simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܘܡܢܝܚ ܐܢܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦ̇ܠܚ ܐܢܬ ܥܡܗܘܢ . ܥܒ̇ܕܐ ܐܝܬ ܠܝ ܐܢܬ ܩܪܒ ܠܘܬܗ ܐܡܪ ܠܗ . ܡܛܠ‏‎ ‎‏ ܕܗܟܢ ܫܡ̇ܥܬ ܥܠܝܟ ܕܦܥܠܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܟܠܗܘܢ ܐܪܙܐ̈ ܕܠܒܢܢ ܐܢܬ ܫܕܪ ܪܘܓܙܟ ܥܠ ܐܝܠܢܐ ܗܢܐ . ‏ ܐܢܬ . ‏ ‏ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܦܐܪܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܨܒܝܢܟ ܡ̇ܪܒܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܫܥܒܕ ܐܦ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܒܫܪܪܐ ܐܢܝܢ̈ ܐܢܬ ‏ܠܒܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܫܥܒܕܬ ܠܗ ܠܐܕܡ ܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܒܓܘ ܥܕܝܢ
sugMary&Gardener ‏ ‏ܬܐ ܚܘܐ ܠܝ ܘܩܘܐ ܒܓܢܬܟ . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܗܪܟܐ ܐܢܬ ܥܩܒܬܗ ܠܡܢܐ ܒܥܝܬܝ . ‏ ‏ܡܪܝܡ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܚܘܢܝ ܐܙܠ ܒܬܪܗ
sugMary&Gardener ‏ ‏ܬܐ ܚܘܐ ܠܝ ܘܩܘܐ ܒܓܢܬܟ . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܚܘܝܬܟܝ ܐܘܪܚܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝ ܒܗܕܐ ܓܢܬܐ . ‏ ‏ܡܪܝܡ‏ ‏ܚܘܢܝ ܐܘܪܚܐ ܐܙܠ ܒܬܪܗ
EliaAnb:BookExer&Cent ⁰²ܥܠ ܡܣܝܘܢܐ̈ ܆ ⁰³ܕܡܠܝܢ ܓܕܫܐ̈ ܘܩܬܪܐ̈ ܀ ܩܪܝ ܠܚܝܒܐ̈ ܐܢܬ ܠܟ ܫܘܬܦܐ̈ ܆ ⁰¹ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܐܚܐ̈ . ܠܐ ܬܟܝ̣ܠ
JnMaron:Expos ⁰ܒܬܠܬܐ ܐܘ̇ ⁷ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܢ̣ܘܡܐ̈ XX 118ܕܐܡܪ̇ ܐܢܬ ܐܢܬ ⁴ܒܬܠܬܐ ܩܢ̣ܘܡܐ̈ ܡܣܝܟܐ . ܐܝܢ ܐܘ̇ ܠܐ . ܘܐܢX ܐܡܪ̣
DidascApost ⁰ܝ : ܘܐܢ ܢX ܠܡܫܡܫܢܐ̈ XX ܦܩ̇ܕ ܐܢܬ ܠܡܥܡܕܘ ܐܘ̇ ܐܢܬ . ܐܢ ܕܓܒܪܐ̈ ܘܐܢ ܕܢܫܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܢ X⁸ܐܢܬ ⁹ܝ ܡܥܡܕ
DadQaṭ:ComAscet ⁰ܢ ܠܐܠܗܐ ܒܦܓܪܟ ²ܓܠܝܐܝܬ̣ ܘܒܢܦܫܟ ܟܣܝܐܝܬ ܕܠܐ ·ddX ܐܢܬ ܆ O⬩ܕܢܐܡܪ : ܕܐܢ ܬܐܬܡܢ ¹ܒܫܠܝܐ ܟܕ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܨܠܐ
DidascApost ⁰⁹ܝ ܢܦܫܟ ܕܐܡܪܬ : ܕܫܒܩܬ ¹⁰ܝ ܟܕ ܠܐ ܫܒܩܬ . ܐܠܐ ܡܩܛܠ ܐܢܬ ܫܘܒܩܢܐ . ܠܐ ܗܐ ܗ̇ܘܐ ܠܗ ܦܘܡܟ ܣܩܘܒܠܟ . X⁰⁸ 0ܘܐܢܬ ܡܚܝܒ
AbbaIs:Ascet ⁴0ܥܠ ܫܐܕܐ̈ ܇ ܠܩܪܝܒܟ ܕܝܢ ܡܫܬܝܢ ܐܢܬ̣ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܐܢܬ |ܗܠܝܢ ܆ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܪܓ̇ܙ ܐܢܬ ܥܠ ܩܪܝܒܟ̣ ܗܘ̇ܐ ܐܢܬ ܪܓܙ
ActsStAnth ⁴²ܘܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܣܒ ܨ ܘܬܐ ܒܬܪܝ ܇ X ܘܬܗܘܐ ܠܟ ܣܝܡܬܐ ܐܢܬ ⁴¹ܗܘ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܓܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ |ܙܒܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܩ̇ܢܐ
IšoMerv:ComPs ⁴ܐ̇ܡܪ ܆ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܡܘܬܐ 20 ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܠܝܬ ܒܡܘܬܐ ܐܢܬ ܥܠ ܕܟܪܝܗ ܐܢܐ ܘܙܥܘܪ ܙܒܢܐ ܆ ³ܚܘܢܝܢܝ . X [5]ܘܟܕ ܡܓܪܓܪ
AbbaIs:Ascet ⁴ܐܝܩܪܐ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ : ܕܡܛܠܬܟܘܢ X ܥܒܕܘ ⁵ܥܡܝ ܐܢܬ ܘܠܐ ܬܥܒܕ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܟ ³ܐܬܩܒܠܘ ܇ ܐܠܐ ܗܒ ܠܗܘܢ
Eph:madCarNis ⁴ܕܐܢ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܦܠ ܡܟܐ ܒܚܘܒܐ ܫܘܩܝܗܝ ܘܐܫܠܡܝܗܝ XX ܘܗܐ ܐܢܬ ܬܫܓܘܫ ⁸ܠܦܪܝܫܐ̈ ⁴ܘܕܠܡܐ ܬܡܠܠ ܩܪܝܝܐܝܬ⁹ ܐܝܟ ܕܡܥܕ
AbbaIs:Ascet ⁴ܕܝܠܝ ܐܢܝܢ̈ ܇ ⁵ܕܘܝܐ ܐܢܐ̣ ⁸ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܠܡܛܥܢ . X ܐܢܬ ܇ ³ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܗ ܒܡܟܝܟܘܬܐ : ܫܒܘܩ ܠܝ ܐܚܝ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐ̇ܡܪ
IšoMerv:ComOT ⁴ܘܫ̇ܬܐ ܨܥܪܐ ܆ ܘܥܒܪ ܬܩܢ ܦܬܘܪܐ . ܗܢܘ . ܗܕܐ ܡܬܐܡܪܐ ܐܢܬ ܇ ܒܝܕ ܕܠܐ ܡܣܝܒܪ ܀ ³ [3XXX XXXXXX]ܗ̇ܝ ܕܐܟܣܢܝܐ
DidascApost ⁴ܝ ܘܡܨ̇ܒܬ ܐܢܬ Xܝ ܠܗ Xܝ . ܐܘ̇ X⁷ܡܒܣܡ ܐܢܬ ܠܗ . ܕܠܐ ܐܢܬ ܠܐ ܬܪܒܐ . ܐܠܐ ܗܘܝܬ X ܡܣܦܪ ܐܢܬ ܠܗ Xܝ . ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܣ̇ܪܩ
JnDalya:Epist ⁴ܝ ܥ̣ܢܝ . ܘܟܠ ܕܡܬܦ̇ܩܕ ܐܢܬ ܚܠܦܘܗܝ ܣܥ̣ܘܪ ܠܝܘܬܪܢܐ Xܝ ܐܢܬ ܝܝ . ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܒܫܡܥܐ ܕܡܠܐ̈ ܗ̣ܘܝܬ ܢ̇ܛܪ ܀ 12ܠܟܠ ܕܩ̇ܪܐ
AbbaIs:Ascet ⁴ܥܡܗ ܇ ⁵ܕܠܡܐ ⁶ܢܫܠܡܟ ܠܕܝ̇ܢܐ̣ ܘܕܝ̇ܢܐ ܢܫܠܡܟ ܐܢܬ ܕܗܘܘ ܒܡܕܒܪܐ ܕܡXܪܝܢ X ܠܒܥܠ ܕܝ̣ܢܟ ܥܕ ܒܐܘܪܚ ܐ