simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist : ܕܡܨܝܢܢ ܒܚܝܠܐ̈ ܥܡܝܩܬܐ̈ ⁹ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܡܒܕܩ ܘܠܡܓܠܐ ܐܢܬ ܕܝܢ̣ ܘܠܫܦܝܪܘܬX |ܩ |L206ܬܪܥܝܬܐ ܕܥܠܝܢ ܩܢܐ̈
Tim1:Epist : ܘܐܝܟ ܫܘܒܚܗ ܕܝܚܝܕܝܐ : ܘܐܦ ܠܫܘܒܚܐ ܕܒܣܪܗ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ : ܘܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܠܡܪܘܬܐ ܕܒܟܝܢܐ ܘܒܒܣܪ ܚ̇ܙܐ
Tim1:Epist : ܘܐܢܐ X³ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ : ܘܐܬܝܠX ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܝܘܡܢܐ ܐܢܬ ܩܝܡܬܐ ܘܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ ܆ ܡܪܝܐ ܠܡ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܕܒܪܝ
Tim1:Epist : ܘܐܦ ܐܢܐ ܒܘܟܪܐ ܐܥܒܕܝܘܗܝX ܆ ܘܐܪܝܡܝܘܗܝX⁵ ܥܠ ܡܠܟܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬܘܢ ܆ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܡܐ ܟܠܟܘܢ : ܘܗܘ̈ ܠܡ ܢܩܪܝܢܝ ܐܒܝ
Tim1:Epist : ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܐܒܪܗܡ . ܘܠܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ܐܢܬ ܘܡܫܥܒܕܐ . 2 , 24ܘܠܐܝܫܡܥܝܠ ܡ̇ܢ ¹⁰⁵ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܩ̇ܪܐ
Tim1:Epist : ܝܕܝܥܐ |M710b|ܕܡ̣ܢ ܟܬܒܐ ܡܠܘܢ̣ ܘܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܕܠܘ ܐܟܘܬܢ . 2 , 35ܐܢ ܕܝܢ- . ܘܡܢܗܘܢX ¹ܡ̣ܢ ܫܡܗܐ̈ ܥ̇ܪܩ
Tim1:Epist : ܠܐܒܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܥܐ ܐܝܟ ܪܥܡܐX : ¹¹ܘܥܠ ܝܘܪܕܢܢ ܐܟܚܪܐ ܐܢܬ ¹ܕܢܟܠܐ ܒܐܝܕܗ ܕܟܢܥܢ ܘܠܡܛܠܡ ܪܚ̇ܡ . ܘܗܐ ܟܕ ܛܒ ܫܡ̇ܥ
Tim1:Epist : ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܠܥܒܕܘܬܗ ܕܓܢܣܟ ܘܕܛܘܗܡܟ . ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܕܠܟܝܢܟ ܥܒܕܘܬܐ ³⁹⁵ܢܛܘܪ ܘܢܫܘܙܒ ܆ ܫܦܝܪ ܥܒ̣ܕܐ ܩ̇ܪܐ
Tim1:Epist : ܠܘܛܬܐ ܘܚܛܝܬܐ ܘܟܐܦܐ ܘܐܘܪܚܐ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܘܐܣܟܡܐ ܆ ⁴¹⁵ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܘܐܦ ܥܠ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܫ̇ܡܥ
Tim1:Epist : ܡܝܩܪܐ ܗ̣ܝ ܡܕܝܢ 28ܡ̣ܢ ܦܘܚܡܗ ܕܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܢܟܦܘܬܟ . ܐܢܬ 9 26ܐܢ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ 27ܬܐܡܪ ܕܥܪܩ̇
Tim1:Epist : ܢܬܚܘܐ ܕܝܢ ܘܐܦX ¹ܚܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ ܡ̇ܢ : ܠܘ ܕܝܢ ܐܢܬ : ܩܙ ܒܝܢܝXܐ̈ ܝXܝܝܩ̇Xܐ X |X 266|ܕܥܠܝܢ ܩܢܐ̈
Tim1:Epist : ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܒܪܗ |ܩ |L139ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆ 2X8ܡܛܠ ܐܢܬ ܆ ܐܢܬܘܢ X 103|ܩ |X133ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ¹²⁸ܕܡܓܕܦ
Tim1:Epist : ܥܡ ܝܕܥܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܩܢܐ̈ ܐܢܬ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܐܢܫ ܐܢܬ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܡܘܟܟܐ ܘܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐX ¹ܕܒܗܘܢ ܡܨܒܬ̣
Tim1:Epist : ܦܪܕܬܐ |540|ܕܚܛܬܐ : ܒܬܪ ܕܐܬܬ̈ ܠܫܘܡܠܝܐ ܡܝܬܪܐ ܐܢܬ ܚܬܝܬܐܝܬ : ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܙܕ̇ܩ ܕܢܬܩܪܐ : 9 , 12ܐܢ ܕܝܢ ܨ̇ܒܐ
Tim1:Epist Xܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬXX⁵¹ܠܗ ܥܒ̣ܕܐ : ܟܕ ܠܬܓܐ ܕܙܒܢܐ ܐܢܬ 76b|ܟܝܢܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܓܘܕܦܐ . 6 , 1ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist |X 172b|ܗܟܝܠ ¹⁵⁶ܐܘ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܡܪܝ . ܕܠܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ¹⁵⁵ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܟܪܡܐ ܘܩܛܠܘܗܝ . |ܩ 3 , 34 |M712ܚܙ̇ܐ
Tim1:Epist |ܩ X 158ܠܛܘܪܐ ܕܬܒܘܪ . ܘܩܦ ܘܐܦ ⁵X¹ܐܢܬ ܠܗ̇ܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܬ ܬܘ ܒܪܝܟܘܗܝ̈ ܕܡܪܝ ܐܠܐ ܕܐܒܝ . 5 , 30ܣܩ ܥܡܗ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
Tim1:Epist ܂ ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܒ̇ܗܬ ܃ ܕܠܡܪܟ ܟܝܬ ܘܒܪܘ ܟ ܘܡܚܕܬܢܟ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܘܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܬܟܚܕ
Tim1:Epist ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܟܕ ܫܬ ܐܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬ ܐ ܫܪܝܪܢ̈ ܃ ܐܢܬ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܕܡ̇ܐ ܥܒ̇ܕ
Tim1:Epist ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܐܣܟܘܠܐ̈ ܡܠܘܐܐ ܡܕܡ ܩܠܝܠ ܠܢܝܚܬܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܐܣܟܘܠܝܐ̈ ܦܘܬܩܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܕܒܒܝ ܕܝ̇ܕܥ