simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܡܬܝܗܒܝܢ . [16]ܦܬ̇ܚ ܐܢܬ ܐܝܕܟ ܘܡܣܒܥ ܐܢܬ
ThdrMops:ComPs . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܐܠܗܝ . ܪܕܝܢܝ
ThdrMops:ComPs ²⁹[ . ]ܕܡܦܣ ܐܢܬ ܒ ܘܒܗܠܝܢ ܕܝܠܝ
ThdrMops:ComPs ܐܢܬ ܠܡ ܡܦܣ ܐܢܬ ܒܒܥܠܕܒܒܝ̈ . ܕܐܝܟܢ
ThdrMops:ComPs ܐܠܗܐ : ܕܡܦܣ ܐܢܬ ܒܕܘܒܪܝ̈ ܘܒܗܘܦܟܝ̈ ܡܫܢܐ
ThdrMops:ComPs ܡܢ ܗܕܐ ܕܡܦܣ ܐܢܬ ܒܗܠܝܢ ܆ ܡܝܬܐ
ThdrMops:ComPs ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܝ̈ ܘܡܦܣ ܐܢܬ ܒܚܘܫܒ̈ : ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs . ܗܒܠܝ ܠܡ ܐܢܬ ܒܝܕ ܡܪܚܡܢܘܬܟ ܕܝܠܟ
ThdrMops:ComPs ܒ . ܘܐܢܬ ܐܢܬ ܒܝܬ ܓܘܣܝ ܘܡܥܕܪܢܝ
ThdrMops:ComPs ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܒܟܠܢ ܡܣܝܟܐܝܬ ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܐܢܬ ܐܝܕܟ ܘܡܣܒܥ ܐܢܬ ܒܨܒܝܢܟ ܠܟܠ ܕܚܝ
ThdrMops:ComPs ܆ ܠܚܡܐܝܬ ܣܐܡ ܐܢܬ ܒܪܫܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܥܘܠܝܢ
ThdrMops:ComPs ܕܐܦ ܒܡܪܒܥܐ ܕܐܡܝ ܐܢܬ ܓܒܠܬܢܝ . ܘܡܦܣ
ThdrMops:ComPs ܕܐܬܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ܐܢܬ ܓܒܠܬܢܝ ܘܣܡܬ ܥܠܝ
ThdrMops:ComPs ܬܘܒ ܒܛܝܒܘܬܐ ܡܓܙܪ ܐܢܬ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܥܩܬܝ̈
ThdrMops:ComPs . ܘܠܕܕܝܢ X⁰ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܓܗܝܬܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈
ThdrMops:ComPs ܗܠܝܢ ܠܡ ܚܐܪ ܐܢܬ ܕܐܝܠܝܢ ܣܒ̇ܠܢܐ ܡܢܗܘܢ
ThdrMops:ComPs ܘܡܢ ܕܐܡ̇ܪܬ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܚܝܠܗ ܪܦܘܪܩܢܝ
ThdrMops:ComPs ܆ ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܐܢܬ ܕܒܝܕ ܚܝܠܟ ܝܗܒ̣ܬ
ThdrMops:ComPs . ܘܐܢܬ ܡܦܣ ܐܢܬ ܕܒܟܠܙܒܢ ܝܨ̇ܦܬ ܥܠ