simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp 0ܝ ܕܝܢ ܐܘ ܒܪܢܫܐ̣ ܡܐ ܕܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܕܝ̇ܢܐ ܕܥܘ̣ܠܐ ܂ ܐܢܬ ܫܡܥ̣ ܐܠܗܐ ܠܓܥܬܐ ܕܢܦܫܐ ܂ ܘܚܪܪܗ̇ ܡܢ ܩܛܝܪܗ ܕܣܛܢܐ ܀
BarṢal:ComGosp 3ܐܘ ܦܠܢ ܂ ܡܠܬܐ ܕܚܬܝܪܘܬܐ ܂ ܡܚ̣̇ܝܒ ܗ̣ܘ ܠܟܢܘܫܬܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܐܢܬ 2ܡܠܬܐ ܫܒܗܪܢܝܬܐ ܂ ܝܘܢܝܐ̈ ܕܝܢ ܡܦܫܩܝܢ ܠܪܩܐ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComGosp ܀ ܀ 2ܘܨܠܐ ܠܐܒܘܟ ܒܟܣܝܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܠܘܬ ܐܒܐ ܨܠܐ ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ ܐܢܬ ܕܬܪܥܝܬܟ ܂ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܘܡܪܢܝܬܐ̣̈ ܂ ܘܡܚܕܐ ܡܨܠܐ
BarṢal:ComGosp ܀ ܀ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ̣ ܐܝܢ ܃ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܐܝܢ ܆ ܣܘܟܠܐ̈ ܬܪ̈ ܢ ܐܢܬ ܡܢ ܚܣܡ̇ܐ ܠܐ ܣܝ̇ܒܪܘ ܂ ܘܗ̣ܢܘܢ ܩ̣̇ܕܡܘ ܐܡ̣ܪܘ ܕܚ̇ܙܐ
BarṢal:ComGosp ܀ ܀ ܠܐ ܒܫܡܝܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܃ 2ܥܝ̇ܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܢܬ ܐܫܪ ܟܕ ܝܡ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܘܫ̣̇ܠܡ ܐܢܝܢ̈ ܠܡܘܡܬܟ̈ 1ܟܕ ܠܐ ܡܕܓܠ
BarṢal:ComGosp ܀ ܀ ܢܥܒܕ ܬܠܬ̈ ܙ - ܂ X ܡܛܐܠܐ̈ ܃ 1ܗ̇ ܂ ܬܠܬܐ̈ ܡܫܟܢܐ̈ ܀ ܚܕܐ ܐܢܬ ܂ ܕܠܡܐ ܢܬܟܐܪ ܐܝܟ ܐܡܬܝ ܕܐܡ̣ܪ ܃ ܕܚܣ ܠܟ ܂ ܐܠܐ ܕܐܢ ܨܒ̇ܐ
BarṢal:ComGosp ܀ ܂ · ܂ X ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝ̇ܐܝܐ ܠܢ ܕܢܡܠܐ ܟܠܗ̇ ܟܐܢܘܬܐ ܀ ܗ̇ ܂ ܐܢܬ ܡܢ ܗܢܐ ܂ ܕܒܗ ܡܬܚܙܐ ܐܢܐ ܕܪܒ ܐܢܐ ܡܢܟ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܨܒ̇ܐ
BarṢal:ComGosp ܀ ܂ ܕܓ ܂ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܕܝܥܢ̈ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܝܥܢ̈ ܂ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܐܡܪܐ ܠܢܟܣܬܐ ܐܬܕܒܪ ܂ ܘܣܟܠܐ ܙܪܥܐ ܕܙ̇ܪܥ
BarṢal:ComGosp ܀ ܐܝܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̇ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܐܒܐ ܂ ܒܪܢܫܐ ܂ ܐܘ̇ ܐܢܬ ܕܐܒܐ ܩ̣̇ܕܫܗ ܘܫܕܪܗ ܠܥܠܡܐ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܓܕܦ
BarṢal:ComGosp ܀ ܐܫܬܕܪ ܕܢܥܡܕ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܝܕܥ ܡܫܝܚܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܘܟܕ ܐܢܬ ܐܬ̣ܐ ܂ ܘܗܘ̇ ܠܡ ܕܫܕܪܢܝ ܕܐܥܡܕ ܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܕܗܘ̇ ܕܚ̇ܙܐ
BarṢal:ComGosp ܀ ܘܐܝܟܢܐ ܠܡ ܟܬܝܒ ܃ ܕܝܡ̣ܐ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܢܟ̇ܕܒ ܂ ܘܝܡ̇ܝܬ ܐܢܬ ܠܟ ܂ ܐܢܕܝܢ ܥܠܬܐ ܥ̇ܪܐ ܐܢܬ ܂ ܘܠܐ ܚܕ ܝܝ ܦܘܩܕܢܐ ܥ̇ܪܐ X
BarṢal:ComGosp ܀ ܘܐܡ̇ܪܢܢ ܕܗܝ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܐܘܢܓܠܝܣXܠܐ ܕܠܐ ܚ̣̇ܟܡܗ̇ ܃ ܗ̇ ܐܢܬ ܗܝ̇ ܕܫܡܥܘܢ ܕܠܘܬ ܡܪܢ ܂ ܕܐܢܬ ܝ ܚ̇ܟܡ ܐܢܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܝܪ ܂ ܥ
BarṢal:ComGosp ܀ ܘܟܕ ܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ ܂ ܚܠܠ ܘܚܣܝ ܠܚܛܝܬܗ ܕܠܡܟ ܂ ܘܕܟܠܗ ܐܢܬ ܂ ܘܣܠ̇ܩ ܐܢܬ ܠܘܬ ܝ ܐܠܗܐ ܂ ܫܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥܐ̈ ܕܪܐ̈ 2ܡܫܟܚ
BarṢal:ComGosp ܀ ܠܐ ܬܬܠܘܢ ܩܘܕܫܐ ܠܟܠܒܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂ ܡܠܦܢܘܬ ܐ ܗܕܐ ܝ ܕܡܣܪܚ ܐܢܬ ܂ ܘܗܝܕ ܢ ܡܬܗܝܡܢ ܐܢܬ ܕܒܚܘܒܐ ܐܦ ܠܘܬ ܐܚܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܣܥ̇ܪ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝX ܠܟ ܠܡܒܥܐ ܂ ܕܐ ܟܢ ܓܘܫܡܐ ܪܓܝܐ ܘܛܠܝܝܐ ܂ ܐܢܬ X X ܂ ܕܟܦܢܘ - ܂ ܐܝܟ ܕܒܫܐ ܂ ܂ X ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܕܐܢ ܗܕܐ ܡܥܩܒ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡ̇ܘܣܦ ܐܢܬ ܟܦܘܪܝܐ ܂ ܘܠܘ ܠܪܘܚܩܐ ܂ ܐܠܐ ܐܢܬ ܠܟ ܂ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܬܟܫܠ ܐܢܬ ܘܥ̇ܪܩ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܠܐ ܕܐܢ ܝܝ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܝ̣ܕܥ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܂ 5ܘܠܗ̇ܝ ܐܢܬ ܕܦܪܘܩܢ ܝ̣ܕܥ ܕܡܐܣܐ ܠܗ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܡܨܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܢ ܠܐ ܬܗܘܐ ܡܛܝܒܐ ܠܡܡܬ ܝ ܂ ܝ ܒܟܠܙܒܢ ܂ ܠܐ ܬܣܒܪ ܐܘ ܐܢܬ ܆ ܕܚܣ ܠܟ ܂ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܃ ܕܐܦܠܐ ܐܢܬ ܡܫܬܘܙܒ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ̣ ܚܠܦܝܟ ܀ ܝX ܘܟܕ ܢܦ̣ܩ ܝܫܘܥ ܡܢ ܐܝܪܝܚܘ ܃ ܐܝܪ ܐܢܬ ܚܠܦ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐ ܢ ܬܬܡ̣̇ܟܟ ܂ ܚܠܦ ܢܦܫܟ ܡܬܡܟܟ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܂ ܝ ܪܚܝܩ ܐܢܬ ܡܢܗ̇ ܀ ܐܙܕܗܪܘ ܡܢ ܣܦܪܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܟܪܘܙܘܬ ܐ ܕ ܠܝ ܂ ܡܘܣܦ ܐܢܬ ܠܡܘܠܝܐ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܩܢܐ