simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܠܡ ܡܦܣ ܐܢܬ ܒܒܥܠܕܒܒܝ̈ . ܕܐܝܟܢ ܡܦܬܟܐܝܬ ܐܨܛܢܥܘ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ . . ⁵[ . . . ] ܒܐܘܪܚܐ ܕܗܠܟXܝ̈ ܛܡܪܘ ܠܝ ܦܚܐ̈ .
ThdrMops:ComPs ܠܡ ܥܒܕܬܢܝ ܆ ܘܒܐܝܕܝܟ̈ ܕܝܠܟ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܡܓܒܠܢܝ ܐܢܬ ܥܒܕܢܝ̈ ܘܓܒܠܢܝ̈ . ܣܟܠܝܢܝ ܆ ܘܐܠܦ ܢܡܘܣܟ .
ThdrMops:ComPs ܠܡܦܩܢܗ ܕܣܘܟܝܟ ܕܠܥܒ̇ܕܐ [ . . . ]ܝܬ ⁸⁰ܡܣܒܪ ܐܢܬ ⁸¹[ . . ܐܢܬ ܠܝ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ : ܘܡܬܠܚܡܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܘܐܡܪܝܢ : ܕܠܐ ܡܡܢܥ
ThdrMops:ComPs ܠܡܫܬܡܥܘ ܡܢܗ . [2]ܘܠܐ ܬܥܠܘܗܝ X ܠܥܒ̣ܕܟ ܒܕܝܢܐ . ܡܛܠ ܐܢܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܚܛܝܢ ܠܟ ܆ ܐܝܟܢ ܡܕܝܢ ܠܦܘܬ ܙܕܝܩܘܬܗ ܫܐ̇ܠ
ThdrMops:ComPs ܠܢ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ : ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܘ̇ܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܐܢܬ ܕܐܫܬܘܕܝܬ ܒܗܝܢ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢܗ . ܘܬܘܒ ܥܠ ⁵ܗܠܝܢ ܪܦ̇ܩܕ
ThdrMops:ComPs ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܟܪܝܟܢ̈ ܠܢ ܢܩܦܐܝܬ ܠܦܘܬ ܫܘܘܕܝܟ . ܐܢܬ ܘܐܦ ܗܫܐ ܡܕܡ ܕܠܚ̇ܡ ܠܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ : ܒܝܕ ܓܗܝܬܐ ܕܝܗ̇ܒ
ThdrMops:ComPs ܠܣܘܥܪܢܝ̈ ܘܡܦܣ ܐܢܬ ܒܚܘܫܒ̈ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܕ ܓܒܠܬܢܝ ܡܦܣ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܠܥܠ ܆ ܕܠܐ ܫܘܝܐ ܗܕܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܐܢܗܘ ܕܝ̇ܕܥ
ThdrMops:ComPs ܡܕܡ ܕܛܒ : ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܢܣܛܘܢ ܡܢܗ : ܘܐܦ ܗܢܐ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܘܬܪܝܢX ܒܢܡܘܣܟ ܡܫܬܘܕܐ
ThdrMops:ComPs ܡܠܬܐ ܕܠܘ ܫܪܪܐ ܡܙܠܓ ܡܢܗ̇ ܘܐܝܬ ܒܗ̇ . ܘܡܢܐ ܬܘܒ ܡܝܬܐ ܐܢܬ . ܟܠܗܝܢ ܠܡ ܠܡ X ܡܠܝܟ̈ ܡܢ ܫܪܪܐ ܡܫܪܝܢ̈ ܆ ܟܕ ܐܦܠܐ ܩܢܐ
ThdrMops:ComPs ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕ̇ܥܒܕ̈ ܕܐܦܢ ܒܙܒܢ ܢܝܚܐ ܡܕܡ ܐܩܒܠܢܝ ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܐܢܬ ܪܗ̇ܛܬ ܘܐܦ ܟܕ ܐܪܘܚܬܝܗܝ ܠܠܒ . ܚܟ̇ܡ ܐܢܬ ܠܗ ⁵²ܘܐܦ
ThdrMops:ComPs ܡܢܢ ܐܢܗܘ ܕܢܫܬܟܚ ܩܝ̇ܡܝܢܢ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ . [4]ܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܥXܝXܘܝܨܝܦ ܐܢܬ ܕܝܠܢ ܕܐܝܬܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܇ ܘܕܠܐ ܡܗܡܐ
ThdrMops:ComPs ܡܪܝܐ ( ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܒܩܘܫܬܐ . ܐܠܐ ܠܡ ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܢܡܘܣܟ ܐܬܪܚܩܘ . ¹ [ . . . ] ( ) ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ [1X1]ܩܪܝܒ
ThdrMops:ComPs ܡܪܝܐ : ܐܠܦܝܢܝ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܫ̇ܘܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܠܡ ܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܐܡܪܗ̇ . ܘܬܘܒ ܡܬܦܢܐ ܠܗ ܠܘܬ ܫܐܠܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [12]ܒܪܝܟ
ThdrMops:ComPs ܡܪܝܐ ܇ ܘܛܒ ܬܪܝܨܐ ܡܠܬܟ . ܐܢܬ ܠܡ ܝܬܟ ܙܕܝܩ ܐܢܬ ܛܒ . ܐܢܬ ܕܠܡܪܫܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܕܣܓܝ : ( ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ [13X]ܙܕܝܩ
ThdrMops:ComPs ܥܠܝܢ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܘܐܦ ܠܘܬ ܣܒܪܐ ܛܒܐ ܐܫܬܘܫ̇ܛܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܒܓܘܡܕܢܘܬܢ ܟܕ ܚܛܝܢܢ : ܡܣܡ ܒܪܫܐ̈ ܩܫܝܐ̈ ܡܝܬܐ
ThdrMops:ComPs ܦܘܪܩܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕ ܝܘܒܠܐ ܡܕܒܪܝܢ ܠܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܗ ܐܢܬ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܘܬܗ ܐܠܗܐ ܆ ܗܕܐ ܐܬܪܥܝ ܠܡܐܡܪ . ܕܝܗ̇ܒ
ThdrMops:ComPs ܫܪܝܐ . ܘܠܝ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢܗ̇ . ܘܬܘܒ ܡܫܢܐ ܠܗ ܠܘܬ ܬܫܥܝܬܐ ܐܢܬ ܠܘܬ ⁶ܡܢ ܕܐܫܬܚ̇ܠܦܬ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ . ܟܕ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܝܗ̇ܒ
ThdrMops:ComPs ܬܡܢ ܐܢܬ . ܘܫܦܝܪ ܥܠܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܟܢܫܗ̇ ܠܬܫܥܝܬܐ ܐܢܬ : ܠܐ ܐܝܬ ¹⁴[ . . . ] ܠܡܚܙܐ ܥܡ ܪܘܚܟ . [X]ܐܢ ܐܣܩ ܠܫܡܝܐ
ThdrMops:ComPs ⁶⁰ܠܗܝܢ ܫܪܝܐ . ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [6X]ܛܒܐܢܬ ܡܪܝܐ . . ܐܢܬ · · · 1ܛ[ · · · 1ܬܟ X ⁵⁸[ . . . ] ⁵ܣܒ̇ܠ X⁹[ . . . ] ܒܥ̇ܐ
ThdrMops:ComPs ⁸¹[ . . . ]ܕܦܘܢܝܐ ܗܘ̣ܐ ܠܟ ܆ ܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܡܦܬܟܬܐ̈ ܡܢܝܚܝܢ ܐܢܬ ܡܡܢܥ ܐܢܬ ܠܡܦܩܢܗ ܕܣܘܟܝܟ ܕܠܥܒ̇ܕܐ [ . . . ]ܝܬ ⁸⁰ܡܣܒܪ