simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm . . XX ܡܢܐ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ ܚܟܝܡܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܘܐܝܠ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܡܘܒܕ ܐܢܬ : ܘܐܢܬ ܩܢܘܡܟ ܡܢܗ̇ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܣܬܪܐ
BarKoni:ScholUrm . . XܝܘܢܢܐXXXX--XXXXX 1ܕܢܢܩܝܝXܘܢܢܢXܢܪ ܐܢܬ : ܠܐ ܣܦܩ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܠܡܚܪܒܗ : ܘܐܝܟܢܐ ܥܡܝX ܕܐ̇ܢ .
BarKoni:ScholUrm . . ܣܝܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܟ ܘܕܘܟܪܢܐ ܕܩܪܒܐ ܠܐ ܬܘܣܦ . . ܐܦܢ X ܐܢܬ ܕܬܫܩܠܝܘܗܝ ܠܪܫܗ ܘܬܚܪܟܝܘܗܝ X ⁶ܒܢܘܪܐ : ܕܢܐܡܪ ܠܐ ܡܨܐ
BarKoni:ScholUrm . 5ܒܚܘܣܢܗ ܘܒܓܝܕܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬܗ : ܡ̇ܢ ܓܠܝ ܐܦܝ̈ ܠܒܘܫܗ . ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܕܐܬܒ̇ܥ ܘܐܟܣ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܡܪܚܝܢ ܠܘܩܒܠܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ
BarKoni:ScholUrm . ܘܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ X ܗ̣ܘܐ ܥܝܕܐ ܕܒܣܘܥܪܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܐܪܒܥ ܡܐܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܡܬܢܒܝܢ ܗ̣ܘܘ ܩܕܡܘܗܝ : ܕܣܩ ܘܙܟܐ X
BarKoni:ScholUrm . ܚܙܝ ܗܟܝܠ ܪܥܝܐ ܐܝܢܐ 0ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܟܝܡܐ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܚܠܒܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܗܠܝܢ ܕܠܟ ܘܠܗ̇ ܡܥܕܪܢ̈ ܢܣܒ
BarKoni:ScholUrm 06 ܕܠܗܢܐ ܕܗܟܢܐ ܥܫܝܢ : ܬܦܪܘܣ ܡܨܝܕܬܐ ܘܬܐܚܕܝܘܗܝ : ܐܢܬ ܠܬܢܝܢܐ 5ܒܡܨܝܕܬܐ : ܒܚܒܠܐ ܬܐܚܕܝܘܗܝ ܒܠܫܢܗ . . ܡܨܐ X
BarKoni:ScholUrm 20 ܘܡܫܟܝܝ ܐܢܬ : ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܝܗܝܒ ܠܟ ܦܘܩܕܢܐ ܥܒܕ ܐܝܟ ܐܢܬ ܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܚܘܒܗ ܕܠܘܬܗܘܢ̣ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ . ܡܫܕܠ
BarKoni:ScholUrm 5 . XX ܡܢܐ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ ܚܟܝܡܐ ܕܠܥܠܘܩܐ ܬܠܬ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܐܢܬ ܐܢXܐ̈ ܠ̣ܟ : ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ ܕܡܢ ܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ X ܡܬܥܕܠ
BarKoni:ScholUrm : X0ܗܢܘ ܕܝܢ ܘܠܡܠܟܘܬܟ ܡܘܒܕ ܐܢܬ : ܘܐܢܬ ܩܢܘܡܟ ܡܢܗ̇ ܐܢܬ ܐܢ ܕܝܢ ܬܬܝܥܢ ܥܠ ܩܢܝܢܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ . ܠܟ ܘܠܡܪܥܝܬܟ ܡܣܓܦ
BarKoni:ScholUrm : ܐܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܬܡܠܟ ܆ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܟ ܡ̣ܢ ܡܠܟܘܬܟ ܐܢܬ ܬܕܝܐ̈ ܕܚܠܒܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܬܚܒܠܝܢ ܘܝܒܫܝܢ ܇ ܗܟܢܐ ܐܦ
BarKoni:ScholUrm : ܘܐܢܬ ܩܢܘܡܟ ܡܢܗ̇ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܣܬܪܐ ܐܢܬ . . XX ܡܢܐ ܗ̣ܝ ܐܢܬ . ܠܟ ܘܠܡܪܥܝܬܟ ܡܣܓܦ ܐܢܬ : X0ܗܢܘ ܕܝܢ ܘܠܡܠܟܘܬܟ ܡܘܒܕ
BarKoni:ScholUrm : ܘܡܚܘܐ ܠܗܘܢ ܕܒܐܠܗܐ ܚܛܘ 5ܘܒܚܕܕܐ̈ ܕܓܠܘ ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܕܢܟܣ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܟܕ ܐܡܪ : ܐܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܝܗܘܕܝܐ ܡܬܩܪܐ
BarKoni:ScholUrm : ܘܥܡܐ ܗܢܐ ܕܥܡܟ : ܡܬܒܕܪ ܘܦܗܐ ܥܠ ܛܘܪܐ̈ : ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ : ܠܝ ܕܝܢ X ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܒܥܝܢܐ ⁹ܕܪܘܚܐ ܚܙܝܢ̈ ܇ ܕܐܢܬ ܡܬܩܛܠ
BarKoni:ScholUrm : ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܝܗܝܒ ܠܟ ܦܘܩܕܢܐ ܥܒܕ ܐܝܟ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܇ ܘܗ̣ܘ ܐܢܬ ܕܚܘܒܗ ܕܠܘܬܗܘܢ̣ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ . ܡܫܕܠ ܐܢܬ 20 ܘܡܫܟܝܝ
BarKoni:ScholUrm : ܡܛܠ ܕܒܐܝܕܐ ܕܐܢܬܬܐ ܢܫܠܡܝܘܗܝ ܡܪܝܐ ܠܣܝܣܪܐ ܐܝܟ ܐܢܬ X ܘܗܝ ܦܢܝܬ ܠܗ ܕܒܪܩ ܒܪܩ ܠܐ ܬܫܬܒܗܝ : X²ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܕܐܙܠ
BarKoni:ScholUrm XX ܩܝܡܐ : ܐܘ ܡܢܐ ܐܢܬ ܠܗ X⁶ܥܒܕܐ ܠܥܠܡ . . ܡܢܘ ܠܐ XX ܡܦܣ ܐܢܬ ܗܠܝܢ . . ܕܐܢ ܡܣܓܐ ܒܥܐ XX ܡܢܟ ܘܐܡܪ ܠܟ ܕܪܟܝܟܢ̈ : ܡܫܪXX
BarKoni:ScholUrm ܆ ܠܝ ܕܝܢ ܠܐ ܦܐܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܡܥܒܕ ܆ ܐܠܐ ܕܒܣܝܡܐܝܬ ܐܬܚܫܚ ܐܢܬ ܙܘܥܐ ܩܠܐ ܕܡܡܠܠܐ ܪܟܝܟܐ : ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ : ܕܐܢܬ ܗܟܢܐ ܨܒܐ
BarKoni:ScholUrm ܇ ܘܗ̣ܘ ܢܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܠܢܦܫܗ ܘܠܘ ܐܢܐ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܘܡܫܟܝܝ ܐܢܬ : ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܝܗܝܒ ܠܟ ܦܘܩܕܢܐ ܥܒܕ ܐܝܟ ܕܨܒܐ
BarKoni:ScholUrm ܐܝܟ ܚܕ ⁶ܡܢܗܘܢ ܘܗܘܝ ܪܚܡܐ ܠܡܠܟܐ ܘܠܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܓܠܐ̈ . ܡ̣ܢ ܚܕ ܦܘܡ ܐܡܪܘ ܛܒܬܐ ܥܠ ܡܠܟܐ . XXXXX X ܐܡܪ ܐܦ