simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܡܪܝܐ : ܐܠܦܝܢܝ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܫ̇ܘܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܠܡ ܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܐܡܪܗ̇ . ܘܬܘܒ ܡܬܦܢܐ ܠܗ ܠܘܬ ܫܐܠܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [12]ܒܪܝܟ
ThdrMops:ComPs ܘܕܐ ܐܝܟܢ ܒܟܝܢܟ ܘܒܪܒܘܬܟ ܘܒܚܝܠܟ ܇ ܗܟܢܐ ܒܛܝܠ ܠܟ ܐܢܬ ܠܝ ܐܡܬܝ ܕܡܬܒܝܢ ܐܢܐ ܘܡܬܪܥܐ XX XX X0ܐܢܐ ܇ X ܕܟܕ ܡ̇ܢ
ThdrMops:ComPs . ܨܘܬ ܡܪܝܐ ܠܩܠܗ̇ ܕܒܥܘܬܝ ܥܫܝܢܐ ܇ X ܟܕ ܠܡ ܒܡܨܥܬ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܫܦܝܐ̈ ܡܥܘܟܢܐ̈ . [X XXXXX· 6 ) ]ܐܡ̇ܪܬ ܠܡܪܝܐ ܕܐܠܗܝ
ThdrMops:ComPs ܠܝ ܒܩܪܒܐ̈ ܕܠܘܩܒܠܝ . ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܙܕܩܐܝܬ ܣܝܡ ܠܝ ܣܒܪܝ ܐܢܬ ܘܗܕܐ ܟܕ ܛܒ ܥܪܛܠܝ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠ ܥܘܕܪܢ ܐܢܫܝܐ ܠܓܡܕ̇ ܘܡܣܝܥ
ThdrMops:ComPs ܒܕܘܒܪܝ̈ ܘܒܗܘܦܟܝ̈ ܡܫܢܐ ܠܗ ܠܘܬ ܬܫܥܝܬܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܗܘܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ : ܕܡܦܣ
ThdrMops:ComPs ܓܗܝܬܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܣܒ̇ܠܢܐ : ܘܬܘܒ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܢܬ ܣܐܡ ܐܢܬ ܒܪܫܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܥܘܠܝܢ ܒ . ܘܠܕܕܝܢ X⁰ܝܗ̇ܒ
ThdrMops:ComPs ܆ ܕܟܡܐ ܐܚܕܬܢܝ ܒܥܬܗ̇ ܕܗܕܐ . XXX 182 ܘܗܫܐX ⁵ܟܠܗ ܐܢܬ . ܝܘܢܝܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ : ܡܛܠ ܕܠܗ ܒܥܝ̇ܬ . ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܡ X ܘܐܦ
ThdrMops:ComPs ܕܐܝܠܝܢ ܣܒ̇ܠܢܐ ܡܢܗܘܢ ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܥܘ̇ܠܬ ܒܗܘܢ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܫܠܡܝܢ ܠܚܫܘܟܐ ܕܠܥܠܡ . ܟܕ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܠܡ ܚܐܪ
ThdrMops:ComPs ܒܚܘܫܒ̈ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܕ ܓܒܠܬܢܝ ܡܦܣ ܗܘܝܬ ܒ ܕܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܐܢܬ ܫܘܝܐ ܗܕܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܐܢܗܘ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܝ̈ ܘܡܦܣ
ThdrMops:ComPs ⁶⁰ܠܗܝܢ ܫܪܝܐ . ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [6X]ܛܒܐܢܬ ܡܪܝܐ . . ܐܢܬ · · · 1ܛ[ · · · 1ܬܟ X ⁵⁸[ . . . ] ⁵ܣܒ̇ܠ X⁹[ . . . ] ܒܥ̇ܐ
ThdrMops:ComPs ܠܝ . ܡܛܠ X ܕܡܦܣ ܐܢܐ ܗܘ . ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܗܫܐ ܕܒܫܒܝܐ ܐܢܬ ܠܡ ܐܬܚܫܚ ܠܘܬܝ ܆ ܐܠܐ ܠܘ ܟܕ X XX X0ܠܦܘܬ ܦܚܡܗ̇ ܒܚ̇ܪ
ThdrMops:ComPs ܕܒܟܠܙܒܢ ܝܨ̇ܦܬ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܚܦܝܛܘܬܐ ܕܠܘܬ ܗܪܓܗ X ܐܢܬ ܡܦܪܢܣܢܘܬܟ ܬܗܘܐ ܢܦܫܝ ܘܡܢ ܒܛܝܠܘܬܟ ܕܝܠܟ . ܘܐܢܬ ܡܦܣ
ThdrMops:ComPs ܠܡܫܬܡܥܘ ܡܢܗ . [2]ܘܠܐ ܬܥܠܘܗܝ X ܠܥܒ̣ܕܟ ܒܕܝܢܐ . ܡܛܠ ܐܢܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܚܛܝܢ ܠܟ ܆ ܐܝܟܢ ܡܕܝܢ ܠܦܘܬ ܙܕܝܩܘܬܗ ܫܐ̇ܠ
ThdrMops:ComPs . Xܐܡ̇ܕ̇ ܠܐ ܬܛܫܐ ܡܢܝ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܕܡ̇ܐ ܐܢܐ ܠܡ ܠܐܚܐ ܐܢܬ ܒܝܫܬܝ̈ ܫܪܝܐ . ܐܝܕܐ ܗܝ X XX 179ܗܟܝܠ ܗ̇ܝ ܕܫ̇ܐܠ
ThdrMops:ComPs ܠܡ X ܘܐܦ ܐܢܬ ܆ ܕܟܡܐ ܐܚܕܬܢܝ ܒܥܬܗ̇ ܕܗܕܐ . XXX 182 ܐܢܬ ܕܒܗ ܨܒܝ̇ܬ . ܝܘܢܝܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ : ܡܛܠ ܕܠܗ ܒܥܝ̇ܬ . ܝ̇ܕܥ
ThdrMops:ComPs ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܀ ܫ̣ܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܦܠܐܬܢܝܐ̈ ܀ ܬܘܒ ܦܘܫܩܐ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܠܝܬܝܗ̇ ܐܚܪܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܡܪܢܗ̇ ܒܦܘܫܩܐ ܐܝܟ ܕܐܦ
ThdrMops:ComPs ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܕܥ ܝ̇ܕܥ ܗܘܝܬ ܠܝ ܐܠܐ ܐܦ ܓܒ̇ܠ ܗܘܝܬ ܠܝ ܆ ܐܢܬ ܟܕ ܡܬܓܒܠ ܗܘܝ̇ܬ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܠܝ ܆
ThdrMops:ComPs ܆ ܟܕ ܡܥܕܪ ܐܢܬ ܐܘ ܡܛܐܒ ܐܢܬ ܆ ܒܩܘܫܬܐ ܘܒܫܪ̇X ܡܫܡܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܩܢܝܬ ܠܗ ܒܟܝܢܝܟ X . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܟܠܡܕܡ ܕܥܒ̇ܕ
ThdrMops:ComPs ܓܒܠܬܢܝ . ܘܡܦܣ ܗܘܝܬ ܒ ܐܦ ܗܝܕܝܟ . ܙܕܩܐܝܬ ) ܡܛܠ ²X ( ܐܢܬ ܘܥܒܘܕܐ ܕܢܦܫܝ ܕܒܟܣܝܐ . ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܕܐܦ ܒܡܪܒܥܐ ܕܐܡܝ
ThdrMops:ComPs ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܐܢܬ ܚܝܠܬܢ ܐܢܬ ܠܘܬ ܫܘܡܠܝܐ ܐܢܬ ܛܥܝ̇ܬ . ܡܛܠ ܠܡ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܇ ܚ̇ܙܐ