simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ⁴ܨܒܝܢܗ ⁵ܕܐܠܗܐ X ܠܡܡܠܠܘ ⁷ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܬܫܬܘܩ ܆ ܡܠܠ ܐܢܬ ²ܙܦܠܢ̣ ܐܘ ܡܢܘ ܗܢܐ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ³ܒܥܝܬ ܠܡܡܠܠܘ̣ ܘܕܐ̇ܢ
DadQaṭ:ComAscet ⁴⁵ ܐܒ̇ܘܢ ܡܢ ܡܦܘܠܬܐ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܐܝ̣ܟ ⁴⁶ܕܒܫܪܪܐ ܐܢܬ ܠܡܡܒܬ ܬܡܢ ܇ ܘܟܕ ܐܡ̣ܪ ⁴³ܠܗ ܐܚܐ : ⁴⁴ܕܐܦ ܐܢܬ ܕܚ̇ܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ⁴⁵⁹ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܕܐܝܬܝ ܫܠܝܚܐ ܒܡܠܬܗ ܐܢܬ ܠܡ ܡܢܝ ܒܝܕ ܣܗܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܗ̣ܢܝܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ⁴⁵⁸ܐܓܥܠ ܐܦ
Pall:LausHist ⁴⁷ܣܥܘܪ ܇ Xܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܫܐ ܐܬܬܦ̇ܝܣܬ ⁴⁸ܠܝX ⁴ܒܡܕܡ ܐܢܬ ⁴⁴ܠܕܘܒܪܐ ܕܟܝܐ ⁴⁵ܕܣܓܝ ܡܝܬܕ̇ ܘܡܟܝܠ ܡܕܡ ⁴⁸ܕܡܢܚ
Pall:LausHist ⁴⁷ܣܥܘܪ ܇ Xܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܫܐ ܐܬܬܦ̇ܝܣܬ ⁴⁸ܠܝX ⁴ܒܡܕܡ ܐܢܬ ⁴⁴ܠܕܘܒܪܐ ܕܟܝܐ ⁴⁵ܕܣܓܝ ܡܝܬܕ̇ ܘܡܟܝܠ ܡܕܡ ⁴⁸ܕܡܢܚ
AbbaIs:Ascet ⁵ XܝX X ܠܚܫܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܘܠܪܓܬܐ |ܒܣܪܢܝܬܐ ܇ ܘܠܗ̇ܘX ܕܟܠ ܐܢܬ ܠܡܪܗ̣̇ ܗܟܢܐ ܬܗܘܐ ܒܟܠ ܙܒܢ ܩܕܡ ⁴ܐܠܗܐ ܇ ܟܕ ܡܐ̇ܬ
JacSer:memLuqJews ⁵²ܐܢܬ ܡ̇ܢ ⁵³ܒܥ̇ܝܬX ܆ ⁵⁴ ܘܕܗ̣ܘ ܡܘܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܝܠܕܐ ܐܢܬ ⁴⁹ܒܝܬܐ ܗܘ ⁵0ܡܢ ⁵¹ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ . ܐܢ ܐܠܗܐ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܕܒܪܝ
Eph:madNativ ⁵³ܥܒ̇ܕܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ⁵⁴ ]ܠܡ̣ܢ ⁵⁵ܬܘܬܪܟ ܟ 28ܟܠܬܐ ܐܢܬ ܡܢܟ ܡܬܩܕܫܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܒܙܘܦܟ ܡܬܚܘܪܝܢ ܡܫܝܚܐ̈ ܘܡܠܟܐ̈
Eph:madNativ ⁵ܕܡ̇ܐ ⁶ܠܐܒܘܗܝ ܐܝܟ ܥܒܘܕܐ ⁷ܥܒ̣ܕ ܠܗ ܒܟܪܣܐ ܦܓܪܐ ܢܟܦܐ ܐܢܬ : ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܕܢܚܟ ܡܢ ܡܪܥܝܬܟ ⁴ 2ܒܪ ܒܪܘܝܐ
JacSer:memLuqJews ⁵ܘܡܩ̇ܦܚ ⁸ܐܢܬ . ܒܟܠܗܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܢܩܝܦ ܗܘܐ X ܠܟ ܡܪܝܐ ܡܪܟ ܐܢܬ ⁴ܕܡܫܒܚ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܆ 10ܢܚܙܐ ܗܫܐ ܠܡܢܐ ܥܕܝܠ
IšoMerv:ComOT ⁵ܘܢ̇ܦܠ ܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܓܠܝܐ ܐܝܟ ܕܒܐܝܡܡܐ . ܘܐܬܬܩܠ ܐܦ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܘܢܒܝܐ̈ . [X]ܘܐܬܬܩܠܬ ܒܐܝܡܡܐ . ܗܢܘ . ܡܬܬܩܠ
IšoMerv:ComPs ⁵ܠܡܐܡܪ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܇ ܕܗܐ X ܥܕܟܝܠ ܟܣܝܢ ܐ̇ܡܪ ܆ ܠܫܢܝ ܩܢܝܗ ܐܢܬ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܠܘܬܢ . ܘܐܝܟ Xܐܢܫ ܢܐܡܪX ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܡܨܐX
DidascApost ⁵ܢܝ ܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܟ ܐܚܒ ܘܝܩܪ ܠܡܪܝܐ : ܘܩܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܒܣܦܘܬܗ̈ ܗܘ ܡܝܩܪ ܠܝ ܇ ܠܒܗ ⁴ܢX ܕܝܢ ܣܓܝ ܪܚܝܩ ܡܢܝ . ܐܠܐ
DidascApost ⁵⁴ܠܡܫܦܪ ܠܐܠܗܐ . ܗܘܝܬ ⁵⁵ܙܗܝܪ ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܢܬ ܠܟ ܡܣܠܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܗܟܝܠ ܕܨ̇ܒܐ
JacSer:memLuqJews ⁵⁵ܐܝܬ ܗܘܐ ⁵⁸ܠܗ ܆ ܥܡܐ ܒܠܚܘܕ ܫ̇ܦܝܪ ܗܘܐ ܠܗ ܕܪܫ̇ܡ ܗܘܐ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܐܦܠ ܐ ܐܢܫ ܥܠ ܨܝܕ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ
SevAnt:CathHom ⁵⁸ ܠܟ ܡܢ ܗܪܟܐ ܠܬܚܬ ܇ ܘܠܐ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܘܠܐ ܡܡ̇ܠܠ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܠܚ̣ܡܐ̈ ⁵⁷ܢܗܘܝܢ̈ ܇ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܇ ܐܪܡ̣ܐ
Tim1:Epist ⁶²⁵ܕܬܣܝܡ ܠܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ . ܐܪܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܠܘ ܥܒ̣ܕܐ̈ ܐܢܬ ܗܟܢܐ | 506|ܐܬܦܪܫ . ⁶²³ܒܪܡ Xܡ̣ܢX ⁶²⁴ܐܝܢܐ ܓܒܐ ܨ̇ܒܐ
DidascApost ⁶¹ܐܘ X ⁶ܐܦܝܣܩܘܦܐ X ⁶ܕܢܬܪܓܡ ܠܥܡܟ . ⁶⁴ ܒܥܘܬܐ ܓܝܪ X ܐܢܬ ܘܢܫܘܝܘܗܝ ܠܐܝܩܪܐ X⁹ܕܕܘܟܬܗ ܐܝܟ ܢܦܫܗ . ܘܐܡ̣ܪ ⁶⁰ ܠܗ
IšoMerv:ComPs ⁶ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܥ̇ܐܠ ܠܩܒܪܐ . ܟܕ ܐܢܬ ܡܡܛܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܕܪܐ . ܐܢܬ ܠܡ Xܬܕܚܠ ܡܢܗ ܆ 25ܐܠܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܘܗܐ ܚ̇ܙܐ
DidascApost ⁶ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܢܬܬܐ̣ ⁶⁵ܠܐ ܬܨܛܒܬܝܢ ܐܝXܟ X0ܕܬܫܦܪܝܢ ܐܢܬ ܐܠܗܐ : ܕܐܫܬܟܚܬ ܡܗܝܡܢܬܐ : ܘܨܒܝܐ ܕܬܫܦܪ X ⁶ܠܐܠܗܐ̣