘ ܠܐܒܐ ܐܘ ܠܒܪܐ ܐܘ ܬܘܒ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܠܚܕ ܐܢܬ ܩܢܘܡܐ̈ ]ܕ[ܐܝܬ ܒܡܫܝܚܐ ܠܒܪ 0 ܡܢ ܣܓܕܬܐ ܕܥܕܬܐ ܥ̇ܒܕ
ChalcedWrit ܐܘ ܠܬܠܬܐ . ܐܢ ܠܐܪܒܥܐ ܆ ܠܘ ܟܪܣܛܝܢܐ ܗܘ ܐܝܟ ܬܚܘܡܗ ܘܐܢ ܐܢܬ ܗܘ ܐܘ ܚܢܦܐ . ܐܢ ܐ̇ܡܪ ܚܢܦܐ : ܫܐܠ . ܠܐܪܒܥܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܣ̇ܓܕ
ChalcedWrit ܒܗ ܓܝܪ ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܐ : ܗܫܐ ܕܝܢ ܚܫܐ ܕܒܪܢܫܐ . ܐܢܬ ܒܗ . ܐܠܐ ܐܦܢ ܗ̣ܘ ܡܡܠܠ ܆ ܠܘ ܒܚܕ ܙܢܐ ܒܟܠ ܙܒܢ ܡܡܠܠ . ܚ̇ܙܐ