simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ( ܒ ܡܢ ܩܕܡ ܕܐܬܬܨܝܪ ܒܡܪܒܥܐ . ܗܠܝܢ X⁶ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܪܡ̇ܙ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܝܠܕܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܚܝܐ̈ . ܗܟܢܐ ܡܦܣ )
ThdrMops:ComPs . [13X ( XXXX . 13 ) ]ܡܗܝܡܢܘ ܡܪܝܐ ܒܡܠܘܗܝ̈ . ܘܙܕܝܩ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܓܡܪ ܒܟܠ ܡܡܠܟ ܐܢܬ ܘܥܠ ܟܠ ܫܠܝܛ
ThdrMops:ComPs . Xܐܡ̇ܕ̇ ܠܐ ܬܛܫܐ ܡܢܝ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܕܡ̇ܐ ܐܢܐ ܠܡ ܠܐܚܐ ܐܢܬ ܒܝܫܬܝ̈ ܫܪܝܐ . ܐܝܕܐ ܗܝ X XX 179ܗܟܝܠ ܗ̇ܝ ܕܫ̇ܐܠ
ThdrMops:ComPs . ܐܡ̇ܕ̇ ܐܚܢܝ ܐܝܟ ܡܠܬܟ . ܝܘܢܝܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܫܪܪܝܢܝ ܐܢܬ ܡܥܝܩܢܝܬܐ̈ ܕܡܬܛܪܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒ ܒܟܠ ܙܒܢ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܒ̇ܥܐ
ThdrMops:ComPs . ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ . . ⁵[ . . . ] ܒܐܘܪܚܐ ܕܗܠܟXܝ̈ ܛܡܪܘ ܐܢܬ ܕܡܢ ܥܩܬܝ̈ . ܘܐܢܬ ܝ̇ܕܥܐܢܬ ܫܒܝܠܝ . ܐܢܬ̈ ܠܡ ܓܝܪ ܡܦܣ
ThdrMops:ComPs . ܘܚܡܝܠ ܒܟܝܢܟ ܡܫܟܚܢܐ ܠܟ . [9]ܘܐܢ ܐܪܝܡ ܟܢܦܝ̈ ܐܝܟ ܐܢܬ ܫܪܓܪܓܝܬܐ̈ ܕܬܪܥܝܬܝ ܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܆ ܘܠܐ ܕܡܢ ܬܡܢ ܩܦܝܣ
ThdrMops:ComPs . ܘܠܝ ܬܘܒ ܒܛܝܒܘܬܐ ܡܓܙܪ ܐܢܬ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܥܩܬܝ̈ . ܐܝܟ ܐܢܬ ܣܢܝܩ ܐܢܐ . ܘܟܠ ܕܬܣܥܘܪ ܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܙܕܩܐܝܬ ܣܥ̇ܪ
ThdrMops:ComPs . ܘܫܦܝܪ ܥܠܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܟܢܫܗ̇ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢܗ ܐܢܬ ¹⁴[ . . . ] ܠܡܚܙܐ ܥܡ ܪܘܚܟ . [X]ܐܢ ܐܣܩ ܠܫܡܝܐ ܐܢܬ ܬܡܢ
ThdrMops:ComPs . ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܕܒܟܠ ܕܘܟ ܐܝܬܝܟ ܘܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬܝܚ ܐܢܬ ܐܦ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . X ܫܦܝܪܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܣܓܝ ܗ̇ܝ ܕܐܢܬ ܬܡܢ
ThdrMops:ComPs . ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ [76]ܢܗܘܘܢ ܪܚܡܝܟ̈ ܡܒܝܐܢܝ̈ . ܐܠܐ ܠܡ ܐܢܬ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܚܛܗܝ̈ ܣܒ̇ܠܬ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܕܐܬܬܪܨ . ܡܢܐ ܠܡ ܫܐ̇ܠ
ThdrMops:ComPs . ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܘܕܝܢܝܟ̈ ܐܠܦܝܢܝ . ܠܫܘܘܕܥܐ ܚܬܝܬܐ ܐܢܬ ܓܡܝܪܐ ܕܒܚܐ̈ ܡܩܪܒ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܝܕܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܗ̇ܝ ܕܫܐ̇ܠ
ThdrMops:ComPs . ܨܘܬ ܡܪܝܐ ܠܩܠܗ̇ ܕܒܥܘܬܝ ܥܫܝܢܐ ܇ X ܟܕ ܠܡ ܒܡܨܥܬ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܫܦܝܐ̈ ܡܥܘܟܢܐ̈ . [X XXXXX· 6 ) ]ܐܡ̇ܪܬ ܠܡܪܝܐ ܕܐܠܗܝ
ThdrMops:ComPs X[ . . . ] ܐܚܪܝܬܐ̈ ܘܩܕܡܝܬܐ̈ . ܢܦ̣ܩ ܠܗ ܕܝܢ ³[ . . . ܐܢܬ . ܟܕ ܡܬܗܦܟ [ . . . ] [5 ( XXXX . 4b ) ]ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ
ThdrMops:ComPs X⁸ܐܢܬ ܕܙܥܘܪ ܗܘ ܥܡܠܝ ܆ ܘܫܢܝܐ̈ ܕܚܝܐ̈ ܕܩܢܘܡܝ ܟܪܝܢ̈ . ܐܢܬ ܘܐܡܬܝ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܠܝ ܕܝܢܐ ܡܢ ܪܕܘܦܝ̈ . ܝܕܥ̇ܬ ܗܘ ܠܡ Xܘܐܦ
ThdrMops:ComPs ܀ ܫ̣ܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܦܠܐܬܢܝܐ̈ ܀ ܬܘܒ ܦܘܫܩܐ ܕܡܙܡܘܪܐ ܐܢܬ ܐܚܪܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܡܪܢܗ̇ ܒܦܘܫܩܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ
ThdrMops:ComPs ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܡܕܡ ܢܩܒܠܘܢ ܣܘܥܪܢܝܟ̈ ܇ ܥܕܡܐ ܕܠܟ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘ ܕܬܣܥܘܪ ܟܠܡܕܡ ܕܬܨܒܐ ܕܠܝܠܐܝܬ . ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܡܨܐ
ThdrMops:ComPs ܆ ܒܩܘܫܬܐ ܘܒܫܪ̇X ܡܫܡܠܐ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܆ ܘܡ̇ܨܐܐܢܬ ܠܡܬܠ ܐܢܬ X . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܟܠܡܕܡ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܆ ܟܕ ܡܥܕܪ ܐܢܬ ܐܘ ܡܛܐܒ
ThdrMops:ComPs ܆ ܕܟܡܐ ܐܚܕܬܢܝ ܒܥܬܗ̇ ܕܗܕܐ . XXX 182 ܘܗܫܐX ⁵ܟܠܗ ܐܢܬ . ܝܘܢܝܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ : ܡܛܠ ܕܠܗ ܒܥܝ̇ܬ . ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܡ X ܘܐܦ
ThdrMops:ComPs ܆ ܟܕ ܡܥܕܪ ܐܢܬ ܐܘ ܡܛܐܒ ܐܢܬ ܆ ܒܩܘܫܬܐ ܘܒܫܪ̇X ܡܫܡܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܩܢܝܬ ܠܗ ܒܟܝܢܝܟ X . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܟܠܡܕܡ ܕܥܒ̇ܕ
ThdrMops:ComPs ܐܘ ܡܛܐܒ ܐܢܬ ܆ ܒܩܘܫܬܐ ܘܒܫܪ̇X ܡܫܡܠܐ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܆ ܐܢܬ ܠܗ ܒܟܝܢܝܟ X . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܟܠܡܕܡ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܆ ܟܕ ܡܥܕܪ