simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܐܟܚܕܐ ܘܐܦ ܡܬܚܙܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܦܝܣܬܢܝ ܣܟܘܠܬܢܘܬܟ ܃ ܐܢܬ ܡܪܢ ܂ ܐܟܡܐ ܕܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡ̣ܢ ܐܓܪܬܟ̈ ܕܨܐܕܝܢ ܘܡܣܬܗܕ
Tim1:Epist ܂ ܘܟܕ ܐܝܬܝܟ ܒܪܢܫܐ ܃ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܥܒܕܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܪܓܡܝܢܢ ܠܟ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܓܕܦ
Tim1:Epist . ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܝܬܝܪܐܝܬܐܘ ܓܝܪ ܠܩܘܒܠܢ ܕܝܠܢ . | ¹X⁵ܩ|X ܐܢܬ ܟܬܒܐ ܡܠܘܢ̣ ܘܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܐܬܟܬܒ ܥ̇ܪܩ
Tim1:Epist ܃ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܒܪܘܚܐ ܕܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܦܘ ܃ ܠܘ ܒܒܣܪ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܟܝܢܗܘܢ ܃ ܗܝܟܠܐ̈ ܕܝܢ ܐܘ ܡܩܕܫܐ̈ ܡܬܩܪ ܢ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܨܒ̇ܐ
Tim1:Epist ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ̣ ܂ ܐܢܬ ܬܪܝܢܐ ܡܪܫܥ ܐܢܬ ܘܡܓܕܦ ܠܗ̇ܘ ܐܢܬ ܆ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕܐ ܡܟܢܐ
Tim1:Epist ܕܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܡܘܠܕܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܥܐ̇ܦ ܐܢܬ ܒܗ ܟܕ ܐܢܬ ܃ ܬܘܕܝܬܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܃ ܡܕܡ ܝܬ ܪܐ ܥ̇ܒܕ
Tim1:Epist : ܐܝܟܢܐ ܕܥܒ̣ܕܐ ܬܥܒXܝܘܗܝ ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ ܆ ܚܙܝ ܠܝ ܕܠܡܐ ܐܢܬ 4 , 32ܐܢ ܕܝܢ ܒܬܪ |X1X|ܫܘܡܗܐ̈ ܒܨܝܪܐ̈ ܘܙܥܘܪܐ̈ ܪܗ̇ܛ
Tim1:Epist ܐܝܟܢܐ ܕܠܡܦܝܕܐ ܪܒܐ ܘܢܨܝܚܐ ܕܢܘܗܪܐ ܃ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܐܢܬ ܝ ܓܝܪ ܒܟܝܢܗ̇ ܘܠܘ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܐ ܬܘܗܝ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܨܒ̇ܐ
Tim1:Epist ܘܡܗܝܡܢ ܃ ܡܛܠ ܚܕܢܝܘܬ ܒܪܘܬ ܐ ܘܠܚܘܕ ܘܬ ܡܠܟܘܬ ܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܃ ܘܐܝܟ ܫܘܒܚܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܃ ܘܐܦ ܠܫܘܒܚܐ ܕܒܣܪܗ ܚ̇ܙܐ
Tim1:Epist ܐܘ ܬܡܝܗܐ . ܐܝܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܪܐ |M702b|ܚܙܐ ܘܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܠܢ . ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܨܐܕܘܗܝ̈ ܢܝܚܐܝܬ̣ ܗܟܢܐ . 6 , 6ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܐܪܐ 35ܕܗ̇ܝ ܕܐܝܢܐ ܆ ܘܥܠ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܢܝܐ̣ 36ܘܥܠ ܐܢܬ ܐܡܪ̇ ܐܢܬ . ܐܪܐ ܗ̇ܘ 34ܓܘܢܝܐ̣ ܐܘ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ . ܚ̇ܙܐ
Tim1:Epist ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܐܣܟܘܠܐ̈ ܡܠܘܐܐ ܡܕܡ ܩܠܝܠ ܠܢܝܚܬܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܐܣܟܘܠܝܐ̈ ܦܘܬܩܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܕܒܒܝ ܕܝ̇ܕܥ
Tim1:Epist ܐܝܟ ܩܘܪܢܬܝܐ̈ ܂ ܐܠܘܠܐ ܓܝܪ ܐܬܡܟܟ ܨܐܕܟ ܂ ܘܒܡܠܐ̈ ܐܢܬ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܬܐ ܃ ܥܠ ܚܠܒܐ ܕ·ܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܣܢܝܩ
Tim1:Epist . Xܕܝܠܗ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܕܐ . 6 , 2ܘܐܢܗܘ̈ ܐܢܬ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬXX⁵¹ܠܗ ܥܒ̣ܕܐ : ܟܕ ܠܬܓܐ ܕܙܒܢܐ ܡܫܟܢ
Tim1:Epist ܃ ܘܐܦ ܐܢܐ ܒܘܟܪܐ ܐܥܒܕܝܘܗܝ ܃ ܘܐܪܝܡܝܘܗܝ ܥ-ܠ ܡܠܟܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬܘܢ ܃ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܪ ܡܐ ܟܠܟܘܢ ܃ ܝ ܘܗ̣ܘ ܠܡ ܢܩܪ ܢܝ ܐܒܝ
Tim1:Epist ܂ ܥܒܕܐ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܡܣܬܓܕ ܘܡܬܝܩܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܃ ܝ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܢܦܫܗ ܐܝܟܢܐ ܥܒܕܐ ܗ̣ܘ ܂ ܡܪܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܡܬܡܟܟ ܂ ܡܢܐ ܐܡܪ
Tim1:Epist ܂ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܘ ܥܠ ܡܣܒܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܚܘܢ̈ ܐܬܚܪܝܘ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܚܪܝܢܐ ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܥ̇ܗܕ
Tim1:Epist ܘܡܘܕܐ : ܠܗ̇ܘ ܕܫܪܝ ܘܐܫܬܘܫܛ ܘܐܬܓܡܪ ܘܐܫܬܡܠܝ ܆ X ܘܗܐ ܐܢܬ ܩܠܝܠ ܗܟܢ ܡܬܐܡܪ . ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ : ܐܪܐ ܠܘ ܐܠܗܐ ܝ̇Xܥ
Tim1:Epist ܘܐܬܚܝܒܘ . ܟܡܐ ܐܪܐ ܐܢܬ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܚܝܒ ܐܢܬ ܇ ܕܠܐ ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܡ̇ܢ X ܘ . ܒܪܢܫܐ : XXܩX ܐܘ ܒܪܢܫܐ X³ ܥܨܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܐܬܦܢ ܒܙܒܢ ܘܫܪܪ ܐܚܝܟ̈ ܂ ܘܛܥܢ ܥܣܩܬܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܕܗܕܡܐ̈ ܐܢܬ ܢܗܘܘܢ ܇ ܘܒܗܠܝܢ ܟܝܬ ܕܩܝܡܢ̈ ܘܒܗ̇ܢܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܂ ܘܐܦ