simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites 1ܠܘܬ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܝ ܃ ܢܒܪܝܟ̈ ܂ ܐܝܢܐ ܩܢܘܢܐ ܡ̇ܦܣ ܕܬܥ̣ܒܕ- ܐܢܬ ܟܠܗܝܢ ܂ ܠܡܢܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܕܠܚ̣̇ܬܗ̇ ܠܥܕܬ ܐ ܂ ܠܡܢܐ ܠܐ ܝܬܝܒ
ActsMiaphysites ܀ ܘܚܢܢ̣ ܐ̇ܡ̇ܪ ܀ 11ܠܐ ܗܟܢܐ ܀ ܪܘܦܝܢܐ̣ ܐܡ̇ܪ ܀ 11ܡܕ ܢ ܐܢܬ ܐ ܂ ܬܓ̇ܫܡ ܆ ܠܡܐ 10ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܐܡ̇ܪ
ActsMiaphysites ܀ ܘܩ̣ܪܒ ܡܚܕܐ ܪܘܦܝܢܐ ܣܟܘܠܣܛܝܩܐ · ܘܚܡ̣ܠ ܢܦܫܗ ܬܚ̣ܝܬ ܐܢܬ ܫ̇ܠܐ ܐܢܐ ܠܝ ܂ ܐܝܬ ܗܪܟܐ ܥܠܡܝܐ̈ ܆ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܡܘܢ ܕܒ̇ܥܐ
ActsMiaphysites ܀ ܝܘܚܢܢ Xܡ̣ܪ X X ܪܝܫܢ ܕܝܠܢ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܂ ܘܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܆ ܐܢܬ ܀ ܘܪܘܦܝܢܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܠܐ ܪܝܫܐ ܡܢ̣ܘ ܪܝܫܟ ܂ ܒܬܪ ܡܢ̣ܘ ܐ̇ܙܠ
ActsMiaphysites ܂ 1ܕܓܠܐ ܐܢܬ̣ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܫܪ ܠܟ ܀ ܝܘܚܢܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܚܟܝܡ ܐܢܬ ܕܠܘܛܬܐ̈ ܐܫ̇ܕ ܗܘܐ ܕܢܥܒ̣ܕ ܦܪܟܣܝܣ ܂ ܝܡܐ ܠܝ ܕܠܐ ܥ̇ܪܩ
ActsMiaphysites ܂ ܐܠܐ ܢ̇ܣܬܘܕ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܒܚܘܒܐ ܘܒܫܝܢܐ ܂ ܘܩܕܡܝܬ ܐܢܬ ܠܟ ܆ ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܐܡ̇ܠܠ ܥܡܟ ܟܕ ܝܬܝܒ ܐܢܐ̣ ܘܐܢܬ ܩܐ̇ܡ
ActsMiaphysites ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܂ 2ܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ 3ܐܠܘ ܐܬ̣ܐ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܠܢ ܐܢܬ ܕܝ̇ܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܥܘ̇ܠܐܝܬ ܐܬܠܒ̣ܟܬ ܆ ܡܪܦܝܢܢ ܠܟ ܘܥ̇ܪܩ
ActsMiaphysites ܂ ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܡ̇ܐܬ ܐܢܐ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܐܢܬ̣ ܠܐ ܬܬܥ̣ܝܩ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܐܢܫ ܢܣܝܡ ܒܣܡܐ̈ ܥܠ ܫܠܕܝ ܡܐ ܕܡ̇ܝܬܬ ܐܠܐ ܐܢ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܐܩܪܝܒܘܣ̣ ܠܐ ܢܥ̣ܘܠ ܂ ܕܐܢܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ X · ܘܦܢܝܣ X ܝ ܂ X ܝX ܫܡ̇ܥܬ̣ ܕܬܥܘܠ ܨܐܕܝ 1ܒ̇ܥܐ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܡܠܠ ܚܝܨܐܝܬ ܡܘܢ ܕܐܝܬ ܠܟ ܂ 17ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܐܢܬ ܂ ܡ̇ܦܣ ܐܢܬ ܠܝ ܐܡ̇ܠܠ ܆ ܐܘ ܐܫ̇ܠܐ ܘܬܥ̣ܒܕ ܡܘܢ ܕܨ̇ܒܐ
ActsMiaphysites ܂ ܠܐ ܒ̇ܥܝܬ ܕܬܗܘܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕXܠܠܝܐ̈ ܡܦܢܩܐ̈ ܐܢܬ ܝܘܡܝܢ̣̈ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܂ ܝ̇ܘܚܢܢ ܆ ܐܬܕܟܪ ܕܡ̇ܝܘܬܐ
ActsMiaphysites ܂ ܡܬܐܠܨܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܘܐܦ ܙܕܝܩܐ̣̈ - ܡܐ ܕܒ̇ܠܥܝܢ ܚܛܝܐ̈ ܐܢܬ Xܗܘܡܐ ܪܒܐ ܂ ܘܡ̇ܢܘ ܕܢ̣ܪܫܐ ܒܐܝܕܗ ܘܢܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܥ ܂ ܒܕ
ActsMiaphysites ܆ ܘܠܐ ܐܢ ܒ̇ܥܝܬ ܕܬܬܛܦܝܣ 7ܫܒܩܝܢ ܚܢܢ ܠܟ ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܐܢܬ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܢܦܬܚ ܠܒܟ ܕܬܫ̣ܡܥ ܡܠܝ̈ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܛܥܝܘܬܐ ܡܣܒܪ
ActsMiaphysites ܇ ܚ̣ܙܘ ܕܝܢ̣ܐ ܕܥܘ̣̇ܠܐ ܕܗܘ̣ܐ ܃ ܕܢܦ̣ܩ ܕܝܢ̣ܐ ܟܕ ܐܢܬ ܆ ܩ̇ܥܐ ܂ ܝ ܗ ܘܐ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܂ ܗܒ ܦܘܢܐ ܕܠܐ ܥ̇ܪܩ
ActsMiaphysites ܇ ܟܕ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܡܟ̇ܢܫ ܠܟ 13 ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐ̇ܬܝܢ ܗܘܘ ܐܢܬ ܀ ܡܪܙܒܢܐ ܐܡ̇ܪ ܀ 12ܐܝܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܙ ܝ ܐܢܬ ܕܡܣܟܢܐ
ActsMiaphysites ܒܐܝܩܪܐ̣ ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܠܟܘܪܣܝܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܂ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܐܬܛܦܝܣ ܠܡܪܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܆ ܘܫ̇ܪܐ ܝ ܘܫ̇ܒܩ ܟܠܗܝܢ ܂ ܘܐܙ̇ܠ
ActsMiaphysites ܒܝ̣ܫܐ ܆ ܒܛܘܪܐ̈ ܚܪܒܐ̈ ܘܕܚܝ̣ܠܐ̈ ܘܒܝܢܬ ܐܪܝܘܬܐ̈ ܐܢܬ ܠܡܘܬܐ ܒܝ̣ܫܐ ܆ ܡܘܢ 13ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܂ ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܓܒܪܐ
ActsMiaphysites ܒܬܪܝ ܂ ܘܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̣̈ ܐܬܬܢ̣ܚ ܣܒܐ ܗܢܐ ܪܒܐ ܂ ܘܐܝܟ ܐܢܬ ܐܢܬ̣ ܠܐ ܬܬܥ̣ܝܩ ܂ ܐܠܐ ܐܬܠܒܒ ܂ ܩܠܝܠܐܝܬ ܓܝܪ ܐܦ 3ܐܬ̇ܐ
ActsMiaphysites ܕܐܡ̇ܪܝܢܢ ܡܕܡ ܕܢܘܟܪܝ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܘ̇ܠܐ ܠܗ ܠܐܢܫ ܕܐ ܢ ܐܢܬ ܘܨ ܂ ̈ ܕܐ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܓܒܪܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܢ ܕ ܢ ܒܐܝ̇ܕܐ ܣ̇ܒܪ
ActsMiaphysites ܕܒܝܫ̣ܐܝܬ ܥ̇ܒܕ ܐܝܢܐ ܕܡ̇ܪܪ ܂ X ܙ ܝܝ ܥܠ ܡܪܘܗܝ̈ ܆ ܘܐܢ ܐܢܬ ܒܪܘܡܝܐ̈ Xܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܘܟܕ̣ ܥ̣ܠ ܆ ܂ ܫܕܪܘ ܒܐܪܥܗ ܂ ܠܐ ܕܥ