simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܐܝܕܟ ܘܡܣܒܥ ܐܢܬ ܒܨܒܝܢܟ ܠܟܠ ܕܚܝ . ܣܓܝ ܘܛܒ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܐܢܬ ܐܦ ¹⁷ ܥܗܝܢܘܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܡܬܝܗܒܝܢ . [16]ܦܬ̇ܚ
ThdrMops:ComPs ܐܠܗܝ . ܪܕܝܢܝ ܠܡ ܐܦ ܒܡܝܬܪܘܬܐ . ܝܨܝܦܘܬܐ ܓܝܪ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܒܟ ܛܦܣ̇ܬ ܘܐܠܦܝܢܝ ܠܡܥܒܕ ܨܒܝܢܟ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ
ThdrMops:ComPs ܒ ܘܒܗܠܝܢ ܕܝܠܝ . ܘܩܘܝܡ ) ܝ ( ܐܝܟ ܕܒܬܚܬܝܬܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܐܢܬ ) ܡܛܠ ²X ( ܕܐܦܠܐ ⁸ ܗܫܐ ܫܘܝܐ ܗܕܐ ܠܬܕܡܘܪܬ ²⁹[ . ]ܕܡܦܣ
ThdrMops:ComPs ܒܒܥܠܕܒܒܝ̈ . ܕܐܝܟܢ ܡܦܬܟܐܝܬ ܐܨܛܢܥܘ ܠܘܩܒܠܝ ܒܝܕ ܐܢܬ . . ⁵[ . . . ] ܒܐܘܪܚܐ ܕܗܠܟXܝ̈ ܛܡܪܘ ܠܝ ܦܚܐ̈ . ܐܢܬ ܠܡ ܡܦܣ
ThdrMops:ComPs ܒܕܘܒܪܝ̈ ܘܒܗܘܦܟܝ̈ ܡܫܢܐ ܠܗ ܠܘܬ ܬܫܥܝܬܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܗܘܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ : ܕܡܦܣ
ThdrMops:ComPs ܒܗܠܝܢ ܆ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ [166]ܣܒܪܬ̇ ܠܦܘܪܩܢܟ ܡܪܝܐ ܇ ܐܢܬ ܡܢ ܥܗܝܢܘܬܐ ܕܢܝܚܗܘܢ ܢܥܒܕ ܐܢܘܢ . ܘܡܢܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܡܦܣ
ThdrMops:ComPs ܒܚܘܫܒ̈ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܕ ܓܒܠܬܢܝ ܡܦܣ ܗܘܝܬ ܒ ܕܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܐܢܬ ܫܘܝܐ ܗܕܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܐܢܗܘ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܝ̈ ܘܡܦܣ
ThdrMops:ComPs ܒܝܕ ܡܪܚܡܢܘܬܟ ܕܝܠܟ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܡܛܝܢܝ̈ ܬܢܢ ܆ ܐܢܬ [XX]ܐܝܟ ܪܚܡܝܟ̈ ܐܚܢܝ ܕܐܛܪ ܣܗܕܘܬܗ ܕܦܘܡܟ . ܗܒܠܝ ܠܡ
ThdrMops:ComPs ܒܝܬ ܓܘܣܝ ܘܡܥܕܪܢܝ . ܘܡܦܨܝܢܝ ܘܡܣܝܥܢܝ . ܘܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܠܝ ܐܢܬ ܡܪܚܡܢܐ ܘܡܫܘܙܒ ܐܢܬ ܠܝ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܘܠܝܢ ܒ . ܘܐܢܬ
ThdrMops:ComPs ܒܟܠܢ ܡܣܝܟܐܝܬ ܐܝܟ XX[ . . . ]ܚܢܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܡܪܐ ܩܢܝܢܐ ܐܢܬ ⁹[ . . . ]ܕܢܦܫܟ ܐܝܬܝܢ ܚܢܢ ܘܚܘܫܒܝܢ̈ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܦܣ
ThdrMops:ComPs ܒܨܒܝܢܟ ܠܟܠ ܕܚܝ . ܣܓܝ ܘܛܒ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܐܡܪܗ̇ . Xܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܕܙܒܢܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܡܬܝܗܒܝܢ . [16]ܦܬ̇ܚ ܐܢܬ ܐܝܕܟ ܘܡܣܒܥ
ThdrMops:ComPs ܒܪܫܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܥܘܠܝܢ ܒ . ܘܠܕܕܝܢ X⁰ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܓܗܝܬܐ ܐܢܬ ܒܕܡܢܗܘܢ . ⁹ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܕ ܠܘܬ ܗܕܐ ܬܚܘܪ ܆ ܠܚܡܐܝܬ ܣܐܡ
ThdrMops:ComPs ܓܒܠܬܢܝ . ܘܡܦܣ ܗܘܝܬ ܒ ܐܦ ܗܝܕܝܟ . ܙܕܩܐܝܬ ) ܡܛܠ ²X ( ܐܢܬ ܘܥܒܘܕܐ ܕܢܦܫܝ ܕܒܟܣܝܐ . ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܕܐܦ ܒܡܪܒܥܐ ܕܐܡܝ
ThdrMops:ComPs ܓܒܠܬܢܝ ܘܣܡܬ ܥܠܝ ܐܝܕܟ . ܒܥ̇ܐ ܓܝܪ ܕܢܐܡܕ̇ . Xܢܬ ܒܝܕ ܐܢܬ . X[ . . . ]ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܕܘ ܘܕܗܠܝܢ ܕܐܬܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ .
ThdrMops:ComPs ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܥܩܬܝ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܘ̇ܐ ܐܢܐ ܠܡܡܢܥܘ ܠܗ̇ ܐܢܬ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܙܕܩܐܝܬ ܣܥ̇ܪ ܐܢܬ . ܘܠܝ ܬܘܒ ܒܛܝܒܘܬܐ ܡܓܙܪ
ThdrMops:ComPs ܓܗܝܬܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܣܒ̇ܠܢܐ : ܘܬܘܒ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܢܬ ܣܐܡ ܐܢܬ ܒܪܫܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܥܘܠܝܢ ܒ . ܘܠܕܕܝܢ X⁰ܝܗ̇ܒ
ThdrMops:ComPs ܕܐܝܠܝܢ ܣܒ̇ܠܢܐ ܡܢܗܘܢ ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܥܘ̇ܠܬ ܒܗܘܢ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܫܠܡܝܢ ܠܚܫܘܟܐ ܕܠܥܠܡ . ܟܕ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܠܡ ܚܐܪ
ThdrMops:ComPs ܕܐܝܬܝܟ ܚܝܠܗ ܪܦܘܪܩܢܝ ܆ ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܐܢܬ ܕܒܝܕ ܚܝܠܟ ܐܢܬ ܆ ܐܛܠܬ ܥܠ ) ܪܫܝ ( ܒܝܘܡܐ ܕܩܪܒܐ . ܘܡܢ ܕܐܡ̇ܪܬ ܗܠܝܢ
ThdrMops:ComPs ܕܒܝܕ ܚܝܠܟ ܝܗܒ̣ܬ ܠܝ ܦܘܪܩܢܐ ܆ ܫܡܥ̣ܬ ܐܢܝܢ ܠܫܐܠܬܝ̈ ܐܢܬ ܕܐܡ̇ܪܬ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܚܝܠܗ ܪܦܘܪܩܢܝ ܆ ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ
ThdrMops:ComPs ܕܒܟܠܙܒܢ ܝܨ̇ܦܬ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܚܦܝܛܘܬܐ ܕܠܘܬ ܗܪܓܗ X ܐܢܬ ܡܦܪܢܣܢܘܬܟ ܬܗܘܐ ܢܦܫܝ ܘܡܢ ܒܛܝܠܘܬܟ ܕܝܠܟ . ܘܐܢܬ ܡܦܣ