simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܠܝ ܦܚܐ̈ . ܐܢܬ ܠܡ ܡܦܣ ܐܢܬ
ThdrMops:ComPs ܘܐܠܦ ܢܡܘܣܟ . ܐܢܬ ܠܡ ܥܒܕܬܢܝ ܆
ThdrMops:ComPs : ܕܠܐ ܡܡܢܥ ܐܢܬ ܠܡܦܩܢܗ ܕܣܘܟܝܟ ܕܠܥܒ̇ܕܐ
ThdrMops:ComPs ܠܦܘܬ ܙܕܝܩܘܬܗ ܫܐ̇ܠ ܐܢܬ ܠܡܫܬܡܥܘ ܡܢܗ .
ThdrMops:ComPs ܥܠ ⁵ܗܠܝܢ ܪܦ̇ܩܕ ܐܢܬ ܠܢ . ܠܝܬ
ThdrMops:ComPs ܒܝܕ ܓܗܝܬܐ ܕܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈
ThdrMops:ComPs ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܐܢܗܘ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܝ̈ ܘܡܦܣ ܐܢܬ
ThdrMops:ComPs ܕܡܘܬܪܝܢX ܒܢܡܘܣܟ ܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܛܒ :
ThdrMops:ComPs ܟܕ ܐܦܠܐ ܩܢܐ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܕܠܘ ܫܪܪܐ
ThdrMops:ComPs ܐܢܬ ܠܗ ⁵²ܘܐܦ ܐܢܬ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕ̇ܥܒܕ̈
ThdrMops:ComPs ܇ ܘܕܠܐ ܡܗܡܐ ܐܢܬ ܡܢܢ ܐܢܗܘ ܕܢܫܬܟܚ
ThdrMops:ComPs ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ [1X1]ܩܪܝܒ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ( ܟܠܗܘܢ
ThdrMops:ComPs ܘܐܡ̇ܪ . [12]ܒܪܝܟ ܐܢܬ ܡܪܝܐ : ܐܠܦܝܢܝ
ThdrMops:ComPs ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ [13X]ܙܕܝܩ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܇ ܘܛܒ
ThdrMops:ComPs ܒܪܫܐ̈ ܩܫܝܐ̈ ܡܝܬܐ ܐܢܬ ܥܠܝܢ . ܘܡܢ
ThdrMops:ComPs ܠܡܐܡܪ . ܕܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܦܘܪܩܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕ
ThdrMops:ComPs ܟܕ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܫܪܝܐ . ܘܠܝ
ThdrMops:ComPs [X]ܐܢ ܐܣܩ ܠܫܡܝܐ ܐܢܬ ܬܡܢ ܐܢܬ .
ThdrMops:ComPs . ] ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ⁶⁰ܠܗܝܢ ܫܪܝܐ .
ThdrMops:ComPs . ]ܝܬ ⁸⁰ܡܣܒܪ ܐܢܬ ⁸¹[ . .