simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܚܪܬܐ X ܆ 1ܛܘܒܢܐ ܡܠܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܒܝܕ ܐܢܬ ܓܒܪܐ ܕܐܟܘܬܟ ܇ XX ܕܬܥܒܪ ܠܐܬܪܢ ܡܢ ܒܠܥܕܝܢ ܂ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
IšoAdiab:Epist ܬܫܬܘܩ ܃ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܢ̣ܩܥܐ ܚܠܦܝܟ ܒܦܘܡܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܃ ܕ ܐܢܬ ܬܣܬܢܩ ܆ ܐܢ ܠܘ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܐܝܬ ܠܟ ܣܗܕܐ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܟܕ
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܠܡܕܥ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܒܨܝܪܘܬܝ ܕܒܙܒܢܐ ܕܥܬܝܕ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܠܟ ܠܡܐܬܐ ܐܘ ܐܚܘܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܚ̣ܬ ܠܝ ܂ X ܝ ܂ ܘܐܦ ܨ̇ܒܐ
IšoAdiab:Epist ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܠܡܐ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܟܪܙܝܢ ܠܟ ܫܪܪܐ ܂ ܐܘ ܐܢܬ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܡܢܘ ܗܟܝܠ ܦܘܠܘܣ ܂ ܐܘ ܡ̇ܢܘ ܐܦܠܘ ܂ ܕܪܓܝܙ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܝ ܃ ܗ̇ ܂ ܟܐܡܬ ܠܗܘ̇ ܕܒܫܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܣ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܡܪܕܦ ܃ ܐܢܬ ܠܐܝܕܗ ܝܝ ܕܐܒܪܗܡ ܡ̣ܢ ܩ̣ܛܠܐ ܕܚܒܝܒܗ ܂ ܡ̇ܢܐ ܪܪ ܂ ܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܟܕ ܐܚ̇ܕ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܒܣܘܟܠܐ ܂ ܩܕܡܝܐ 1ܕܝܢ ܛܘܒܘܗܝ ܐܢܬ ܂ ܫܒܝܥܝܬܐ ܩܠܗ X ܕܝܘܚܢܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܩܝܢܬܐ̈ ܡܫܟܢܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܟܕ ܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ ܝܬܝܪܐ ܓܠܐ̣ ܘܒܕܓܘܢ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܐܩܦ ܠܗ̇ ܗ̇ܝ̇ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܡܗ̇ܝܡܢ ܝ̤
IsaacAnt:memHom ܠܗ ܕܡܢ ܕܝܠܗ : ܕܢܬܠ ܟܠܝܘܡ ܠܣܢܝܩܐ̈ . ܒܪܝܟ ܗܘ ܪܡܙܟ ܐܢܬ . ܒܐܝܠܝܢ ܫܘܓܫܐ̈ ܥܐܠܬ : ܠܪܥܝܢܐ ܕܚܛܦ ܕܐܚܪܝܢ ܀ ܘܥܒܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܗ ܙܒܢܐ ܠܚܛܝܐ 42 ܠܐ ܡܪܝ ܢܪܕܐ ܒܣܘܟܠܝܢ̈ ܒܐܘܪܚܐ ܐܢܬ ܕܚܛܗܝܢ̈ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܠܐ ܟܕ ܠܬܝܒܘܬܗ ܡܣܟܐ ܐܢܬ ܝܗܒ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܩܘܝ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܙܒܢ ܗܘܬ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܘܡܫܘܕܥܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܡܟܝܠ ܐܡ̇ܪ
JacSer:memBirthSavFlesh 110 40 ܐܘ ܥܠ ܐܝܕܐ̈ ܕܗܝ ܒܪܬ ܕܘܝܕ ܡܬܝܩܪ ܐܢܬ ܢܝܪܐ ܕܟܝܐ ܐܢܬ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܡܬܚܒܒ ܐܢܬ ܠܥܠ ܡܢ ܓܝܓܠܐ̈ ܡܠܠܬܐ̈ ܡܫܬܩܠ
JacSer:memElishCapSam ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܟ 45 ܦܬܚܝܗ̇ ܠܐܕܢܢ ܬܫܡܥ ܫܪܒܝܟ̈ ܚܒܝܒܐܝܬ ܐܢܬ ܠܟ ܬܛܥܢ ܡܛܠ ܪܚܡܐ̈ ܕܥܙܝܠܝܢ ܒܟ ܘܐܢ ܥܨܐ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܗܒ
P:John [AB] ܪܒ ܐܢܬ ܡܢ ܐܒܘܢ ܐܒܪܗܡ ܕܡܝܬ . ܘܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܕܡܝܬܘ . ܡܢܘ ܐܢܬ : ܘܐܢܬ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܡܢ ܕܡܠܬܝ ܢܛܪ ܡܘܬܐ ܠܐ ܢܛܥܡ ܠܥܠܡ ܆ ܠܡܐ
P:Matt [AB] ܙܕܩܬܐ ܆ ܠܐ ܬܩܪܐ ܩܪܢܐ ܩܕܡܝܟ ܇ ܐܝܟ ܕܥܒܕܝܢ ܢܣܒܝ̈ ܐܢܬ ܐܓܪܐ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܠܘܬ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ . ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܥܒܕ
SynOr ܠܗ ܠܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܟܕ ܠܐ ܫܒܩܬ ܠܚܝܒܝܟ̈ : ܒܕܓܠܘܬܐ ܘܨܕܘܐ ܐܢܬ ܫܒܘܩ ܠܢ ܚܛܗܝܢ̈ . ܡܢ̇ܐ ܗܟܝܠ ܐܟܬܢܐ . ܥܡ ܟܠܗ ܓܘܐ ܐܡ̇ܪ
P:Ps [AB] ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܠܟ ܡܪܝܐ . ܙܡܪܘ ܠܡܪܝܐ ܕܥܡܪ ܒܨܗܝܘܢ : ܐܢܬ ܕܐܘܠܨܢܐ . ܢܣܒܪܘܢ ܒܟ ܟܠ ܝܕܥܝ̈ ܫܡܟ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩ
PhiloxMab:Disc ܠܪܓܬܐ ܕܡܐܟܠܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܝܩܝܖܢ̈ ܒܕܡܝܗܝܢ̈ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܐܠܦܟ ܆ ܫܡܥ ܘܐܡܪ ܠܟ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܬܚܫܒ ܠܟ ܙܟܘܬܐ ܇ ܡܐ ܕܙܟܐ
Babai:BookUnion ܠܗ ܕܡܚܝܕ ܘܡܚܘܐ ܕܝܠܝܬܗ̈ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗ̇ܝ ܡܚܙܝܬܐ ܃ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܢܛ ܂ ܚ ܘܐܦ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܡܢܘܬܗ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܃ ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚ
BarBahl:SyrLex ܡܢܐ ܬܗܘܐ ܐܘܪܚܐ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܪܘܚܐ ܩ̇ܪܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܘܬܐ ܐܢܬ ܥܘܦܐ ܠܡܠܟܐ ܘܬܒܥܬܐ ܕܡܢܗ المتنصّحين . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
BarṢal:ComGosp ܃ ܗ̇ ܂ ܟ̣ܐܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܬܐܣܝܢ ܕܠܐ ܠܡ ܬܓܠܘܢ ܂ ܕܠܐ ܢܬܥܫܩ ܐܢܬ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܒܫܡܘܐܝܠ ܟܬܝܒ ܂ ܘܓܝܣܐ̈ ܀ ܚܙܝ ܠܡܐ ܠܐܢܫ ܐܡ̇ܪ