simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܬܫܬܘܩ ܃ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܢ̣ܩܥܐ ܚܠܦܝܟ ܒܦܘܡܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܃ ܕ ܐܢܬ ܬܣܬܢܩ ܆ ܐܢ ܠܘ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܐܝܬ ܠܟ ܣܗܕܐ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܟܕ
IšoAdiab:Epist ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܠܡܐ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܟܪܙܝܢ ܠܟ ܫܪܪܐ ܂ ܐܘ ܐܢܬ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܡܢܘ ܗܟܝܠ ܦܘܠܘܣ ܂ ܐܘ ܡ̇ܢܘ ܐܦܠܘ ܂ ܕܪܓܝܙ
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܠܡܕܥ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܒܨܝܪܘܬܝ ܕܒܙܒܢܐ ܕܥܬܝܕ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܠܟ ܠܡܐܬܐ ܐܘ ܐܚܘܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܚ̣ܬ ܠܝ ܂ X ܝ ܂ ܘܐܦ ܨ̇ܒܐ
ActsMiaphysites ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܚܪܬܐ X ܆ 1ܛܘܒܢܐ ܡܠܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܒܝܕ ܐܢܬ ܓܒܪܐ ܕܐܟܘܬܟ ܇ XX ܕܬܥܒܪ ܠܐܬܪܢ ܡܢ ܒܠܥܕܝܢ ܂ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
BarṢal:ComGosp ܃ ܗ̇ ܂ ܟ̣ܐܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܬܐܣܝܢ ܕܠܐ ܠܡ ܬܓܠܘܢ ܂ ܕܠܐ ܢܬܥܫܩ ܐܢܬ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܒܫܡܘܐܝܠ ܟܬܝܒ ܂ ܘܓܝܣܐ̈ ܀ ܚܙܝ ܠܡܐ ܠܐܢܫ ܐܡ̇ܪ
BarṢal:ComGosp ܘܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡ̇ܘܣܦ ܐܢܬ ܟܦܘܪܝܐ ܂ ܘܠܘ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܬܟܫܠ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ̇ ܠܣܓܕܬܐ ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܚܕܐ ܣܓܕܬܐ ܆ ܡ̇ܥܠ ܐܢܬ ܠܓܘܕܦܐ ܂ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܡܣܓܦܐ ܚܕܐ ܣܓܕܬܐ ܥܡ ܬܘܕܝܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ ܚܕܐ ܐܡ̇ܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܘ̇ ܠܐܡܟ ܂ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܡܪܢ ܕܠܐܡܝ ܀ ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܂ ܐܢܬ X X - ܂ XXܝ ܂ ܝX ܠܥ̇ܕܬ ܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܠܝ ܪܚ̇ܡ
SevAnt:LuqGramm ܕܬܣ̣ܬܒܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܡܠܝܟ̈ ܇ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ X ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܐܢܬ ܕܐܘܪܝܦܘ̈ 1ܡ̇ܕܡܐ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܒܙܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܚܪܢܐ ܨܒ̇ܐ
SergStyl:epLuqJew ܠܝ ܠܛܠܝܐ ܫܒܪܐ ܇ ܒܨܝܪ ܝܕܥܬܐ . ܕܟܕ ܢܚܘܝܘܗܝ ܐܢܫ ܕܗܒܐ ܐܢܬ ܐܟ ܚܕܐ Xܝܢܣܘܦܘܢ ܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ . . 2ܣܪܓܝܣ ܣܓܝ ܡܬܕܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ ܘܡܪܝܐ ܀ ܗܐ ܐܝܟܢܐ ܦܩ̇ܕ ܠܗ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܆ ܐܢܬ ܕܟܠܢ X ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܫ̣ܬܐܠ ܡܢ ܦܘܠܓܐ ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܡܘܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܘ ܥܒ̣ܪܬ ܐܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܒܥܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܡܬܝܕܥ ܐܢܬ ܐܝ̇ܕܐ X0 ܡܢܗܝܢ ܇ ܗܕܐ ܐܘ ܗ̇ܝ ܡܬ̇ܪܥܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܘ̇ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܡܫܟܚ ܕܢܐܡܪ ܐ ܠܝܢ ܕܟܣܝܢ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܬ ܐܟܪܙ ܇ ܐܡ̇ܪܐ ܗܘܬ̣ ܠܗ ܓܝܪ ܃ ܆ ܂ ܡܪܝ ܆ ܚܙܝܐ ܐܢܐ ܕܢܒܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܟܕ ܐܚ̇ܕ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܒܣܘܟܠܐ ܂ ܩܕܡܝܐ 1ܕܝܢ ܛܘܒܘܗܝ ܐܢܬ ܂ ܫܒܝܥܝܬܐ ܩܠܗ X ܕܝܘܚܢܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܩܝܢܬܐ̈ ܡܫܟܢܢ
ChalcedWrit ܒܣܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܐ ܐܠܗܐ . 0 . 6ܣܝܡ ܠܗ ܬܘܕܝܬܐ ܐܢܬ ܫܠܝܚܐ : ܐܠܐ ܡܫܝܚܐ ܒܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
DidascApost ܕܬܫܒܘܩ ܠܗ ܇ ܐܠܐ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܐܟܬܐ . ܘܢ̇ܛܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܙܒܢܝܢ̈ X⁰¹ܫܒܩܬ ܠܗ ܠܐܚܘܟ ܇ X ܕܠܐ ܬܘܒ ܨ̇ܒܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܟܕ ܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ ܝܬܝܪܐ ܓܠܐ̣ ܘܒܕܓܘܢ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܐܩܦ ܠܗ̇ ܗ̇ܝ̇ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܡܗ̇ܝܡܢ ܝ̤
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܝ ܃ ܗ̇ ܂ ܟܐܡܬ ܠܗܘ̇ ܕܒܫܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܣ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܡܪܕܦ ܃ ܐܢܬ ܠܐܝܕܗ ܝܝ ܕܐܒܪܗܡ ܡ̣ܢ ܩ̣ܛܠܐ ܕܚܒܝܒܗ ܂ ܡ̇ܢܐ ܪܪ ܂ ܦ
JacSer:memLuqJews ܠܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܘܠܐ ܒܟܬܒܐẌ . ⁵⁵ ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܫ̇ܐܠ ܐܢܬ ܐܢܬ X X X ܡܛܠ ܗܢܐ ⁵³ܚܫܘܟ ܗܘܢܟ ܡܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܆ ⁵⁴ ܘܠܐ ܚ̇ܐܪ
SevAnt:CathHom ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܗ̇ X³ܡ̇ܥܒܕ ܬܡܝܗܐܝܬ ܗܠܝܢ ܦܐܝܬ̈ ܠܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܕܡܐ X²ܕܗܒܝܠ ܆ ܐ̇ܝܟܢܐ ܒܝܕ ܩܘܡܬܐ ܫܒܪܝܬܐ ܐܢܬ ܡܨ̇ܥܪ