simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrHex . ܐܝܬ ܠܟ ܥܘܬܪܐ ܪܘܚܢܝܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܐܢܬ ܝܗܒ ܫܐܠܬܐ̈ ܕܠܒܘܬܟܘܢ̈ . Xܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܪܚܡ X⁸ܥܘܬܪܐ
Basil:SyrHex . ܐܬܕܡܪ ܕܝܢ ܕܐܝܟܢܐ ܗ̣ܢܘܢ ܐܢܘܢ ܡܝܐ̈ ܒܚܕܐ ܕܡܘܬܐ ܐܢܬ ܒܡܫܡܥܬܟ . ܟܕ ܡܬܡܗ ܐܢܬ ܒܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥ
Basil:SyrHex . ܗܐ ܐܫܟܚܬ ܕܡܘXܬܟ ܒܡܠܬܗ ܕܟܬܒܐ ܥܠܝܟ ܕܐܡ̣ܕ̇ ܕܣܟܠܐ ܐܢܬ ܠܐ ܬܩܘܐ . ܐܠܐ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܠܘܬ ܟܘܠܗ̇ ܚܝܒܘܬܐ ܡܬܦܢܐ
Basil:SyrHex . ܘܐܢ ܡܛܠ ܦܪܚܬܐ ܚܠܫܬܐ ܥܠ ܝܡܐ ܪܒܐ ܘܕܚܝܠܐ ܗܘܐ ܦܘܩܕܢܐ ܐܢܬ ܬܡܝܗܬܐ̈ ܕܗܘܝ̈ ܡܛܠܬܟ . ܕܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܘܝܟ ܡܬܩܢ
Basil:SyrHex . ܘܟܠ ܟܡܐ ܕܬܣܩ ܘܬܣܝܡ ܡܠܐ̈ ܥܠ ܗܢܐ ܫܪܒܐ . ܠܐܘܬܐ ܗܘ ܠܟ ܐܢܬ ܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܫܩܝܠܝܢ ܓܘܢܐ̈ . ܡܦܩܢܐ̈ ܥܠܝܗܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚ
Basil:SyrHex . ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܟܣܝܦܐܐ̈ ܘܦܪܝܢܣ̈ ܐܢܬ ܘܒܣܘܥܪܢܗ̇ . ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܚܝܠܐ XX ܪܒܐ ܕܡܢ ܥܒܘܕܐ ܝܠܦ
Basil:SyrHex . ܠܐ ܬܣܒܪ ܕܐܝܬ ܢܝܚܐ ܕܪܒ ܘܡܥܠܝ 25ܡܢ ܡܠܝ̈ ܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܡܢ ܕܗܒܐ ܘܛܒ ܡܢ ܟܐܦܐ̈ ܛܒܬܐ̈ . 7 ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܪܚܡ ܢܝܚܐ̈
Basil:SyrHex . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܢܒܠܩܗ ܠܪܥܝܢܢ . ܘܥܠܘܗܝ ܐܢܬ . ܐܢ ܬܐܡܪ ܓܝܪ ܝܘܡܐ . ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܥܠܡܐ . ܚܕ ܗܘ ܡܕܡ ܐܡ̇ܪ
Basil:SyrHex . ܪܓܠܝܗ̇̈ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܠܐ ܣܪܝܥܢ̈ ܐܝܟ ܕܩܪܘܢܐ . ⁸⁰ܘܠܐ ܐܢܬ . ܕܟܕ ܬܐܠܦ ܬܘܒ ܥܠ ܗܕܐ . ܬܘܩܢܐܐܚܪܢܐ ܒܟܝܢܗ̇ ܡܫܟܚ
Basil:SyrHex 5 ܠܗ̇ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܝܢ ܕܟܬܒܐ ܡܚܘܐ ܠܢ . ܕܢܦܫܐ ܕܟܠ ܚܝܘܬܐ ܐܢܬ ܡܢ ܢܦܫܐ ܕܒܥܝܪܐ . ܘܦܘܫܩܗ̇ ܕܗܕܐ ܒܝܘܒܠܗ̇ ܕܡܠܬܢ ܫ̇ܡܥ
Basil:SyrHex ܐܦ ܠܐ ܠܚܝܘܬܐ̈ ܬܬܕܡܐ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܐܝܬ ܠܟ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܡܠܬܐ ܐܢܘܢ ܘܕܠܐ ܩܠܐ . ܐܠܐ ܕܚܠ ܕܕܡ ܐܦ
Basil:SyrHex ܒܗܝܢ ܡܕܡ 10 ܝܬܝܪܐ ܕܒܝܫܐܝܬ ܡܬܩܢ ܒܗܝܢ ܡܢ ܥܒܘܕܗܝܢ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܡܢܘܬܐ̈ XX ܕܩܢܝܢ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܐܢ ܗܘ ܕܬܚܘܪ . ܠܐ ܡܫܟܚ
Basil:SyrHex ܒܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥ ܐܢܬ . ܐܬܕܡܪ ܕܝܢ ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܪܓܝܓ ܐܢܐ ܕܬܚܘܐ ܪܚܡܬ ܒܛܝܠܘܬܟ ܒܡܫܡܥܬܟ . ܟܕ ܡܬܡܗ
Basil:SyrHex ܒܚܘܫܒܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ . ܬܪܫܠ ²ܠܟ ܡܢ ܫܪܪܐ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܐܠܐ ܟܕ ܐܢܬ ܠܗ ܪܫܝܬܐ . ܘܡܢܘ ܐܝܬܘܗܝ 5 ܥܒܘܕܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܘ ܟܕ ܒ̇ܥܐ
Basil:SyrHex ܒܠܠܝܐ ܩܠܐ ܕܦܪܚܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ⁰⁴ܐܗܕܘܢ . ܘܫܡܥ ܟܕ ܐܢܬ ܕܫܘܝܢ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗܝܢ . ܘܐܬܕܡܪ ܬܘܒ ܟܕ ܫܡܥ
Basil:SyrHex ܒܢܦܫܟ ܛܒܥܐ ܛܒܐ 20ܘܪܘܫܡܐ ܕܫܡܐ ܫܒܝܚܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܪܗܛ ܐܢܬ ܐܢܫܝܐ̈ . ܬܪܫܠ ²ܠܟ ܡܢ ܫܪܪܐ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܐܠܐ ܟܕ ܣܐܡ
Basil:SyrHex ܓܙܝܪܐ ܕܡܢ ܚܕܬܐ . ܕܚܠܦ ܝܗܘܕܝܘܬܐ ܡܬܟܬܫ ܒܐܣܟܡܐ ܐܢܬ 15ܕܐܝܬ ܠܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܩܝܡܐ ܕܡܘܬܗ . ܫܡܥ ܗܟܝܠ ܬܘܒ
Basil:SyrHex ܕܐܢܫ ܢܥܒܕܝܗ̇ 15 ܠܟ . ܐܝܕܐ ܕܣܢܝܐ ܥܠܝܟ ܕܬܗܘܐ ܡܢ ܐܢܬ . Xܝܕܥ ܐܢܬ³⁷ ܬܘܒ ܕܐܝܕܐ ܗܝ ܣܢܝܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܢܬ ܠܐ ܡܢܚ
Basil:SyrHex ܕܗܘܝܘ ܓܡܘܪܗ . ܘܡܛܘܠ ܕܢܬܝܕܥ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܒܪܝܐ ܗܘ ܐܢܬ 15ܕܩܝܢܝܐ ܕܐܘܡܢܐ ܗܘ ܚܫܠܗ . ܘܡܢ ܡܐܢܐ ܥܠ ܙܩܘܪܗ ܝܠܦ
Basil:SyrHex ܕܝܢ ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܕܡܢܟ ܘܝܕܥܬܐ ܕܒܟ . ܐܝܬ ܗܘ ܠܟ ܕܬܙܕܗܪ ܡܢ ܐܢܬ ܡܚܝ ܗܘܝܬ ܕܢܗܘܐ . ܗܢܐ ܡܡܠܐ ܣܘܢܩܢܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܚܝܠܗ .