simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܐܢܓܝܪ ܠܐܚܘܟ ܡܐܚܒ ܐܢܬ ܡܬܥܠܐ ܚܘܒܟ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ ܃ ܠܐܠܗܐ ܕܠܐ̇ ܡܬܚܙܐ ܘܡܥܠܝ ܡܢܟ ܐܝܟܢ ܡܐܚܒ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܫܠܛܟ ܠܡܕܢ ܂ ܕܦ̇ܩܕ ܐܢܬ ܕܠܒܪ ܥܠܬܐ ܕܘܠܝܬܐ ܐܢܬ ܂ ܥܛܝܦ ܐܢܬ ܐܣܟܝܡܐ ܕܕܝ̇ܢܐ ܂ ܘܕܠܩܘܒܠܐ ܕܢܡܘܣܐ ܥ̇ܒܕ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܨ ܂ X ܂ ܢܡܘܣܐ ܓܝܪ ܠܟܠ ܕܐ̇ܢ ܂ ܘܠܘ ܗ̣ܘ ܢ̇ܦܠ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܂ ܐܠܐ ܐܬܚܙ̣ܝܬ ܕܝܢܗ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܠܗ ܠܢܡܘܣܐ ܕܐ̇ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܘܥܒܕܗ̇ ܂ ܝ̇̈ ܠܫܘܐܠܐ ܒܕܘܟܬ ܡܦܩܒܪܘܚܐ ܂ ܟܕ ܡܚܘܐ ܃ ܐܢܬ ܬܘܒ ܕܟܕ ܡܪܢ ܫ̇ܐܠ ܕܠܡܢܐ ܪܪ ܂ ܦ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܗܘ̣ ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܡ̇ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܘܦܢܝ̣ ܕܣܐܘܠܘܣ ܂ ܟܕ ܐܬܒܩܝ̣ ܕܒܚܕܐ ܐܬܘܬܐ ܡܫܚܠܦ ܫܡܗ ܐܢܬ ܦܘܠܘܣ ܐܬܚܠܦ ܂ ܂ ܃ ܫܡܗ ܂ ܐܡ̇ܪ ܕܥܩܒ ܥܡܗ ܕܡ̇ܢܐ ܡ̣ܬܩ̣ܪܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܟܕ ܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ ܝܬܝܪܐ ܓܠܐ̣ ܘܒܕܓܘܢ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܐܩܦ ܠܗ̇ ܗ̇ܝ̇ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܡܗ̇ܝܡܢ ܝ̤
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܠܘܩܕܡ ܐܦܩ ܠܩܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܥ̇ܝܢܟ ܐܘܟܝܬ ܂ ܠܣܟܠܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܢܬ ܂ ܠܟ ܡܢܘ ܐܩܝܡ ܕܝܢܐ ܂ ܟܕ ܐܦ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܒܣܟܠܘܬܐ ܐܚܝܕ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܥܛܝܦ ܐܢܬ ܐܣܟܝܡܐ ܕܕܝ̇ܢܐ ܂ ܘܕܠܩܘܒܠܐ ܕܢܡܘܣܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܒܚܙܬܗ̇ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܐܦ ܐܢܬ ܓܝܪ ܟܕ ܢܦܫܐ ܡܚܒܠܬܐ ܩ̇ܢܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܬܘܒ ܡܩܕܡܐ ܗܘ̣ܬ ܟܠܝܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܪܕܘܦܝܐ ܗܝ̇ ܕܫܐܘܠ̣ ܂ ܐܢܬ ܒܗ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܢܢܛܝXܗ ܂ ܐܝܟ ܗܝ̇ ܃ ܕܐܕܡ ܐܕܡ ܃ ܐܝܟܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܬܡ̣ܝܗܐ ܕܝܢ ܕܥܡ ܕܚܠܬܐ ܕܐܝ̇ܠܝܢ ܕܐܬܚܙܝ̈ ܃ ܐܦ ܐܢܬ ܐܪܥܐ ܡܕܝܪ ܐܢܬ ܃ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܚܝܠܗܝܢ ܡܡܪܚ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܐܦ ܠܗ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܐܚܒ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܝܠܝܕ ܂ ܗ̇ ܃ ܒܝܕ ܐܢܬ ܘܓ̣ܒܠ ܠܐܚܘܟ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܟ ܂ ܘܐܢ ܝ̇ · ܠܓܒܝܠܬܗ ܣ̇ܢܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܗ̇ ܂ ܡܢܗ ܕܒܝܬ ܪܝܢܐ ܐܬܝܢܣ ܡܕܝܢܬܐ ܫܩ̣ܠܬ ܫܘ̣ܡܗܐ ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܂ ܕܡܫܟܚܝܢܢ ܠܡܕܥ ܡܢܐ ܗ̇ܘ ܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܕܡܟܪܙ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܗ̇ ܂ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܟܠܗ ܢ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܢܚܬܝ̈ ܕܒܟܬܢܐ ܚܒܝܫܢ̈ ܐܢܬ ܠܘܬ ܢܡܘܣܐ ܂ ܝX ܘܩ̇ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܠܘܬܗ ܃ ܕܡܕܡ ܐܠܗܐ ܕܟܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܠܐܠܗܐ ܕܠܐ̇ ܡܬܚܙܐ ܘܡܥܠܝ ܡܢܟ ܐܝܟܢ ܡܐܚܒ ܐܢܬ ܂ ܐܢܓܝܪ ܐܢܬ ܡܬܚܫܚ ܂ ܕܐܢ ܠܐܚܘܟ ܕܡܬܚܙܐ ܘܟܠܝܘܡ ܥܡܟ ܡܬܗܦܟ ܣ̇ܢܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܚܝܠܗܝܢ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܂ ܬܡ̣ܝܗܐ ܕܝܢ ܐܢܬ ܕܒܫܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܣ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܡܪܕܦ ܃ ܐܢܬ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܡܕܝܪ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܐܩܦ ܠܗ̇ ܗ̇ܝ̇ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܡܗ̇ܝܡܢ ܝ̤ ܐܢܬ ܕܡܗܝܡܢ ܂ ܡܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡܗ̇ܝܡܢ ܐܢܬ ܚܠ̣ܦ ܗ̇ܝ ܕܐܝܢ ܡܗܝܡܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܣܟܝܡܐ ܕܕܝ̇ܢܐ ܂ ܘܕܠܩܘܒܠܐ ܕܢܡܘܣܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܂ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܐܦ ܐܢܬ ܓܝܪ ܟܕ ܢܦܫܐ ܡܚܒܠܬܐ ܩ̇ܢܐ ܐܢܬ ܂ ܥܛܝܦ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܣܟܝܡܐ ܕܕܝ̇ܢܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܘܦ̇ܩܕ ܐܢܬ ܕܢܡܚܘܢܢܝ ܠܒܪ ܐܢܬ ܂ ܚܠܦ ܡܚܘܬܝ̈ ܐܝܟ ܕܕܡܐ ܐܢܬ ܠܐܣܬܐ ܂ ܡܚܘܪܬܐ ܂ ܕܫܩܝ̣ܠ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܒܗ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܫܪܝܪܬܐ̈ ܘܠܘ ܕܓܠܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܙܒܢ ܝ ܗ̇ܝܕܝܢ ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܣܒܪܐ ܕܬܩܢܐ ܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܕܒܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܣ̇ܥܪ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܒܗ̇ ܒܣܟܠܘܬܐ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܂ ܠܘܩܕܡ ܐܦܩ ܠܩܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܥ̇ܝܢܟ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܕܐ̇ܢ ܠܗ ܘܣ̇ܐܡ ܢܡܘܣܐ ܂ ܠܟ ܡܢܘ ܐܩܝܡ ܕܝܢܐ ܂ ܟܕ ܐܦ