simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs . . . ܥܡ̇ܪ . . . ܕܐܝܣܪܝܠ . . . . ܐܢܬ . . . ܕܒܟ . . . ܘܢܗܘܢ ܐܢܬ ܕܠܘ ܕ . . . . . . |ܗܝ ܦܐܪ . . . ܐ̇ܡܪ ܓܝܪ ܠܘ . . . ܠܝ .
Ath:ExposPs . . . ܕܒܟ . . . ܘܢܗܘܢ . . . . ܘܫܘܒܚܐ . . . ܘܐ ܐܢܬ . . . ܐܢܬ ܐ̇ܡܪ ܓܝܪ ܠܘ . . . ܠܝ . ܐܢܬ . . . ܥܡ̇ܪ . . . ܕܐܝܣܪܝܠ . . . .
Ath:ExposPs . . . ܐܒܗܝܢ̈ . . . . ܨܝܬ ܐܢܘܢ . . . . ܘܐܬܦܪܩܘ . . . . ܘܠܐ ܐܢܬ . . . ܐܢܬ . . . ܕܒܟ . . . ܘܢܗܘܢ . . . . ܘܫܘܒܚܐ . . . ܘܐ
Ath:ExposPs . Lܕܚܡܫܝܢ |ܘܚܪ . . ܕܣܟܘܠܬܢܘܬܐ ܠܕܘܝܪ . . ܟܕ ܐܬ̣ܐ ܐܢܬ ܥܕܬܐ ܕܝܠܟ ܡܚܕܬ ܢܬ . ܘܠܩܕܝܫܐ̈ ܫܘܪܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܡܥܫܢ
Ath:ExposPs . Xܝ 29 ܘܕܘܟܪܢܟ ܠܕܪܕܪܝܢ . ܐܢܬ ܩܘܡ ܘܪܚ̇ܡ ܥܠ ܨܗܝܘܢ . ܐܢܬ ·⁸⁵ܘܐܢܐ |ܝܒ̇ܫܬ ܐܝܟ ܥܣܒܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܩܝܡ
Ath:ExposPs . ܗ̇ܘ ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܩܕܫܘ ܒܪܘܚܐ . ܥܒ̣ܕ ܕܘܡܪܐ ܒܐܪܥܐ ܐܢܬ ܕܡܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܐ̈ . ܗܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܥܠ ܛܒܬܝ̈ ܠܐ ܣܢܝܩ
Ath:ExposPs . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗ ܗ̇ܘ ܕܐܦܩ ܠܥܡܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܘܐܫܡܥܗ ܩܠܗ ܐܢܬ ܡ̇ܩܪܒ ܐܢܬ ܠܡܫܝܚܐ ܕܠܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܘܢܘܟܪܝܐ ܣ̇ܓܕ
Ath:ExposPs . ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܕܒܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ ܐܬܒܪ ܟܕ ܓܝܪ ܠܡ ܐܬ̣ܐ ܐܢܬ ܥܠ ܬܕ ܕܐܡܝ . ܥܠܝܟ ܐܫܬܕܝܬ ܡܢ ܡܪܒܥܐ . ܘܡܢ ܟܪܣܐ ܕܐ ܐܠܗܝ
Ath:ExposPs . ܘܐ ܐܬܕܡ̇ܝܬ ܠܢܚܬܝ̈ ܓܘܒܐ ܫܝܘܠ ܬܚܬܝܬܐ . ܐܠܐ ܬ ܐܢܐ ܐܢܬ . . ܕܐ ܕܐܝܕ̈ ܕܝܨܝܦ ܐܢܬ ܥܠ ܟܠ . ܘܒܪܚܡܐ̈ ܠܚܝܝܢ̈ ܡ̇ܕܒܪ
Ath:ExposPs . ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܠܒܘܫܐ ܢܒܠܘܢ . ܘܐ ܡܪܛܘܛܐ ܬܚܠܦ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܥܒܕ ܡܢ ܒܪܫܝܬ . ܗ̣ܢܘܢ ܐܒܕܝܢ . ܐܢܬ XX 31ܕܝܢ |ܩܝܡ
Ath:ExposPs . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܒܥܝܪܝܐ ܗ̇ܘܝܬ ܟܕ ܠܐ ܡܥܩܒ ܐܢܐ ܕܝ̣ܢܐ̈ ܠܐ ܐܢܬ . ܠܨܠܡܗܘܢ ܛܝܢܝܐ ܘܫܟܝܪܐ ܒܡܕܝܢܬܟ ܕ ܡܣܠܝܐ ܥ̇ܒܕ
Ath:ExposPs . ܘܫܢܝܟ̈ ܠܐ ܢܓܡܪܢ̈ . ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܘܢ ܡܪܝܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܘܐ ܡܪܛܘܛܐ ܬܚܠܦ ܐܢܘܢ ܘܢܬܚܠܦܘܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟ
Ath:ExposPs . ܠܣܢܐܝܟ̈ ܕܝܢ ܡܫܩܠܐ̈ ܐܢܬ ܒܫܘܢܩܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܐܢܬ . ܘܠܡܬܟܫܦܢܝܟ̈ ܥܡܟ ܡܡܟܟܐ ܒܬܫܒܘܚܬ ܢܨܝܚܬܐ ܡܪܡܪܡ
Ath:ExposPs . ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬ ܡܫܪܐ ܕܢܓܕܘܠ ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ . ܒܬܪܟܢ ܡܢ ܐܢܬ ܦܐܝܘܬܐ |ܠܒ̣ܫܬ . ܘܢܘܗܪܐ ܐܝܟ ܡܪܛܘܛܐ ܝX XX0 ܡܬܟܣܐ
Ath:ExposPs . ܡܬܟܣܐ ܢܘܗܪܐ ܐܝܟ ܡܪܛܘܛܐ . ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܡ̇ܫܪܐ ܐܢܬ ܘܗܟܢܐ ܠܬܘܕܝܬܐ ܕܝܠܢ ܘܠܦܐܝܘܬܐ ܐܝܟ ܥܛܦܬܐ ܡܕܡ ܡܬܠܒܫ
Ath:ExposPs XX 31ܕܝܢ |ܩܝܡ ܐܢܬ . ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܠܒܘܫܐ ܢܒܠܘܢ . ܘܐ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܫܡܝܐ ܥܒܕ ܡܢ ܒܪܫܝܬ . ܗ̣ܢܘܢ ܐܒܕܝܢ .
Ath:ExposPs ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܒܕ ܬܕܡܪܬ̈ ܐܘܕܥܬ ܒܥܡܡܐ̈ ܚܝܠܟ . ܐܢܬ . ܐܠܗܐ ܒܩܕܝܫܐ ܐܘܪܚܟ . ܡܢܘ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ .
Ath:ExposPs ܐܠܗܐ ܒܚܝܠܘܬܢ̈ . ܗܒ ܠܢ ܢܥܘܕܪܢܐ ܡܢ |ܐܘܠܨܢܐ ܡܪܝܐ . ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܠܐܕܘܡ . ܠܐ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܕܚܩܬ ܠܢ . ܘܠܐ ܢ̇ܦܩ
Ath:ExposPs ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܕܚܩܬ ܠܢ . ܘܠܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܒܚܝܠܘܬܢ̈ . ܗܒ ܐܢܬ ܠܡܕܝܢܬܐ ܥܫܝܢܬܐ . ܐܘ ܡܢܘ ܢܕܒܪܢܝ ܥܕܡܐ ܠܐܕܘܡ . ܠܐ
Ath:ExposPs ܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܪ ܘܡܘܕܥ ܐܦ ܥܠ ܫܘܒܚܗ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ . ܐܢܬ . ܘܠܥܦܪܗܘܢ ܗܦܟܝܢ . ܐܢܬ ܪܘܚܟ ܘܡܬܒܪܝܢ . ܘܡ̇ܚܕܬ