simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܘܐܡ̇ܪ . [12]ܒܪܝܟ ܐܢܬ ܡܪܝܐ : ܐܠܦܝܢܝ
ThdrMops:ComPs X ܕܟܕ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܘܕܐ ܐܝܟܢ ܒܟܝܢܟ
ThdrMops:ComPs ]ܐܡ̇ܪܬ ܠܡܪܝܐ ܕܐܠܗܝ ܐܢܬ . ܨܘܬ ܡܪܝܐ
ThdrMops:ComPs ܐܢܫܝܐ ܠܓܡܕ̇ ܘܡܣܝܥ ܐܢܬ ܠܝ ܒܩܪܒܐ̈ ܕܠܘܩܒܠܝ
ThdrMops:ComPs ܐܠܗܐ : ܕܡܦܣ ܐܢܬ ܒܕܘܒܪܝ̈ ܘܒܗܘܦܟܝ̈ ܡܫܢܐ
ThdrMops:ComPs . ܘܠܕܕܝܢ X⁰ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܓܗܝܬܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈
ThdrMops:ComPs ܠܡ X ܘܐܦ ܐܢܬ ܆ ܕܟܡܐ ܐܚܕܬܢܝ
ThdrMops:ComPs ܗܠܝܢ ܠܡ ܚܐܪ ܐܢܬ ܕܐܝܠܝܢ ܣܒ̇ܠܢܐ ܡܢܗܘܢ
ThdrMops:ComPs ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܝ̈ ܘܡܦܣ ܐܢܬ ܒܚܘܫܒ̈ : ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs . ] ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ⁶⁰ܠܗܝܢ ܫܪܝܐ .
ThdrMops:ComPs X0ܠܦܘܬ ܦܚܡܗ̇ ܒܚ̇ܪ ܐܢܬ ܠܝ . ܡܛܠ
ThdrMops:ComPs . ܘܐܢܬ ܡܦܣ ܐܢܬ ܕܒܟܠܙܒܢ ܝܨ̇ܦܬ ܥܠ
ThdrMops:ComPs ܠܦܘܬ ܙܕܝܩܘܬܗ ܫܐ̇ܠ ܐܢܬ ܠܡܫܬܡܥܘ ܡܢܗ .
ThdrMops:ComPs 179ܗܟܝܠ ܗ̇ܝ ܕܫ̇ܐܠ ܐܢܬ . Xܐܡ̇ܕ̇ ܠܐ
ThdrMops:ComPs ܒܥܝ̇ܬ . ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܡ X ܘܐܦ
ThdrMops:ComPs ܒܦܘܫܩܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܀
ThdrMops:ComPs ܗܘܐ ܠܝ ܆ ܐܢܬ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ
ThdrMops:ComPs ܕܝܢ ܟܠܡܕܡ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܆ ܟܕ ܡܥܕܪ
ThdrMops:ComPs ܕܐܦ ܒܡܪܒܥܐ ܕܐܡܝ ܐܢܬ ܓܒܠܬܢܝ . ܘܡܦܣ
ThdrMops:ComPs ܡܣܬܥܪܢ̈ ܇ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ